Dit is een oude revisie van het document!


Afstudeerrichtingen en specialisaties

Deze pagina beschrijft het beleid over het uitfaserende curriculum van cohorten die gestart zijn eerder dan september 2019 en vervalt per 1 mei 2023.

Samenvatting
FICT biedt als brede bacheloropleiding een aantal afstudeerrichtingen. Regelmatig komen er nieuwe afstudeerrichtingen bij of worden deze beëindigd. Op deze pagina wordt beschreven welke beleidsafspraken er zijn rondom het starten van nieuwe en beëindigen van bestaande afstudeerrichtingen.

Inleiding

FICT biedt als brede bacheloropleiding een aantal afstudeerrichtingen. Regelmatig komen er afstudeerrichtingen bij of worden afstudeerrichtingen beëindigd. Twee belangrijke redenen hiervoor zijn:

 • Het direct kunnen inspelen op de snelle veranderingen in het vakgebied;
 • De belofte aan de studenten waarmaken: “studeren in de volle breedte van ICT” en daarvoor een ruim palet aan mogelijkheden bieden.

Afstudeerrichtingen

Er zijn vijf profielen die structureel worden aangeboden. Deze profielen richten zich op vijf hoofdgebieden van ICT. Daarnaast wordt er in het tweede jaar een aantal specialisaties aangeboden. Studenten kunnen in het tweede studiejaar met specialisaties kennismaken en eventueel ook een van de specialisaties als afstudeerrichting kiezen. Hoe de specialisaties verankerd zijn in de opleiding, is te lezen op de pagina over de opleidingsstructuur. Tevens is er vanaf leerjaar twee de mogelijkheid elk halfjaar te kiezen voor een gepersonifieerd programma gebaseerd op de Open Learning leervorm.

Specialisaties

Een aantal specialisaties is ontstaan vanuit strategische overwegingen en zal daarom, ongeacht het aantal belangstellenden daarvoor worden aangeboden. Daarnaast bieden we relevante en actuele afstudeerrichtingen aan. Hierbij is een belangrijke graadmeter of er voldoende studenten belangstelling hebben voor deze afstudeerrichting. Als norm wordt hierbij uitgegaan van 18 studenten of meer. Hier staat welke specialisaties worden aangeboden. Bekijk een korte introductiefilm over de specialisaties van FICT (Figuur 1).

Figuur 1 De specialisaties van FICT in beeld. Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken.

Starten van nieuwe en beëindigen van bestaande afstudeerrichtingen

Voor het starten en beëindigen van afstudeerrichtingen gelden de onderstaande richtlijnen.

 1. Keuzemoment 1e jaar: als er minder dan 18 deelnemers zijn per 15 mei voor een specialisatie (S3/S4) dan stopt deze als zelfstandig uitgevoerde afstudeerrichting voor het volgende schooljaar (1 augustus)
 2. Keuzemoment 3e jaar/minor: als er minder dan 18 deelnemers zijn voor een specialisatieminor per 15 mei dan wordt deze specialisatieminor niet aangeboden en dan stopt de bijbehorende specialisatie als zelfstandig uitgevoerde afstudeerrichting bij de volgende uitvoering in het tweede jaar.
 3. De keuzemomenten gelden voor de geprognosticeerde deelnemers in september, de keuzes van studenten in februari worden buiten beschouwing gelaten voor het stoppen van afstudeerrichtingen.
 4. Studenten die zich hebben ingeschreven voor een studieonderdeel dat komt te vervallen kunnen kiezen voor een gepersonaliseerd studieonderdeel op basis van de werkvorm open learning. Hier kunnen ze, in een andere onderwijsomgeving, de leeruitkomsten van dat studieonderdeel alsnog aantonen.
 5. Specialisaties in het tweede jaar die komen te vervallen worden in de huidige vorm toch uitgevoerd voor studenten die al deelnemen aan de specialisatie. Voorbeeld: als SM-A zou komen te vervallen, dan wordt SM-A toch uitgevoerd voor (tenminste) de studenten die SM-B aan het volgen zijn en verwachten deel te kunnen nemen aan SM-A.
 6. Ieder jaar zal per 1 februari besloten worden welke strategische afstudeerrichtingen aangeboden worden. Vooralsnog worden de volgende specialisaties aangeboden vanuit strategische keuzes:

Aandachtspunten voor implementatie

 • Deze regeling geldt alleen voor studenten die vanaf 1 september 2016 met de hoofdfase voltijd Nederlandstalig (jaar 2) zijn begonnen en voor studenten die door studievertraging herstarten in de hoofdfase voltijd Nederlandstalig (jaar 2).
 • Actie nemen over het overhevelen van ontwikkelingen uit de bestaande specialisaties naar de profielen. Besluiten welke specialisaties gemeengoed zijn geworden of niet meer actueel zijn.
 • Aanpassen van procedure keuzeproces van studenten waarbij het wel/niet doorgaan van afstudeerrichtingen opgenomen wordt.
 • Aanvullende inhoudelijke en strategische criteria formuleren voor starten en stoppen afstudeerrichtingen.
 • Jaarlijks wordt bepaald welke richtingen we aanbieden, dit wordt tijdig gecommuniceerd naar studenten en opgenomen in de OER. Criteria voor een nieuw te starten specialisatie en/of minor:
  • Is voor student verbredend of verdiepend
  • Heeft een innovatief, vernieuwend karakter
  • Aanbod is representatief voor beroepenveld
  • Geschikt voor studenten uit meerdere basisprofielen
  • Voldoende studenten (>18)
 • Wat betekent het invoeren van ICT & Open Innovation voor diploma’s, leerdoelen, toetscriteria, onze docenten etc..

Gerelateerde directiebesluiten

1)
De specialisatie IMS wordt conform directiebesluit 2.019.102 per december 2020 uitgefaseerd