Dit is een oude revisie van het document!


Doorstroom Voltijd Engelstalig

Let op: deze pagina geldt enkel voor de voltijd Engelstalige opleiding. Deze wordt momenteel uitgefaseerd en opgenomen in één voltijdopleiding FHICT.

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de volgorde waarin een student die de voltijd Engelstalige opleiding volgt, het onderwijsprogramma kan doorlopen. Weergegeven wordt welke beslismomenten er zijn en welke doorstroommogelijkheden er dan zijn.

1. Inleiding

Onder doorstroom wordt verstaan de volgorde waarin een student het onderwijsprogramma kan doorlopen. De examenkamer waar een student onder valt beslist of deze wordt toegelaten tot een volgende onderwijseenheid of niet.

Daarnaast kan de examenkamer aan studenten in de propedeutische fase een Bindend Negatief Studieadvies (BNS) uitbrengen, waardoor de student zijn studie moet staken. Een BNS wordt uitgebracht indien een student het eerste semester van de opleiding niet binnen een jaar heeft behaald.

2. De opleidingsfasen

De opleiding bestaat uit een drietal fasen:

  1. De propedeusefase (P-phase) bestaat uit 60 EC, verdeeld over 2 onderwijseenheden (semester 1 en semester 2). De propedeuse fase heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. Binnen de Engelstalige opleiding kunnen binnen deze onderwijseenheden onderdelen worden behaald waaraan kleinere aantallen studiepunten zijn gekoppeld.
  2. De kernfase (C-phase) bestaat uit 90 EC, verdeeld over 5 onderwijseenheden: profiel semesters 3 en 4, specialisatie semester 3 en 4 en stage. Indien de student wenst af te studeren op een specialisatie, zal de stage op deze specialisatie moeten worden uitgevoerd. De specialisaties en de stage kunnen alleen in één geheel worden behaald.
  3. De eindfase bestaat uit 90 EC, verdeeld over 3 onderwijseenheden (een semester van het profiel, een minor en het afstudeerproject). Indien de student wenst af te studeren op een specialisatie, zal de minor en het afstuderen binnen deze specialisatie moeten worden uitgevoerd.

3. Doorstroomrichtlijnen

Zoals vastgelegd in de OER gelden voor alle semesters (behalve voor semester 8, afstuderen) dezelfde ingangseisen:

Een student kan starten met Semester X+1 mits:

  1. Sx-1 volledig is afgerond én
  2. Sx voor meer dan 50% behaald is.

Voor semester 8 (afstuderen) geldt de volgende ingangseis:

  1. Semester 6 volledig afgerond én
  2. Semester 7 voor meer dan 80% behaald.