Blended learning

Samenvatting
Fontys ICT biedt blended onderwijs aan, maar opteert niet voor hybride onderwijs. Leeractiviteiten op locatie met fysieke ontmoeting vormen de kern van het onderwijs. Online activiteiten zijn aanvullend en ondersteunend, bij uitstek wanneer die handig, praktisch of efficiënt zijn.
Tekstverantwoordelijke: Nick Welman, curriculumeigenaar Media Design.

Begrippen

Onder 'blended learning' of 'blended onderwijs' wordt verstaan een combinatie van onderwijsactiviteiten op locatie en online onderwijsactiviteiten. Studenten nemen ofwel allemaal fysiek deel, ofwel allemaal online. Dit impliceert dat er in het onderwijsontwerp een onderbouwde keuze is gemaakt welke onderwijsactiviteiten zich lenen voor online uitvoering en welke onderwijsactiviteiten thuishoren in de fysieke leeromgeving. Dit idee wordt doorgaans aangeduid als de blended learning wave. Zie voor een eerste aanknopingspunt de SURF-communitypagina

Onder 'hybride onderwijs' worden onderwijsactiviteiten verstaan waaraan gelijktijdig een aantal studenten fysiek en een aantal online deelneemt, bijvoorbeeld in de setting van een hybrid classroom. Fontys ICT opteert niet voor hybride onderwijs. Het impliceert een sfeer van vrijblijvendheid en het is een extra belastende onderwijsvorm, zowel voor docenten als voor de organisatie. (Een uitzondering kan zijn een hybride vorm waarbij de fysiek en online deelnemende studenten geheel verschillende rollen of leertaken hebben, bijvoorbeeld de ene groep een uitvoerende en de andere groep een observerende taak.)

Overzicht van de besluitvorming

Na de covid19-lockdowns heeft Fontys ICT een werkgroep Blended learning ingesteld die op 1 juni 2022 een eindverslag heeft opgeleverd. Daarin staat het advies om onderwijs te organiseren rondom connective communities waarin samenwerkende PLOU's een flexibele, dynamische en efficiënte mix kunnen organiseren van onderwijs op locatie en online. Het (Extended) Leadershipteam heeft deze denkrichting voor de toekomst geaccepteerd. Op 2 maart 2023 heeft het (Extended) Leadershipteam een kortere en concretere propositie omtrent blended onderwijs vastgesteld, die vervolgens met de PLOU's is gedeeld. Zie onder.

Propositie Blended learning Fontys ICT

Het beleid Blended learning van Fontys ICT is als volgt verwoord in een propositie voor de doelgroep studenten, bijvoorbeeld om op te nemen in een Canvas course.

Betekenisvol onderwijs heeft bij Fontys ICT als absolute voorwaarde dat studeren plaatsvindt in een fysieke omgeving met face to face ontmoetingen met medestudenten, docenten en werkveldpartners. Daarom kun je vanaf jaar twee rekenen op vijf dagdelen per week onderwijsactiviteiten op locatie. De standaardplanning daarvan staat in je rooster. Docenten kunnen variëren op die planning, naar behoefte en naar inzicht en in goed overleg, zolang over het gehele semester genomen gemiddeld vijf dagdelen onderwijs op locatie gegarandeerd blijven. Overigens zien we zelfstandig groepswerk op locatie en zelfstandige ontmoetingen met het werkveld ook als betekenisvol onderwijs.

In je rooster kunnen online activiteiten staan. Online onderwijs wordt gegeven als dat handig, praktisch of efficiënt is. Of als het de effectiviteit van het betekenisvol studeren op locatie vergroot. Sommige dingen lopen online nou eenmaal wat soepeler, bijvoorbeeld een kernachtige instructie voor een grote groep. Het aantal dagdelen online onderwijs kan variëren van nul tot vijf.

Fontys ICT verzorgt geen hybride onderwijs. Je hebt dus niet zelf de keuze of je fysiek of online deel kunt nemen. Hybride onderwijs kan een sfeer van vrijblijvendheid scheppen die we graag vermijden. Bovendien moeten je docenten zich helder kunnen concentreren op hun onderwijstaak.

In een toelichting voor de PLOU's bij deze propositie is toegevoegd dat blended learning de mogelijkheid biedt om het leidende vlekkenplan in goed onderling overleg flexibel aan te passen of in te vullen, bijvoorbeeld een locatiedag vervangen door een online dag als dat een knellend roosterprobleem oplost. Het beleid stelt dat bij ingeroosterde dagdelen op locatie (of online) er niet per se standaard docenten aanwezig hoeven te zijn. Verzoeken om hybride onderwijs hoeven PLOU's niet te honoreren; we faciliteren dat niet.

Fontys ICT zegt dat bovenstaand beleid met de menselijke maat moet worden uitgevoerd. Er kunnen calamiteiten zijn of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden om van bovenstaande af te wijken.

Semesters 1 en 2 hebben hun onderwijs volledig op locatie. Het beleid blended learning geldt dus vanaf semester 3.

Meer informatie

Fontys Hogeschool heeft een MS Teamskanaal voor blended learning. Fontys ICT ontwikkelt daarom geen eigen tools of strategieën, maar deelt mee in de kennisuitwisseling op Fontys Netwerk Didactiek en Blended Leren. Daarbij maakt Fontys ICT wel de kanttekening dat het netwerk zich vooral lijkt te richten op de online kant van blended learning en niet of nauwelijks op het locatie-onderwijs.