Ontwikkelfaciliteiten medewerkers

Samenvatting
Studiefaciliteiten ondersteunen professionalisering van medewerkers. Op deze pagina is beschreven welke faciliteiten er zijn, met specifiek aandacht voor mastertrajecten.


Klik op het icoon voor meer HR-instrumenten.

Scholingstijd

Fontys ICT ondersteunt haar medewerkers in de volle breedte bij hun professionalisering. Voor alle medewerkers gelden de rechten en plichten in Hoofdstuk O van de Cao-hbo. Hierin staat: “Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst vanaf 0,4 fte - heeft jaarlijks een basisrecht van ten minste 40 uren om zijn bekwaamheid bij te houden”.1) In hetzelfde artikel staat: “De werknemer bepaalt hoe hij deze uren inzet voor het bijhouden van zijn bekwaamheid”.2)

Het basisrecht van de cao is in de kwaliteitsagenda van Fontys opgehoogd tot 80 uur bij een aanstelling van 1,0 fte (parttime naar rato). Omdat Fontys ICT ontwikkeling van haar medewerkers essentieel vindt, stelt Fontys ICT voor collega's met een aanstelling > 0,5 fte aanvullende scholingstijd beschikbaar. In totaal (dus inclusief het basisrecht) komt de scholingstijd daarmee op 10% van het aantal bruto besteedbare uren. Voor docenten geldt dat deze (ongeveer) 80 uur extra per jaar (bij aanstelling 1,0 fte) in eerste instantie primair aangewend dient te worden om de MKO-assessments te behalen. De medewerker bepaalt grotendeels zelf hoe en wanneer hij deze uren inzet en bespreekt dit in zijn ontwikkelgesprek met zijn People Manager (PM). Hierbij verantwoordt de medewerker zich niet in termen van ‘wat de doorlopen scholing geweest is’, maar in termen van inzetbaarheid voor Fontys ICT en een bijdrage aan het succes van Fontys ICT.

Ontwikkelbeleid

Om te bepalen of een opleiding wordt gefaciliteerd door Fontys ICT maken we gebruik van een prioritering.

Prio 1: Kwalificaties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige functie of rol, denk hierbij aan:

 • Verplichte certificeringen die noodzakelijk zijn voor een bepaalde rol (denk aan BHV etc.)
 • Vakinhoudelijke bijscholing (up to date blijven)

Prio 2: Kwalificaties die zeer wenselijk zijn voor de uitvoering van de huidige functie of rol, denk hierbij aan:

 • (Eerste) Master opleiding (zie hieronder)
 • Trainingen vanuit het Fontys professionaliseringsprogramma;
 • Vakinhoudelijke verdieping (kennis uitbreiden)
 • Trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap en professionele en didactische vaardigheden
 • Taaltraining, zoals Engels of Nederlands.

Prio 3: Kwalificaties die wenselijk zijn in het kader van de ambitie en ontwikkeling van de medewerker bijvoorbeeld gericht op een toekomstige functie of rol binnen Fontys, zoals besproken in het ontwikkelgesprek, denk hierbij aan:

 • Didactische opleiding voor OOP
 • (2e) Master / PhD – passend bij het werkveld van Fontys ICT
 • coachingsopleiding/training
 • opleiding/training voor leidinggevenden / projectleiders
 • vakinhoudelijke omscholing (om een andere rol te leren of uitbreiding van inhoudelijke expertise)

Prio 4: Kwalificaties die wenselijk of noodzakelijk zijn in het kader van ontwikkeling van de medewerker gericht op een toekomstige functie of rol buiten Fontys:

 • Omscholing

Goedkeuring professionaliseringskosten

Fontys ICT vergoedt in veel gevallen de kosten voor een opleiding. Onder deze kosten vallen: inschrijfgeld, boeken, licenties, materialen, reis- en verblijfskosten. In tabel 1 is vastgelegd wie beslist over het opleidingsbudget, hierbij wordt uitgegaan van bedragen incl. BTW voor de volledige opleiding, inclusief bijkomende kosten.

Tabel 1
Beslisbevoegden voor het opleidingsbudget Fontys ICT ingedeeld naar categorieën op basis van de hoogte van de uitgaven en de vastgestelde prioriteiten in het ontwikkelbeleid medewerkers.
Tot € 2.000
€ 2.000 - € 5.000 € 5.000 - € 10.000 > € 10.000
Prio 1 PM PM PM gezamenlijk Manager People beslist o.b.v. motivatie
van de medewerker en advies
van de PM. Voor opleidingen
tussen € 10.000 - € 20.000
betaald Fontys ICT 75%
van de opleidingskosten
(25% eigen bijdrage voor de medewerker),
de kosten boven € 20.000
zijn altijd volledig voor
rekening van de medewerker.
Prio 2 PM PM gezamenlijk Manager People Idem als hierboven
Prio 3 PM PM gezamenlijk Manager People Idem als hierboven
Prio 4 Maatwerkafspraken, uitgangspunt is geen vergoeding van kosten. Idem als hiernaast Idem als hiernaast Idem als
hiernaast

Opleidingen worden binnen de reguliere toegekende scholingstijd gevolgd. Als aanvullende scholingstijd noodzakelijk is, is dit ter beoordeling aan de Manager People. Uitzondering hierop zijn de aanvullende scholingsuren die vergoed worden door de Lerarenbeurs.

Omdat Fontys Hogeschool BTW plichtig is, moet voor opleidingen die niet vrijgesteld zijn van BTW uitgegaan worden van de kosten inclusief BTW.

Voor alle professionaliseringsaanvragen geldt dat een inkoopaanvraag moet worden ingediend, voordat een medewerker zich kan inschrijven voor de betreffende opleiding. Daarnaast geldt dat voor opleidingen > € 2.000 een studieovereenkomst wordt opgesteld.

Een master halen

Aanvragen

 • Een medewerker die een master wil gaan volgen bespreekt dit met zijn People Manager (PM). De medewerker motiveert zijn keuze (hoe gaan de medewerker en Fontys ICT profiteren van de beoogde master) aangevuld met informatie over de master (dit bevat in ieder geval informatie over de duur, plaats, studiebelasting, kosten, uitstroomniveau, etc.);
 • De medewerker onderzoekt altijd zelf of het mogelijk is om gebruik te maken van de Lerarenbeurs; hij draagt zelf zorg voor aanmelding en verantwoording; het niet kunnen verkrijgen van een lerarenbeurs kan een reden zijn om (nog) geen toestemming tot het verlenen van faciliteiten toe te kennen. De lerarenbeurs kan jaarlijks aangevraagd worden bij DUO in de periode van 1 april tot en met 15 mei. De docent vult het aanvraagformulier in en stemt de inhoud en ondertekening van het formulier af met HR via HR-Fontys ICT;
 • De PM beoordeelt (in afstemming met de CE) of de master past bij de gewenste kerncompetenties van de afstudeerrichting (evt. ook onderzoeken of het past bij andere afstudeerrichtingen);
 • Indien de PM een belangrijke toegevoegde waarde ziet in het mastertraject legt hij/zij het verzoek, indien nodig voor aan de vergadering van PM’s en/of de Manager People;
 • De Manager People beslist over de toekenning van studieuren en de beslissingsbevoegde (zie tabel) over de studiekosten;
 • De medewerker vult een inkoopaanvraag in;
 • De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de studieovereenkomst.

Verantwoording

 • Elk jaar beoordeeld de PM of de faciliteiten zoals ze toegekend zijn, ook het daaropvolgende jaar gecontinueerd zullen worden. In het ontwikkelgesprek bespreekt de medewerker de voortgang van de studie. Bij normale tot goede studievorderingen worden de faciliteiten gecontinueerd;
 • Indien er omstandigheden zijn waardoor de studie zou kunnen stagneren en/of doelen niet gerealiseerd kunnen worden, wordt van de docent verwacht dat hij dit z.s.m. meldt zodat eventuele aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden.
 • Zodra de studie is afgerond voegt de medewerker zijn diploma toe aan zijn opleidingsdossier in HR2Day.
1)
CAO HBO 2023-2024, Hoofdstuk O Professionalisering, artikel 3, lid 1. Geraadpleegd op 18 april 2024 van https://stichtingfontys.sharepoint.com/sites/067_03/SitePages/CAO-HBO.aspx?web=1
2)
CAO HBO 2023-2024, Hoofdstuk O Professionalisering, artikel 3, lid 4. Geraadpleegd op 18 april 2024 van https://stichtingfontys.sharepoint.com/sites/067_03/SitePages/CAO-HBO.aspx?web=1