Focusdocument

Het focusdocument positioneert een afstudeerrichting door een beeld te schetsen van het beoogde beroepenveld, de functies die een afgestudeerde daarin zou kunnen vervullen, de opbouw van het curriculum of de curricula (indien van toepassing) en de inhoud op hoofdlijnen.

Het focusdocument beschrijft ook de eindkwalificaties van de betreffende afstudeerrichting. Het focusdocument wordt jaarlijks besproken in de Werkveld Advies Commissie en eventueel herzien en vastgesteld.