Visie op learning analytics

Samenvatting
De visie op learning analytics wordt beschreven.

Definitie

“Learning analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which it occurs”. 1)

Toelichting: Omdat de term in het Engels is ligt het voor de hand om ook de definitie in het Engels te geven2). De definitie geeft focus: focus op de student en zijn context; focus op het doel om het leren te begrijpen en te optimaliseren vanuit de student en de definitie zorgt ervoor dat zowel quantified self als big data een rol kunnen spelen bij learning analytics (LA).

Visie

Fontys ICT wil studentnabij onderwijs vormgeven. Dat uit zich onder andere in talentgericht en individueel onderwijs, kortom: De individuele student is onze doelgroep! Fontys ICT biedt elke student een studie op maat. Het leerproces van de individuele student in de context van de student staat dus centraal.

LA geeft de student zélf en de docent rijke feedback over het leerproces van de student, aanvullend op informatie die de docent uit zijn contact met de student haalt. Op dit moment registreren we al op allerlei manieren LA-gegevens: denk aan studieresultaten, doorstroomgegevens, gegevens over persoonlijke omstandigheden, studiekeuze, vooropleiding enzovoorts. Het genereren en registreren ervan kost in het algemeen veel inspanning en vindt gefragmenteerd plaats, waardoor combineren van verschillende gegevens lastig is.

Voor een ICT-opleiding is het vanzelfsprekend om gebruik te maken van de IT- mogelijkheden om met geen of weinig inspanning meer en specifiekere gegevens te genereren.

Met de invoering van semestercoaches (SC's) - voor studieloopbaanbegeleiding - krijgt de ontwikkeling van de individuele student meer aandacht en wordt de student intensiever begeleid. Learning analytics ondersteunt het leerproces:

  1. LA geeft de student meer inzicht in zijn leerproces om zo zijn leerstrategie eventueel aan te passen of bij te sturen;
  2. LA geeft de docent meer inzicht in het leerproces om zo zijn begeleidingsstrategie eventueel aan te passen of bij te sturen;
  3. LA leidt tot meer inzicht in de samenhang van context, student en didactische interventies.

De student kan LA combineren met andere databronnen en op grond daarvan de omstandigheden van het leren en studeren gunstig beïnvloeden. Dit draagt bij aan de maatschappelijke ontwikkeling van het ‘quantified self’.

Organisatorische inbedding van learning analytics

Voorwaarde voor gebruik van LA is vanzelfsprekend dat we voldoen aan de wettelijke eisen van privacy en security. Een belangrijk recht van de student is bijvoorbeeld dat hij inzicht krijgt in de gegevens die over hem worden verzameld. Binnen Fontys ICT bewaakt de informatiemanager dat er wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften die gelden voor privacy en security. Bij wijzigingen rondom het genereren van LA wordt altijd de informatiemanager geraadpleegd voor deze check.

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van LA-data die gegenereerd zijn en wat dat oplevert. Op grond daarvan wordt besloten over het al dan niet voortzetten van specifieke activiteiten of het uitbreiden daarvan. Vooralsnog worden LA-data in Canvas gegenereerd en kan het functioneel beheer van LA bij de Canvas-onderwijskundige(n) liggen, met bijdragen vanuit iCop voor wat betreft quantified self en vanuit ADS voor wat betreft big data.

1)
Siemens, G. (2011, 22 juli). Learning analytics & knowledge: february 27-march 1, 2011 in Banff, Alberta [conferentie].
2)
Zie voor een Nederlandse definitie deze pagina van SURF