Proftaak

Samenvatting
De proftaak neemt in het onderwijs van Fontys ICT een centrale plaats in. Alle studenten werken samen in teams aan proftaken. Ieder semester staat een authentieke opdracht (of een verzameling authentieke opdrachten) centraal. Studenten verwerven geïntegreerde kennis en vaardigheden. De proftaak is de omgeving waarin de student zich ontwikkelt tot ICT-professional (professionele ontwikkeling). Een semestercoach (docent) begeleid het proces.

Proftaak

Bij Fontys ICT neemt de proftaak een prominente plaats in in de onderwijsomgeving. Een authentieke opdracht, die bij voorkeur recht uit de beroepspraktijk komt -maar bij de start van de opleiding ook gesimuleerd kan zijn- daagt de student uit om te leren.

Samenwerken in proftaakgroepen

Studenten werken samen in teams om de kennis en vaardigheden die dat semester centraal staan, geïntegreerd te verwerven. Daarnaast is de proftaak bij uitstek de omgeving waarin de student zich ontwikkelt tot ICT-professional (professionele ontwikkeling). De student bouwt een portfolio op met uitwerkingen van individuele- en ook met bovengenoemde groepsopdrachten. Bij groepsopdrachten houdt ieder groepslid zicht op de gehele opdracht en zorgt tevens voor een effectieve en substantiële bijdrage aan de groepsopdracht. Samen zorg je voor het groepsresultaat! Studenten maken gezamenlijke werkafspraken voor het realiseren van het groepswerk en zorgen ook dat deze afspraken nagekomen worden.

Procedure voor samenwerken

  1. Wanneer een groepslid de gemaakte afspraken niet nakomt en geen effectieve en substantiële bijdrage levert aan de groepsopdrachten, volgt er een gesprek waarbij de tutor en/of docentbegeleider betrokken wordt. In het gesprek wordt het betreffende groepslid aangesproken op zijn/haar professioneel handelen. De betreffende student krijgt een officiële waarschuwing van de tutor en/of docentbegeleider.
  2. Komt er bij de betreffende student geen verbetering in het professioneel handelen dan organiseert de groep een tweede gesprek met de tutor en/of docentbegeleider en kan er in gezamenlijkheid besloten worden om het betreffende groepslid uit de groep te zetten.
  3. Bij een besluit een groepslid uit de groep te zetten stuurt de tutor en/of docentbegeleider altijd een schriftelijke bevestiging naar de betreffende student waarin staat dat de student na de eerste waarschuwing en het niet nakomen van de gemaakte afspraken uit de groep wordt gezet.
  4. Deze uitspraak is definitief. De docent gaat niet meer in discussie met de student.

Gevolg: Een groepslid dat uit de groep is gezet, mag de uitwerking(en) van de groepsopdracht(en) niet meer opnemen in zijn/haar portfolio.

Semestercoach

Een docent/semestercoach volgt het proces van de teams en coacht de studenten op de organisatie van het leren en het werk, en op de teaminteractie en -dynamiek. De docenten en de semestercoach benoemen tijdens de begeleiding zo veel mogelijk welk gedrag ze zien om studenten bewust te maken van hun keuzes in de aanpak, welke keuzes er nog meer mogelijk zijn en hoe zich hun activiteiten verhouden tot methoden en theorie.

Flankerend onderwijs

Flankerend onderwijs (workshops, pressure cookers, instructie/lessen, feedbackmomenten) - al dan niet vooraf gepland - biedt antwoord op vragen die de proftaak oproept en zijn zo ondersteunend aan het leerproces van de student.

Beoordelen

De uitvoering van de proftaak (zowel het wat als het hoe) vormt de basis van de integrale beoordeling van de student. Algemene uitgangspunten rond de beoordeling, ook van de proftaak, zijn beschreven in het Fontys ICT toetsbeleid. Zie ook meer beleidspagina's over toetsing.