Associate degree ICT Service Management

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de smalle Ad-opleiding van FICT, Associate degree ICT Service Management, zoals ingericht ten behoeve van Onderwijs voor Professionals (OvP).

Vooraf
Een uitfasering van de smalle AD-opleiding is gaande. De laatste instroom is het cohort van februari 2020. De opleiding eindigt op 31 augustus 2023 en wordt vanaf september 2020 opgenomen in de brede AD-opleiding.

Inleiding

De opleiding Associate degree ICT Service Management (AD-ITSM), is een opleiding binnen het competentieraamwerk van de brede Bachelor HBO-ICT. De opleiding is inhoudelijk sterk verwant met de inhouden van het profiel Infrastructure van de bacheloropleiding HBO-ICT. De AD-ITMS wordt aangeboden in deeltijd. Studenten die over een voor de opleiding relevante baan of werkervaring beschikken, kunnen de opleiding in 2 studiejaren afronden. De opleidingsstructuur van de AD-ITSM wordt op een afzonderlijke pagina beschreven.

Een Associate degree (AD) is een opleidingsvorm in het Nederlandse hoger onderwijs. De opleiding is op hbo-niveau, heeft een duur van 2 jaar en een studielast die gelijk staat aan 120 ECTS-credits. Het diploma dat na het afronden van de opleiding behaald wordt heet ook Associate degree. De AD-ITMS is vooral bedoeld voor werkenden die weer een studie willen oppakken en voor studenten die na hun mbo-4 (BBL) opleiding willen doorstuderen. Een AD-programma is altijd gelinkt aan een bacheloropleiding –in dit geval HBO-ICT -, heeft een eigen niveau (niveau 5 EQFM) en heeft een eigen beroepsprofiel met arbeidsmarktrelevantie. De graad – Associate degree - is opgenomen in de wet op het hoger onderwijs (WHW) en erkend in heel Europa.

1. Doel en inhoud van de opleiding:

Functies voor de afgestudeerde Associate degree.
De Associate degree ICT Service Management heeft als primaire doelstelling om werkenden binnen het ICT domein op te leiden voor een viertal functies op het gebied van ICT. Er blijkt vooral behoefte is aan Associate degree medewerkers voor de volgende functies:

  • Service desk medewerker
  • Werkplekbeheerder
  • (Functioneel) Applicatiebeheerder
  • Medewerker planning & control

In het werkveld is een tendens zichtbaar van toenemende belangstelling voor het verbeteren van de afstemming tussen de bedrijfsvoering en IT. Deze tendens gekoppeld aan de toenemende complexiteit van IT in organisaties verklaart de behoefte aan werknemers die zich goed staande kunnen houden in een werkomgeving die zich kenmerkt door de begrippen transitie en afstemming. De AD-ITSM opleiding is gericht op professionals in dit type werkomgevingen. De afgestudeerde Associate degree student beweegt zich aan de vraagkant (en heeft hiervoor kennis van bedrijfsprocessen en organisaties) en aan de aanbodkant van ICT (ICT voorzieningen, zoals applicaties en infrastructuur).

De afgestudeerde Associate degree dient zelfstandig te kunnen opereren en over een servicegerichte beroepsattitude te beschikken. Dit vraagt van de afgestudeerde student ook de competentie om zelf kennis te kunnen onderhouden, in teams kunnen samenwerken en met een ondernemende houding en ondernemend gedrag de vraagstukken die op hem afkomen op te lossen.

In het onderwijs dat we aanbieden wordt veelvuldig aanspraak gedaan op de creativiteit, de veranderingsgezindheid, de resultaatgerichtheid, de relatiegerichtheid, het doorzettingsvermogen en het reflectievermogen van de student. Zo kan de student zich ontwikkelen tot een kritische werknemer die graag kwaliteitsverbeterend en/of vernieuwend bezig is en daarvoor de verantwoordelijkheid kan en wil nemen.

2. Eindkwalificaties van de opleiding

De eindkwalificaties van de opleiding zijn afgeleid van het landelijke competentieprofiel voor HBO bacheloropleidingen, zoals dit is opgesteld door het HBO-I. In het landelijke competentieprofiel worden architectuurlagen onderscheiden. Het zwaartepunt van de eindkwalificaties voor de AD -ITSM ligt op de architectuurlagen bedrijfsprocessen en infrastructuur.

De eindkwalificaties zijn vastgelegd in het beroeps- en competentieprofiel van de opleiding (zie beroeps- en competentieprofiel AD ICT Service Management, september 2009) en in de Onderwijs en Examenregeling (OER)1) van de opleiding. Het beroeps- en competentieprofiel is te vinden op het intranet, onder de link studie documenten.

3. Doorstroom naar de bacheloropleiding

Aangezien de AD-opleiding op het snijvlak van de kernmajor bedrijfskundig en de specialisatie IMS is vormgegeven, biedt FICT afgestudeerde Associate degrees van de deeltijd opleiding, de mogelijkheid om met een aanvullende scholing een bachelorgraad te behalen in de afstudeerrichting ICT & Business of in de afstudeerrichting ICT & Management and Security. Doorstroom in deze afstudeerrichtingen geeft de student een arbeidsmarktperspectief voor functies als servicemanager, senior beheerder, projectleider, security officer.

Verder biedt FICT AD-afstudeerden van de OvP opleiding, de mogelijkheid om na een schakelsemester door te stromen in het derde jaar van de bacheloropleiding ICT Management and Security.

1)
in bijlage 1 van de OER Ad ICT Service Management