Salarisbeleid

Samenvatting
Bij het bepalen van het salaris bij indiensttreding wordt rekening gehouden met drie verschillende scenario's:
- een medewerker is nieuw bij Fontys en Fontys ICT.
- een medewerker is nieuw bij Fontys ICT, maar werkt al bij Fontys.
- een medewerker is nieuw in een functie , maar werkt al bij Fontys ICT.
De scenario's worden op deze pagina uitgewerkt.

Nieuwe medewerkers (extern)

De Cao-hbo zegt:

“Het salaris van de werknemer wordt bij indiensttreding in redelijkheid en met inachtneming van de opgebouwde ervaring vastgesteld binnen het bij de functie op grond van de indeling op basis van de functieordening behorende salaris of binnen de bij die schaal vastgelegde aanloopjaren en wordt per maand uitbetaald”. 1)

Concrete werkwijze

 • De inschaling van het salarisbedrag in de salarisschaal wordt bepaald met behulp van het intern normsalaris (het overzicht met indicatie salarissen op leeftijd en functieniveau); het intern normsalaris is bij de directie en HR bekend;
 • Zoveel als mogelijk wordt rekening gehouden met het salaris dat bij de oude werkgever van toepassing was;
 • Indien een arbeidsmarkttoeslag geïndiceerd is, wordt een voorstel hiertoe met de directie afgestemd;
 • De eerstvolgende periodieke verhoging wordt na een goede beoordeling op zijn vroegst na 12 maanden toegekend;
 • Vanaf dat moment wordt het ritme van de gesprekscyclus gevolgd; dit betekent dat bij een voldoende beoordeling per 01-08 van enig jaar een reguliere periodieke verhoging toegekend wordt.

Aanstelling docenten

In aanvulling op bovenstaande concrete werkwijze geldt voor de inschaling van instromende docenten het volgende:

 • Aanstelling als Docent 3 in salarisschaal 10 geldt voor instromers met een afgeronde bachelor en/of masteropleiding die minder dan 5-7 jaar relevante werkervaring hebben. Indien de medewerker de functie-eisen na het eerste jaar overtreft, kan deze beloond worden met een excellente beoordeling. Bij het bereiken van het maximum salaris in de schaal is doorstroom naar de hogere schaal/functie geen automatisme, maar afhankelijk van de functie-invulling/beoordeling en de formatie binnen de Hogeschool;
 • Aanstelling als Docent 2 in salarisschaal 11 geldt voor instromers met een afgeronde bachelor en/of masteropleiding en meer dan 5 tot 7 jaar relevante werkervaring.

Nieuwe medewerkers (vanuit een ander instituut of afdeling binnen Fontys)

Een medewerker solliciteert op een functie die in een lagere salarisschaal is ingedeeld:

 • indien het oude salarisbedrag past in de salarisschaal van de nieuwe functie en het intern normsalaris, vindt horizontale overschaling plaats;
 • indien het oude salaris hoger is dan het maximum van de salarisschaal van de nieuwe functie en/of het intern normsalaris, wordt het salaris vastgesteld op het maximumbedrag van de nieuwe schaal. Medewerker ontvangt geen periodieke verhoging meer;
 • bij een voldoende beoordeling wordt per 01-08 van enig jaar een reguliere periodieke verhoging toegekend, in het geval dat het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt.

Een medewerker solliciteert op een functie die in een hogere salarisschaal is ingedeeld:

Indien het oude salarisbedrag past in de salarisschaal van de nieuwe functie en het intern normsalaris,

 • vindt horizontale overschaling plaats en wordt 1 periodieke verhoging toegekend;
 • na een goede beoordeling op zijn vroegst na 12 maanden wordt een periodieke verhoging toegekend;
 • vanaf dat moment wordt het ritme van de gesprekscyclus gevolgd; dit betekent dat bij een voldoende beoordeling per 01-08 van enig jaar een reguliere periodieke verhoging toegekend wordt, in het geval dat het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt.

Indien het oude salarisbedrag lager is dan het aanvangssalaris van de nieuwe schaal:

 • wordt de medewerker ingedeeld in het aanvangsalaris van de nieuwe schaal, of
 • blijft de medewerker in de oude schaal ingeschaald en ontvangt hij een tijdelijke individuele salaristoeslag (deze toeslag kan eventueel boven het maximum van de oude schaal uitstijgen);
 • na een goede beoordeling op zijn vroegst na 12 maanden wordt een periodieke verhoging toegekend;
 • vanaf dat moment wordt het ritme van de gesprekscyclus gevolgd; dit betekent dat bij een voldoende beoordeling per 01-08 van enig jaar een reguliere periodieke verhoging toegekend wordt, in het geval dat het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt.

Medewerkers die al bij Fontys ICT werken maar die een andere functie krijgen

Een medewerker solliciteert op een functie die in een lagere salarisschaal is ingedeeld:

 • indien het oude salarisbedrag past in de salarisschaal van de nieuwe functie, vindt horizontale overschaling plaats;
 • bij een voldoende beoordeling wordt per 01-08 van enig jaar een reguliere periodieke verhoging toegekend;
 • indien het oude salaris hoger is dan het maximum van de salarisschaal van de nieuwe functie, wordt het salaris vastgesteld op het maximumbedrag van de nieuwe schaal, medewerker ontvangt geen periodieke verhogingen meer.

Een medewerker solliciteert op een functie die in een hogere salarisschaal is ingedeeld:

Indien het oude salarisbedrag past in de salarisschaal van de nieuwe functie en het intern normsalaris:

 • vindt horizontale overschaling plaats en wordt 1 periodieke verhoging toegekend;
 • na een goede beoordeling op zijn vroegst na 12 maanden wordt een periodieke verhoging toegekend;
 • vanaf dat moment wordt het ritme van de gesprekscyclus gevolgd; dit betekent dat bij een voldoende beoordeling per 01-08 van enig jaar een reguliere periodieke verhoging toegekend wordt.

Indien het oude salarisbedrag lager is dan het aanvangssalaris van de nieuwe schaal:

 • wordt de medewerker ingedeeld in het aanvangssalaris van de nieuwe schaal, of
 • blijft de medewerker in de oude schaal ingeschaald en ontvangt hij een tijdelijke individuele salaristoeslag (deze toeslag kan eventueel boven het maximum van de oude schaal uitstijgen);
 • na een goede beoordeling op zijn vroegst na 12 maanden wordt een periodieke verhoging toegekend;
 • vanaf dat moment wordt het ritme van de gesprekscyclus gevolgd; dit betekent dat bij een voldoende beoordeling per 01-08 van enig jaar een reguliere periodieke verhoging toegekend wordt, in het geval dat het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt.

Functieweging

 • de functie van een medewerker is inhoudelijk veranderd, waardoor er een nieuwe indeling in een hogere salarisschaal van toepassing is (op basis van functieweging);
 • het salaris wordt horizontaal over geschaald;
 • bij een voldoende beoordeling wordt per 01-08 van enig jaar een reguliere periodieke verhoging toegekend, in het geval dat het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt.

Lagere functieschaal

 • een medewerker wordt, in overleg met de directie, aangesteld in een functie die in een lagere salarisschaal ingedeeld is;
 • Dit vraagt om maatwerk. In de regel wordt het salaris bevroren.

Wie stelt de arbeidsvoorwaarden vast?

Uitgangspunt is dat alle arbeidsvoorwaardengesprekken door HR gevoerd worden. Binnen de hiervoor beschreven kaders wordt een voorstel aan de directie voorbereid. Na akkoord directie wordt de aspirant medewerker geïnformeerd en opdracht aan HR verstrekt.

1)
CAO HBO 2022-2023, Artikel H-1 Vaststelling salaris en structurele eindejaarsuitkering, Lid 2. Geraadpleegd op 11 juli 2023 van https://stichtingfontys.sharepoint.com/sites/067_03/SitePages/CAO-HBO.aspx