Dit is een oude revisie van het document!


Processen bij afstuderen

Samenvatting
Er geldt een nieuwe stageplanning voor afstudeersemester 8. Op deze pagina staan alle wijzigingen ten opzichte van de actuele planning beschreven als ook een volledige procedure met alle stapsgewijze instructies. Tot slot worden de geldende leeruitkomsten voor het afstudeersemester beschreven.

Inleiding

Hieronder volgt de afstudeerplanning die geldt vanaf februari 2023. In Tabel 1 staat deze schematisch weergegeven inclusief de rollen die docenten daarbij vervullen voor het semester voorafgaand aan de afstudeerstage. Aan de rollen is een verkorte naamgeving gekoppeld. De wijzigingen die op hoog niveau in het stagesemester zijn aangebracht worden toegelicht.

Tabel 1
Activiteiten in semester voorafgaand aan afstudeerstage.
Opmerking: de volgende rollen en naamgevingen gelden hierbij: PLOU OE8, PLOU Algemeen (PLOU ALG), student, Student Desk (SD).
Weeknr. Fontys Activiteit – In semester voorafgaand aan afstudeerstage Wie organiseert? Wie is er bij betrokken?
1-3 Studenten die komend semester hun afstudeerstage gaan doen worden in de Canvas Course Graduation (van het volgend semester) opgenomen, en aan de juiste HBO-i laag gekoppeld. SD PLOU OE8
Eind wk 3 Studenten worden geïnformeerd over de keuze van de HBO-i laag, taal, en Personal Programme PLOU ALG + PLOU's
4-5 Student kiest HBO-i laag, taal, en Personal Program (in geval in voorgaande semesters Open Learning) SD Studenten
6 Voorlichting Afstuderen PLOU (per HBO-i laag) Studenten
12 Verdelen studenten over de PLOU's zodat een werkbare verdeling ontstaat en de inzet per PLOU vastgesteld kan worden. PLOU Algemeen PLOU (van alle HBO-i lagen)
7-15 Werven afstudeerstage, en invullen project proposal Student
15-19 Review, bespreken en goedkeuring project proposal PLOU 2e reviewer en Afstudeerder
20 Koppelen docenten aan afstudeerstage, op basis van kennis van de docent over IT-gebied van de afstudeerstage PLOU

De informatie van de Tabel 1 wordt gebruikt voor de instructieve stappen van de procedure die eronder is beschreven, zie hiervoor Tabel 2.

Tabel 2
Condities bij de bepaling van de HBO-i laag als defaultkeuze in Semester 6 en 7 voor profielen en specialisaties.
Conditie Default keuze
Als in S6 of in S7 een profiel: Profiel –> HBO-i laag
Zo niet:
Als in S6 of in S7 een van de volgende specialisaties:
Artificial Intelligence Software
Creative Technology User Interaction
Cyber Security Infrastructure
Game Design & Technology User Interaction
Smart Industry and IoT Hardware Interaction
Smart Mobile User Interaction
Als geen van bovenstaande: Keuze open laten

Tabel 3 laat de nieuwe planning zien voor het afstudeersemester zelf.

Tabel 3
Activiteiten gedurende het semester van de afstudeerstage.
Opmerking: de volgende rollen en naamgevingen gelden hierbij: PLOU (per HBO-i laag een verantwoordelijke PLOU voor OE8), Comp (Bedrijfsbegeleider), Ass1 (Fontysbegeleider & Semestercoaching), student, Ass2 (2e Assessor), Extern deskundige, UM (Uitvoeringsmanager).
Weeknr. Fontys Activiteit Wie organiseert? Wie is er bij betrokken?
0 1. StartbijeenkomstPLOU OE8 PLOU OE8 en studenten
0-1 2. Kennismaking Ass1 Ass1 en student
1-3 3. Feedback projectplan Student Ass1, Comp en student
3-5 4. Eerste bedrijfsbezoek Student Ass1, Comp en student
3-5 5a. Kalibratie projectplan Ass1 Ass1 + Ass2
3-5 5b. Docentenvergadering projectplan PLOU OE8 PLOU OE8 en assessoren
1-17 6a. Wekelijkse update Student Ass1 en student
3-17 6b. Feedback beroepsproducten Student Ass1 en student
7-9 7. Docentenintervisie (m.n. onderzoek, opzet portfolio, voortgang, toetsanalyse resultaten vorig semester) PLOU OE8 PLOU OE8 en assessoren
10 8. Voorlichting en Q&A over verdere verloop afstudeerstage PLOU OE8 PLOU OE8 en studenten
10 9. Midterm review afstudeerstage Ass1 Ass1+Comp+Ass2+student
10-15 10a. Feedback concept portfolio Student Ass1 en student
15-16 10b. Feedback eindportfolio Student Ass1 en student
15-16 11. Docentenintervisie (m.n. portfolio) PLOU OE8 PLOU OE8 en assessoren
17-18 12. Tweede bedrijfsbezoek Student Ass1, Comp en student
17-19 13a. Voorbespreking eindbeoordeling Ass1 Ass1 + Ass2
18-19 13b. Kalibratie voorlopige eindbeoordelingen (met 4-6 assessoren) Eén van de assessoren Betrokken assessoren
19-20 14. Afstudeerzittingen UM (040 + 013) PLOU OE8, Docenten, studenten, extern deskundige, Comp

Toelichting

Met ingang van het voorjaar 2023 zijn de volgende wijzigingen aangebracht in het afstudeersemester:

  • Nieuwe leeruitkomsten (zie bijlage).
  • Alle studenten leveren een portfolio in, in overeenstemming met het Toetsbeleid.
  • Afstudeersessie wordt vervangen door een afstudeerexpo en daarna (minimaal 1 dag later) een assesment waarbij de eindbeoordeling wordt vastgesteld. Voor details zie de pagina afstudeerbeoordeling.
  • Formatieve beoordeling door Ass1 en Comp op basis van leeruitkomsten (assessment as learning); summatieve beoordeling door Ass1 en Ass2 met input van extern deskundige; Ass1 kalibreert met Ass2 bij projectplan, halverwege en vlak voor beoordeling.
  • Vergaderingen kunnen fysiek of online plaatsvinden, op basis van de voorkeur van alle betrokken partijen en de beschikbaarheid van vergaderruimte; studenten mogen (incidenteel) thuis werken als het bedrijf dat goed vindt.
  • FeedPulse wordt geïntroduceerd als tool voor het loggen van feedback binnen de afstudeerstage. StudyCoach (paarse balk) kan gebruikt worden en hangt ook af of gebruikt is in voorgaande semesters voor desbetreffende student. Alle feedback wordt gelogd in Canvas, niet via e-mail.

Instructies

1. Startbijeenkomst
Ass1 kan de startbijeenkomst bezoeken om dezelfde informatie te krijgen als de studenten, dia's worden gepubliceerd op Canvas.

2. Kennismaking
Ass1 plant bijeenkomst met elke student afzonderlijk of met alle toegewezen studenten tegelijk om elkaar te leren kennen, de opdracht te bespreken en afspraken te maken over de communicatie. Ass1 wint informatie in over de student, via StudyCoach (paarse balk) en StudentVolg (neem indien nodig contact op met mentor of Student+). Merk op dat je in dit eerste gesprek ook kunt bepalen of extra hulp van Student+ nodig is tijdens het afstuderen, zie ook Cursus Studentbegeleiding.

3. Feedback projectplan
Student levert conceptversie van projectplan in Canvas nadat het is goedgekeurd/beoordeeld door Comp. Ass1 geeft feedback op projectplan in Canvas. In de meeste gevallen zal het projectplan nu klaar zijn voor afronding tijdens het eerste bedrijfsbezoek. In sommige gevallen zullen aparte bijeenkomsten tussen Ass1 en student nodig zijn voor het eerste bedrijfsbezoek om het projectplan meer dan één keer te itereren.

4. Eerste bedrijfsbijeenkomst
Ass1 adviseert de student dat een bedrijfsbezoek kan worden gepland als het projectplan minimaal in eerste versie gereed is. De student organiseert het bedrijfsbezoek. Tijdens het bedrijfsbezoek maken Ass1 en Comp kennis met elkaar en wordt het projectplan besproken. Ass1 legt Comp de planning voor de rest van het afstuderen uit.

5. Kalibratie projectplan en docentenvergadering
Na het eerste bedrijfsbezoek rondt de student het projectplan af en levert het in Canvas in. Ass1 vraagt Ass2 om het projectplan te controleren, om te zien of de opdracht en de geplande aanpak overeenkomen met de eindtermen van OE8, zie bijlage. Ass2 hoeft uitdrukkelijk geen complete review van het projectplan te doen maar beoordeelt alleen de opdracht. Ass2 adviseert Ass1, Ass1 communiceert met de student en zet het projectplan op “Complete” in Canvas. Ass2 zet dus niets in Canvas, dat doet Ass1. De student hoeft geen nieuw projectplan te maken maar kan het advies van Ass2 (zoals gecommuniceerd door Ass1) meenemen in de uitvoering van de opdracht en in de eindrapportage/presentatie . De PLOU OE8 organiseert een bijeenkomst met alle assessoren om de bevindingen van het projectplan te kalibreren met de hele docentengroep.

6. Wekelijkse update en feedback professionele producten
Student informeert Ass1 wekelijks en student en Ass1 hebben minstens een keer per twee weken een gesprek. Alle informatie/feedback/feedup/feed forward wordt gelogd in Canvas, bij voorkeur in Feedpulse (door de student). Student kan Ass1 vragen om beroepsproducten te beoordelen of te bespreken. De student levert de beroepsproducten in Canvas in en Ass1 logt feedback in de corresponderende opdracht, online of in opdrachtcommentaar.

7. Docentenintervisie inclusief toetsanalyse
Rond week 7 organiseert de PLOU OE8 een intervisie waarbij alle assessoren zijn betrokken en de begeleiding naar de studenten wordt besproken. Daarnaast vindt dan een toetsanalyse plaats van de portfolio’s en beoordelingen van het vorige semester. Alle assessoren zijn betrokken en beoordelen ten minste één portfolio van het vorige semester. Minstens één portfolio met U, S, en G/O wordt in de beoordeling betrokken (dus minimum 3 portfolio's). De PLOU OE8 verzamelt en archiveert de resultaten van de beoordelingsanalyse in het toetsdossier.

8. Tussentijdse presentatie PLOU
Ass1 kan tussentijdse bijeenkomst bezoeken om dezelfde informatie te krijgen als studenten, dia's worden gepubliceerd in Canvas.

9. Midterm review
Rond week 10 evalueert de student zichzelf en vraagt feedback aan de begeleider van het bedrijf. Dit wordt vastgelegd in Canvas (opdracht met formulieren). Indien nodig organiseert Ass1 een korte online meeting met de bedrijfsbegeleider om de voortgang te bespreken. Ass1 en Ass2 organiseren een bijeenkomst met hun studenten (suggestie om max 4 studenten per bijeenkomst te doen) om de voortgang en tussentijdse feedback te bespreken.

10a. Feedback concept portfolio
Student levert tussenversies in Canvas in voor feedback. Ass1 logt feedback in Canvas voor ten minste één tussenversie van het hele portfolio. Voor meer gedetailleerde feedback stelt de student specifieke vragen aan Ass1 (“is deze onderzoeksvraag correct geformuleerd?”, “is dit schema begrijpelijk?”). Ass1 en student hebben ten minste één gesprek om inhoud (welke beroepsproducten?) en structuur (volledig projectrapport met weinig bijlagen of kortere procesbeschrijving met meer bijlagen) van het portfolio te bespreken dat het beste bij de opdracht past.

10b. Feedback eindportfolio
De student levert rond week 15-16 een definitieve conceptversie van het portfolio (voor meer dan 90% voltooid) in op Canvas. Ass1 geeft gedetailleerde feedback op deze versie van het portfolio, zodat de student het portfolio kan afmaken voor oplevering in week 17. Deze feedback wordt geregistreerd in Canvas.

11. Docentenintervisie portfolio
De PLOU OE8 organiseert rond week 15 een bijeenkomst met alle assessoren om van elkaar te leren en de bevindingen van het portfolio met de hele docentengroep te ijken.

12. Tweede bedrijfsbijeenkomst
De tweede bedrijfsbijeenkomst vindt plaats na aflevering van het portfolio in week 17. De student organiseert de bijeenkomst. De bijeenkomst heeft de volgende agenda:

  1. Presentatie door student; voor dit onderdeel kunnen andere mensen van het bedrijf worden uitgenodigd. Tenminste de bedrijfscoach en Ass1 zijn aanwezig.
  2. Bespreking tussen Ass1 en Comp over eindbeoordeling voor de student (samen beoordelingsformulier invullen). Ass1 heeft de leiding, Comp adviseert. Hierbij zijn student en eventueel anderen van het bedrijf niet aanwezig.
  3. Feedback voor FICT; Ass1 vraagt Comp om feedback over FICT inclusief zijn/haar eigen rol.
  4. Feedback van Ass1 aan student over presentatie en voorbereiding voor eindbeoordeling - CompCoach hoeft niet aanwezig te zijn.

13. Kalibratie eindbeoordeling
Ass1 stuurt beoordelingsformulier naar Ass2. Ass2 reviewt portfolio en kalibreert met Ass1 op definitief beoordelingsformulier. Ass1 maakt het definitieve beoordelingsformulier klaar voor de beoordeling. Sommige details kunnen open blijven, en worden na het assessment bepaald. Ass1 adviseert de student over deze punten voor het assessment. PLOU OE8 vraagt groepen Ass1/Ass2 een kalibratievergadering te organiseren om de studenten te bespreken waarbij de focus is op studenten waar de beoordeling minder duidelijk is. PLOU OE8 benoemt een voorzitter van de vergadering die de notulen van deze kalibratievergadering naar PLOU OE8 stuurt.

14. Afstudeerzitting
Afstudeerzitting inclusief voorbereiding zoals beschreven op deze pagina.

Learning Outcomes Graduation

Learning Outcome 1: Professional Duties
You carry out the professional duties on a bachelor level resulting in professional products in line with the IT-area you are working in.

Learning Outcome 2: Situation-Orientation
You apply your previously acquired knowledge and skills in a new and authentic context to deliver relevant and valuable results for the project and company.

Learning Outcome 3: Future-Oriented Organisation
You explore the organisational context of your project, make business, sustainable and ethical considerations and manage all aspects of the execution of the project.

Learning Outcome 4: Investigative Problem Solving
You take a critical look at your project from different perspectives, identify problems, find an effective approach and arrive at appropriate solutions.

Learning Outcome 5: Personal Leadership
You are entrepreneurial around your projects and personal development, you pay attention to your own learning ability and keep in mind what kind of IT professional and/or what type of positions you aspire to.

Learning Outcome 6: Targeted Interaction
You determine which partners play a role in your project, collaborate constructively with them and communicate appropriately to achieve the desired impact.