Ambitieplan 2013-2016

Fontys Hogeschool ICT brengt het beste in mensen naar boven.

Samenvatting
Wat waren de doelen en de uitgangspunten van het FICT ambitieplan 2013-2016? Dat wordt op deze pagina uiteengezet. Het ambitieplan 2013-2016 omvat de thema's: Internationalisering, Kennisinstelling, Ondernemend Gedrag, Onderzoek, Positionering FICT in Tilburg, Talentontwikkeling, Technology Enhanced Learning en Kwaliteit van toetsing. Het plan is in het studiejaar 2017-2018 afgerond en de opbrengsten ervan zijn verankerd binnen FICT.


Klik op de afbeelding om een korte introductievideo bij het plan van 2013-2016 te bekijken.

1. Uitgangssituatie

In het najaar van 2006 zette FICT een grootschalig veranderproces in waarbij bestaande opleidingen samenkwamen tot één brede Bachelor of ICT. De (op onderdelen excellente) accreditatie in 2012 met een extra aantekening voor de goede kwaliteit door de NVAO en de gestegen studenten- en medewerkerstevredenheid getuigen van het succes van dit veranderingsproces. Medio 2013 concludeerden we dat dit proces zeker nog niet was afgerond. Hoewel we beschikten over een uitstekende startpositie: om als hbo-opleiding voorop te blijven lopen, moeten we ons blijven ontwikkelen.

‘Het beste in mensen naar boven brengen’ is de missie-uitspraak1) die naar voren komt als richtinggevend voor FICT. Het is en blijft onze ambitie om de talenten van onze medewerkers, studenten en partners te herkennen, te voeden en laten groeien. Wij willen dit bereiken door hen een permanent uitdagende omgeving te bieden. Een omgeving waarin kennisdeling en kenniscreatie centraal staan, waar vakkennis up-to-date is, waar volop interactie is met het (internationale) werkveld, waar ruimte is voor onderzoek en innovatie en waar persoonlijke vaardigheden worden ontdekt en aangescherpt. De grote vraag die daarbij rijst: hoe creëer je en behoud je zo’n omgeving?

Voortbouwend op de bereikte resultaten en anticiperend op nieuwe ontwikkelingen, identificeerden we een aantal belangrijke aandachtsgebieden waar we ons in het ambitieplan op hebben gericht. Deze aandachtspunten komen voort uit in- en externe evaluaties en uit maatschappelijke eisen en verwachtingen. We ontrafelden de ambitie ‘het beste in mensen naar boven brengen’ in acht thema’s waarop we wilden ontwikkelen. Deze thema's vertaalden we in het Ambitieplan 2013-2016 2) In het ambitieplan 2013-2016 lees je hoe we onze ambities willen realiseren. In verband met de in 2014 ingevoerde clustergewijze accreditatie, waarbij FICT in het najaar van 2017 (i.p.v. najaar 2016) gevisiteerd werd, is de looptijd van het ambitieplan met 1 jaar verlengd. Het plan is definitief afgerond in het voorjaar van 2018.

Naast het optimaliseren van processen als algemeen thema hebben de volgende thema's de afgelopen jaren centraal gestaan:

  1. Talentontwikkeling (gestart als Doelgroepenbeleid);
  2. Toetscommissie (gestart als Kwaliteit van Toetsing).

2. Doel

Het Ambitieplan was erop gericht om samen - met medewerkers en studenten - doelen te stellen tot 2017. Deze ambities waren daarmee niet in steen gebeiteld, maar daarmee creëerden we focus en handvatten om goede keuzes te maken voor de ontwikkeling van FICT. Daarnaast wilden we deze keuzes optimaliseren in gesprek met onze omgeving: met Fontys, onze Strategische Raad van Advies, de Partners in Education en de regio’s Brainport en Midpoint waarin wij actief zijn. We hanterden een aanpak die in de ICT-wereld bekend staat als ‘Agile’, dat betekent dat we ontwikkelden op basis van interne en externe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Het beste in mensen naar boven brengen - als overkoepelende, strategische ambitie - blijft steeds het vertrekpunt.

3. Model Permanent Uitdagende Omgeving

De definiëring van onze ambitie en thema’s kwam niet voort uit sec een intern proces, maar is juist ontwikkeld in nauwe relatie met onze omgeving. Figuur 1 - het Permanent Uitdagende Omgeving model - geeft de externe en interne omgeving van FICT treffend weer. Het laat enerzijds de invloed zien van externe factoren. Zo hebben de kenmerken en verwachtingen van de studenteninstroom, de ontwikkeling van de (internationale) arbeidsmarkt en de maatschappelijke randvoorwaarden (landelijk en regionaal beleid/ambities hoger onderwijs) invloed op de manier waarop wij ons onderwijs inrichten en aanbieden. Anderzijds hebben we te maken met onze interne omgeving. Onze eigen ambities en standaarden, de relatie met het Fontysbeleid en de mogelijkheden die we in onze eigen processen (primair en secundair proces) hebben of daar kunnen creëren. Alleen door nauwkeurig te kijken naar wat er zich afspeelt in onze interne en externe omgeving kunnen we FICT optimaal vormgeven. Bovendien helpt omgevingssensitiviteit ons om een richting van ontwikkeling te creëren die getuigt van realisme. Daarom is in de beschrijving van de thema’s steeds een koppeling gemaakt naar dit model.

Figuur 1
Model Permanent Uitdagende Omgeving: weergave van de interne en externe omgeving van FICT.

4. Update zomer 2015

In de zomer van 2015 is een tussenrapportage Ambitieplan 3) opgesteld waarin de voortgang van ieder ambitiethema is beschreven vanaf de start tot aan de zomervakantie van 2015. Deze voortgang wordt geïllustreerd met doorkijkjes in de praktijk. Ook geeft het boekje weer waar gedurende de resterende periode de focus op ligt om de ambities te implementeren en stevig te verankeren in de organisatie. Per ambitiethema is ook een korte film gemaakt waaruit het effect van het ambitieplan op de praktijk zichtbaar wordt. Deze films zijn te bekijken via het YouTube-kanaal van FICT op de afspeellijst korte films ambitiethema's.

5. Opbrengsten en vervolg

In de zomer van 2017 is de eindrapportage over het ambitieplan verschenen. In deze rapportage laten we zien wat 4 jaar lang investeren in de ambities van FICT heeft opgeleverd. De resultaten zijn zichtbaar gemaakt in een boekje Ambitieplan 2013-2017 Finale en op de website van het ambitieplan. De themateams rondom de afzonderlijke ambitiethema's hebben in de loop van het schooljaar 2017-2018 hun projectwerkzaamheden afgerond en de aandacht gericht op de borging van de resultaten in de staande organisatie van FICT. Daarmee is in de zomer van 2018 een goede afronding en overdracht gerealiseerd. Parallel aan de afronding van het lopende ambitieplan is een koers voor de jaren daarna ontwikkeld. Dat traject leidde tot een tweede ambitieplan onder de titel #2023 - OPEN UP. Een compact boekje dat deze koers verwoord, is tijdens de jaaropening van het studiejaar 2018-2019 door de directeur van FICT aan de medewerkers gepresenteerd. Dit boekje vormt de basis voor een nieuwe projectperiode waarin de verdere ontwikkeling van FICT aan de hand van 8 ontwikkelthema's wordt vervolgd.

6. Professionalisering

Docenten

FICT hecht een groot belang aan didactische professionalisering en ziet dit als een van de manieren om de (inhoud van) ambitiethema’s te borgen. Zo hebben we een docent-nabije insteek gevonden voor de MKO's voor docenten op een FICT-eigen manier. Hiermee wordt structureel aandacht besteed aan Didactiek&Toetsing, TEL en Onderzoeksvaardigheden.

De tweede stap is gevormd door borging van de docentvaardigheden voor drie FICT-specifieke ambitiethema’s:

Per thema is materiaal ontwikkeld in de vorm van een Canvas Course, waarmee iedere docent zich kan verdiepen in het betreffende thema. De teams kunnen daarnaast bij de vormgeving van de professionalisering gebruik maken van de onderwijskundigen en de eigen specialisten uit de betreffende themateams. People managers maken hierover met individuele medewerkers afspraken in de Ontwikkelcyclus, met als doel dat medewerkers hun ontwikkeling in de beoordelingsgesprekken kunnen onderbouwen.

Onderwijsondersteunend Personeel

Naast de op de onderwijspraktijk gerichte professionalisering voor docenten, is er ook aandacht voor professionalisering van het OOP. Ook de ondersteunende medewerkers vervullen een rol bij de inbedding van het ambitieplan binnen FICT. De medewerkers van het OOP kunnen gebruik maken van de voor docenten ontwikkelende Canvas Courses. Daarnaast krijgen zij workshops aangeboden die specifieke gericht zijn op de rol van het OOP. Deze workshops zijn gericht op:

  • Internationalisering;
  • Ondernemend Gedrag;
  • Talentontwikkeling.
1)
Ook wel genoemd, missionstatement: “uit­spraak waar­in de taak­op­vat­tin­gen en de doel­stel­lin­gen van een or­ga­ni­sa­tie zijn sa­men­ge­vat” (bron: Vandale).
2)
Heskes, M. (red.). (2013). Ambitieplan Fontys Hogeschool ICT 2013 - 2016. [s.l.]: Fontys Hogeschool ICT.
3)
Croes, L. & Heel, E. van (red.). (2015). Ambitieplan Fontys Hogeschool ICT 2013 - 2016, deel 2. [s.l.]: Fontys Hogeschool ICT. Omslagtitel: Van ambitie 2013 naar excellentie 2016.