Dit is een oude revisie van het document!


Toetsbeleid Voltijd Engelstalig

Samenvatting
Dit document beschrijft de verschillen met het Toetsbeleid van FHICT ten aanzien van toetsen en beoordelen in de Engelstalige opleidingen, die vanaf september 2019 wordt uitgefaseerd met de invoering van het nieuwe FHICT curriculum voor course-based, demand-based en open learning. Voor dit nieuwe curriculum geldt dus het Toetsbeleid van FHICT.

Verschillen met Toetsbeleid FHICT

 • Binnen de Engelstalige opleiding wordt gesproken over Student Centred Learning i.p.v. Studentnabij.
 • De Engelstalige opleiding heeft geen expliciete blokeigenaren maar werkt met module-eigenaren. Opstellen, afnemen en beoordelen van toetsen wordt gecoördineerd door deze module-eigenaar. De informatie komend uit de evaluatie van toetsen wordt aangeleverd aan de module-eigenaren, alle betrokken docenten en de Examencommissie.
 • Het engelstalig onderwijs bestaat uit semesters (ook wel Units of Study genoemd). Elk semester bestaat uit 30 EC's. Binnen het semester worden modulen aangeboden. Elke module wordt getoetst. Deze module gerichte organisatie maakt het mogelijk Short-track/tailored study programmes aan te bieden op individueel niveau en sluit daarmee goed aan op de doelgroep.
 • De propedeusefase kan in één van drie profielen worden afgelegd. Semester 1 is voor alle profielen identiek. Semester 2 kent 3 varianten:
  • ICT & Business
  • ICT & Technology
  • ICT & Software.
 • De bachelorfase bestaat uit 180 studiepunten. In de bachelorfase heeft de student gekozen voor een van de drie profielen. Per profiel zijn er clusters gedefinieerd. Verder heeft de student een minor (vrije keuze uit beschikbare minoren) en een stage en afstudeerproject specifiek voor de gekozen afstudeerrichting.
 • In het Engelstalig onderwijs spreekt men van Units of Study in plaats van clusters. Voor de drie profielen zijn Units of Study gedefinieerd zoals in de tabellen 1, 2 en 3 te zien valt.
Tabel 1
Overzicht Units of Study voor het Software profiel.
Units of Study voor het Software profiel
Propedeuse SBT first semester
Propedeuse S second semester
Core phase S first semester
Core phase S second semester
Minor (free choice)
Internship
Bachelor phase S
Graduation Project
Tabel 2
Overzicht Units of Study voor het Business profiel.
Units of Study voor het Business profiel
Propedeuse SBT first semester
Propedeuse B second semester
Core phase B first semester
Core phase B second semester
Minor (free choice)
Internship
Bachelor phase B
Graduation Project
Tabel 3
Overzicht Units of Study voor het Technology profiel.
Units of Study voor het Technology profiel
Propedeuse SBT first semester
Propedeuse T second semester
Core phase T first semester
Core phase T second semester
Minor (Embedded Software)
Internship
Bachelor phase T
Graduation Project
 • Een Unit of Study bestaat uit 30 credits (EC's) en worden in hun geheel toegekend nadat aan de volgende eisen wordt voldaan:
  1. Voor de Units of Study: internship and graduation project, moet de student een minimum cijfer 6 hebben.
  2. Voor de andere Units of Study moeten alle modules een voldoende of een cijfer >= 5.5 hebben.
 • De toetsing van modules en projecten bestaat uit de beoordeling van de betreffende onderwijsactiviteit. De toetsvorm kan variëren: schriftelijk tentamen, mondeling tentamen, praktische vaardigheidstoets, project/product beoordeling, etc, of een combinatie hiervan. De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de beheersing van kennis en vaardigheden, waartoe de onderwijsactiviteit opleidt. De toets heeft één cijfer als resultaat. Deze toetsen worden hier niet afzonderlijk beschreven, wel worden algemene kwaliteitseisen voor dit soort toetsen opgenomen. Voor ieder moduul wordt de toetsvorm in de studentenhandleiding beschreven.
 • De module-eigenaar coördineert naast de onderwijsuitvoering ook de toetsing voor een moduul. Vanuit de onderwijsontwikkeling is voor elk moduul een toets programma opgesteld met daarin vastgelegd de vorm, inhoud en planning van toetsen in overeenstemming met het toetsbeleid en kaders uit de OER. Dit toets programma legt de module-eigenaar voor aan de examencommissie ter vaststelling. Vervolgens zorgt de module-eigenaar voor uitvoering van het toetsprogramma. Daarvoor wijst de module-eigenaar toets ontwikkelaars en examinatoren aan. Vervolgens stelt de module-eigenaar toetsen, beoordelingsmodellen en eventuele wijzigingen op deze beoordelingsmodellen vast. Na uitvoering van het blok evalueert de module-eigenaar de toetsing, verwerkt de resultaten ervan en stelt op basis daarvan eventuele verbeteracties voor. Deze verbeteractie worden samen met de evaluatieresultaten ter goedkeuring voorgelegd aan de examencommissie. Na goedkeuring worden de verbetervoorstellen doorgevoerd voor de eerstvolgende uitvoering van het moduul.