Dit is een oude revisie van het document!


Processen bij stage

Samenvatting
Met ingang van februari 2023 geldt een nieuwe stageplanning voor stagesemester 5. Op deze pagina staan alle wijzigingen ten opzichte van de actuele planning beschreven als ook een volledige procedure met alle stapsgewijze instructies. Tot slot worden de geldende leeruitkomsten voor het stagesemester beschreven.

Inleiding

Hieronder volgt de nieuwe stageplanning die gaat gelden vanaf februari 2023. In tabel 1 staat deze schematisch weergegeven inclusief de rollen die docenten daarbij vervullen. Aan de rollen is een verkorte naamgeving gekoppeld. De wijzigingen die op hoog niveau in het stagesemester zijn aangebracht worden toegelicht. De informatie van de tabel wordt gebruikt gebruikt voor de instructieve stappen van de procedure die eronder is beschreven.

Stageplanning per februari 2023

Tabel 1
Stageplanning semester 5 (S5) vanaf februari 2023.
Opmerking: de volgende rollen en naamgevingen gelden hierbij: PLOU S5, Bedrijfsbegeleider (Comp), Fontysbegeleider & Semestercoaching (Ass1), student, 2e Assessor (Ass2).
Weeknr. Fontys Activiteit Wie organiseert? Wie is er bij betrokken?
0 1. StartbijeenkomstPLOU S5 PLOU S5 en studenten
0-1 2. Kennismaking Ass1 Ass1 en student
1-3 3. Feedback projectplan Student Ass1, Comp en student
3-5 4. Eerste bedrijfsbezoek Student Ass1, Comp en student
3-5 5a. Kalibratie projectplan Ass1 Ass1 + Ass2
3-5 5b. Docentenvergadering projectplan PLOU S5 PLOU S5 en assessoren
1-17 6a. Wekelijkse update Student Ass1 en student
3-17 6b. Feedback beroepsproducten Student Ass1 en student
7-9 7. Docentenvergadering toetsanalyse PLOU S5 PLOU S5 en assessoren
8-10 8a. Keuze volgend semester Student Ass1 en student
10 8b. Tussentijdse presentatie PLOU PLOU S5 PLOU S5 en studenten
10 8c. Tussentijdse kalibratie Student Student + Comp + Ass 1(+Ass2)
10 9. Intervisie met studenten Ass1 Ass1 en studenten(+Ass2)
10-1510a. Feedback concept portfolio Student Ass1 en student
15-1610b. Feedback eindportfolio Student Ass1 en student
15-16 11. Docentenvergadering portfolio PLOU S5 PLOU S5 en assessoren
17-1812. Tweede bedrijfsbezoek Student Ass1, Comp en student
17-19 13. Kalibratie eindcijfer Ass1 Ass1 + Ass2
19 14. Assessment Student Desk Ass1 + Ass2 + student
20 15. Examencommissievergadering PLOU S5 PLOU S5, vertegenwoordiger examencommissie en Ass1 indien nodig

Wijzigingen

Met ingang van februari 2023 zijn de volgende wijzigingen op hoog niveau in het stagesemester aangebracht:

 • Nieuwe leerresultaten en bijbehorend beoordelingsformulier (zie hieronder voor de nieuwe leeruitkomsten bij Learning Outcomes Internship (february 2023)
 • Formatieve beoordeling door Ass1 en Comp op basis van leerresultaten (beoordeling als leren); summatieve beoordeling door Ass1 en Ass2, maar Ass1 is leidend; Ass1 kalibreert met Ass2 bij projectplan, halverwege en vlak voor beoordeling; Ass1 kan Ass2 gebruiken voor advies.
 • Alle studenten leveren een portfolio op, in overeenstemming met het toetsbeleid
 • De vergaderingen kunnen fysiek of online plaatsvinden, afhankelijk van de voorkeur van alle betrokken partijen en de beschikbaarheid van vergaderruimte
 • FeedPulse en StudyCoach (paarse balk) worden geïntroduceerd als verplichte tools voor het loggen van feedback binnen of tussen semesters. Alle feedback wordt gelogd in Canvas, niet via e-mail.
 • Het assessment vereist niet langer dat de student presenteert. Eindpresentatie gebeurt alleen bij bedrijfsbezoek met Comp en Ass1. De beoordeling op school begint direct met vraag en antwoord. Als er geen twijfel bestaat over het resultaat van het stagecijfer, kan zelfs de vraag- en antwoordronde worden overgeslagen en kan de beoordeling de vorm aannemen van een feedbacksessie met Ass1 en Ass2.

Instructies

1. Startbijeenkomst

Ass1 kan de startbijeenkomst bezoeken om dezelfde informatie te krijgen als de studenten, dia's worden gepubliceerd op Canvas.

2. Kennismaking

Ass1 plant bijeenkomst met elke student afzonderlijk of met alle toegewezen studenten tegelijk om elkaar te leren kennen, de opdracht te bespreken en afspraken te maken over de communicatie. Ass1 wint informatie in over de student, via StudyCoach (paarse balk) en StudentVolg (neem indien nodig contact op met mentor of Student+). Merk op dat je in dit eerste gesprek ook kunt bepalen of extra hulp van Student+ nodig is tijdens de stage, zie ook de cursus Studentbegeleiding.

3. Feedback projectplan

Student levert conceptversie van projectplan in Canvas nadat het is goedgekeurd/beoordeeld door Comp. Ass1 geeft feedback op projectplan in Canvas. In de meeste gevallen zal het projectplan nu klaar zijn voor afronding tijdens het eerste bedrijfsbezoek. In sommige gevallen zullen aparte bijeenkomsten tussen Ass1 en student nodig zijn voor het eerste bedrijfsbezoek om het projectplan meer dan één keer te itereren.

4. Eerste bedrijfsbezoek

Ass1 adviseert de student dat een bedrijfsbezoek kan worden gepland zodra het projectplan gereed is voor afronding. De student organiseert het bedrijfsbezoek. Tijdens het bedrijfsbezoek maken Ass1 en Comp kennis met elkaar en wordt het projectplan besproken. Ass1 legt Comp de planning voor de rest van de stage uit.

5. Kalibreren projectplan en lerarenvergadering

Na het eerste bedrijfsbezoek rondt de student het projectplan af en levert het in Canvas in. Ass1 vraagt Ass2 om het projectplan te controleren, om te zien of de opdracht en de geplande aanpak overeenkomen met de eindtermen van OE5, zie bijlage. Ass2 adviseert Ass1, Ass1 communiceert met de student en zet het projectplan op “Complete” in Canvas. De student hoeft geen nieuw projectplan te maken maar kan het advies van Ass2 (zoals gecommuniceerd door Ass1) meenemen in de uitvoering van de opdracht en in de eindrapportage/presentatie. De PLOU S5 organiseert een bijeenkomst met alle assessoren om de bevindingen van het projectplan te kalibreren met de hele docentengroep.

6. Wekelijkse update en feedback beroepsproducten

Student informeert Ass1 wekelijks en student en Ass1 hebben minstens een keer per twee weken een gesprek. Alle informatie/feedback/feedup/feedforward wordt gelogd in Feedpulse (door de student!). Student kan Ass1 vragen om beroepsproducten te beoordelen of te bespreken. De student levert de beroepsproducten in Canvas in en Ass1 logt feedback in de corresponderende opdracht, inline of in opdrachtcommentaar.

7. Docentenvergadering toetsanalyse

Rond week 7 organiseert de PLOU S5 een toetsanalyse van de beoordelingsportfolio's van het vorige semester. Alle assessoren zijn hierbij betrokken en beoordelen ten minste één portfolio van het vorige semester. Minstens één portfolio met U, S, en G/O wordt in de beoordeling betrokken (dus minimum 3 portfolio's). De PLOU S5 verzamelt en archiveert de resultaten van de beoordelingsanalyse in het toetsdossier.

8a. Keuze volgend semester

Studenten krijgen een mail van de Student Desk en moeten een keuze voor volgend semester (S6, S7 of minor) vastleggen in Progress. Aangezien ze nogal wat opties hebben, is het van het grootste belang dat Ass1 (semestercoach) deze keuze met de student bespreekt. We moeten ervoor zorgen dat alle studenten een weloverwogen keuze maken, zie ook de pagina hierover in Canvas.

8b. Tussentijdse presentatie PLOU

Ass1 kan tussentijdse bijeenkomst bezoeken om dezelfde informatie te krijgen als studenten, dia's zullen op Canvas worden gepubliceerd. PLOU S5 zal ook nadruk leggen op keuze voor volgend semester (zie vorig punt).

8c. Tussentijdse kalibratie

Rond week 10 moet de student feedback vragen aan de begeleider van het bedrijf en dat vastleggen in Canvas (opdracht). Indien nodig organiseert Ass1 een korte online meeting met de bedrijfsbegeleider om de voortgang te bespreken. Ass1 informeert Ass2 over de tussentijdse feedback. Indien nodig organiseert Ass1 een korte meeting met Ass2 om de student te bespreken.

9. Intervisie studenten

Rond week 10 organiseert Ass1 een groepsintervisie, liefst fysiek, met zijn/haar studenten. Dit kan ook samen met de studenten van Ass2, maar advies is om groep op maximaal 6 studenten te houden, dus eventueel splitsen in 2 sessies. Groep moet ook minstens 4 studenten groot zijn zodat de studenten onderling van elkaar kunnen leren. Tijdens de intervisie vertellen de studenten elkaar over hun voortgang en kunnen ze vragen/uitdagingen inbrengen om elkaars aanpak te horen.

10a. Feedback concept portfolio

Student levert tussenversies in Canvas in voor feedback. Ass1 logt feedback in Canvas voor ten minste één tussenversie van het hele portfolio. Voor meer gedetailleerde feedback moet de student specifieke vragen stellen aan Ass1 (“is deze onderzoeksvraag correct geformuleerd?”, “is dit schema begrijpelijk?”). Ass1 en student hebben ten minste één gesprek om de inhoud (welke beroepsproducten?) en structuur (volledig stageverslag met weinig bijlagen of kortere procesbeschrijving met meer bijlagen) van het portfolio te bespreken dat het beste bij de opdracht past.

10b. Feedback eindportfolio

De student levert rond week 15-16 een definitieve conceptversie van het portfolio (voor meer dan 90% voltooid) in op Canvas. Ass1 geeft gedetailleerde feedback op deze versie van het portfolio, zodat de student het portfolio kan afmaken voor levering in week 17. Deze feedback wordt geregistreerd in Canvas.

11. Docentenvergadering portfolio

De PLOU S5 organiseert rond week 15 een bijeenkomst met alle beoordelaars om de bevindingen van het portfolio met de hele docentengroep te kalibreren.

12. Tweede bedrijfsbezoek

Het tweede bedrijfsbezoek vindt plaats na aflevering van het portfolio in week 17. De student organiseert de bijeenkomst. De vergadering heeft de volgende agenda:

 1. Presentatie door student; voor dit onderdeel kunnen andere mensen van het bedrijf worden uitgenodigd. Tenminste de bedrijfsbegeleider en docentbegeleider zijn aanwezig. Let op: dit is nu de eindpresentatie en hoeft niet meer herhaald te worden bij de beoordeling.
 2. Bespreking tussen Ass1 en CompCoach over eindcijfer voor de student (samen beoordelingsformulier invullen). Ass1 heeft de leiding, CompCoach adviseert. De student is niet aanwezig, andere mensen van het bedrijf vertrekken ook.
 3. Feedback voor FHICT; Ass1 vraagt bedrijfscoach om feedback over FHICT inclusief zijn/haar eigen rol.
 4. Feedback van Ass1 aan student over presentatie en voorbereiding voor eindbeoordeling - CompCoach hoeft niet aanwezig te zijn

13. Kalibratie eindcijfer

Ass1 stuurt beoordelingsformulier naar Ass2. Ass2 reviewt portfolio en adviseert Ass1 over eindbeoordelingsformulier. Ass1 maakt definitief beoordelingsformulier klaar voor beoordeling. Het kan zijn dat sommige details open blijven, die na het assessment moeten worden vastgesteld. Ass1 adviseert de student over deze punten voor het assessment.

14. Beoordeling

De beoordeling heeft de volgende agenda:

 1. Vraag en antwoord met de student om eventuele vragen te beantwoorden die niet beantwoord zijn in de kalibratie tussen Ass1 en Ass2 (20 min)
  Noot: eerste vraag kan zijn om een korte demo te geven :-)
 2. Leerling verlaat de klas; Ass1 en Ass2 leggen de laatste hand aan het cijfer en de bijbehorende uitleg (10 min)
 3. Student wordt teruggeroepen; Ass1 en Ass2 geven student eindcijfer en mondelinge feedback over stage (15 min)

Na de beoordeling voert Ass1 het eindcijfer en de toelichting (upload formulier als bijlage!) in Canvas in en publiceert dit aan de student. Ass2 schrijft een opmerking “Akkoord voldaan U/S/G/O” als digitale handtekening in Canvas. Ass1 kopieert ook de belangrijkste feedback (feedforward) naar StudyCoach (paarse balk in Canvas) voor de komende semestercoaches van de student.

15. Examencommissievergadering

Elke PLOU S5 organiseert voor zijn/haar eigen leerlingen een examencommissievergadering met een lid van de examencommissie om hun doorstroom te bepalen. De examencommissie kan contact opnemen met Ass1 of Ass1 vragen aanwezig te zijn om uit te leggen waarom de leerling een onvoldoende heeft gekregen en wat de beste optie is voor de leerling om OE5 met een voldoende te halen. Idealiter hebben Ass1 en Ass2 dit al voldoende vastgelegd in Canvas. De examencommissie is verantwoordelijk voor het verwerken van de doorstroombesluiten en voor het communiceren ervan aan de studenten. De PLOU S5 publiceert de ondertekende doorstroommatrix in het toetsdossier.  

Learning Outcomes Internship (february 2023)

1. [Professional duties] You carry out the professional duties on a junior bachelor level resulting in professional products in line with the IT-area you are working in. Professional duties on a junior bachelor level = All or a subset of the activities Analysis, Design, Realise, Advise, Manage&Control. As a reference use: 1) the HBO-I framework on proficiency level 2, 2) the level as required in OE3 or OE4 Professional products = end products and intermediate products as a result of the professional duties In line with the IT-area = You deliver professional products that are characteristic for the IT area of your project. As a reference use: 1) the HBO-I framework on proficiency level 2, 2) the professional products required in OE3 or OE4

2. [Situation-orientation] You apply your previously acquired knowledge and skills in an authentic context to deliver relevant results for the project and company. Apply = You work in a methodological and structured way, adapted to the processes and way of working of the company Relevant = Your work is relevant for one or more persons Authentic context = you are embedded in an IT environment and work on a given IT problem with multiple stakeholders

3. [Future-Oriented Organisation] You explore the organisational context of your project, make business, sustainable and ethical considerations and manage all aspects of the execution of the project. Organisational context = you identify the business domain and stakeholders of the project and know its business legitimisation Business, sustainable and ethical factors = you take into consideration business, sustainable development and ethical aspects in your judgement process using standards or methods/tools (e.g. TICT). Manage execution = you create a project plan and monitor your project including the research activities, time, money, risks and the quality of the solution which is valuable for the organisation.

4. [Investigative Problem Solving] You take a critical look at your project from different perspectives, identify problems, find an effective approach and arrive at appropriate solutions. Identify problems = Throughout all phases of the project, initially by identifying the problem/opportunity of the client, defining the main scope of the project and formulating the related research questions, and during the project by identifying newly encountered problems/challenges and formulating more in-depth or detailed research questions. Different perspectives and effective approach = you use a variety of research strategies, methods and activities (reference: The DOT Framework) in a structured way in order to find justified answers to your research questions. Appropriate solutions = you use the results from your research to create valuable solutions and validate these with the relevant stakeholders.

5. [Personal Leadership] You are entrepreneurial around your projects and personal development; you pay attention to your own learning ability and keep in mind what kind of IT professional and/or what type of positions you aspire to. Entrepreneurial = you take the lead in your own project, both planning as well as content wise. Pay attention to your own learning ability = you can reflect on your own actions, ask and receive feedback on your actions and look for further opportunities and possibilities that flow from that feedback and that you are aware of your development as an IT professional

6. [Targeted Interaction] You determine which partners play a role in your project, collaborate constructively with them and communicate appropriately to achieve the desired impact. Communicate appropriately = you make sure that your communication has the right impact and execution. Partners = the different stakeholders in the project to which you pay attention to and whose interest in the project are clear to you.