Dublin descriptoren

Samenvatting
Beschrijving van de oorsprong van de Dublin descriptoren. Ook zijn op deze pagina de tabellen met de Dublin descriptoren voor Associate Degree, Bachelorniveau en Masterniveau opgenomen.

Oorsprong

De Dublin descriptoren1) voor het hoger onderwijs in Europa, zijn op initiatief van Nederland en Vlaanderen in de jaren 2001–2004 opgesteld. Ze zijn genoemd naar de plaats waar in 2004 een overeenkomst over deze eindtermen voor het hoger onderwijs bereikt werd. De aanleiding voor het opstellen van deze descriptoren was het streven naar opleidingen van gelijkwaardig niveau in de verschillende landen van Europa. Dit mede met het oog op studenten die een deel van hun studie aan een buitenlandse universiteit willen voltooien. Uit de Dublin descriptoren blijkt wat de verschillen zijn tussen de kwalificaties voor Associate Degree opleidingen, Bacheloropleidingen en die voor Masteropleidingen.

Dublin descriptoren Associate Degree

In tabel 1 is het overzicht opgenomen van de Dublin descriptoren voor de Associate Degree.

Tabel 1
Dublin descriptoren Associate Degree.
Dublin Descriptoren Associate Degree
Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op algemeen voortgezet onderwijs, functioneert doorgaans op het niveau van gevorderde leerboeken, heeft een kennisachtergrond voor een beroepenveld of een beroep, voor persoonlijke ontwikkeling en voor verdere studie om de eerste cyclus ( Bachelor) af te ronden.
Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn kennis en inzicht in beroepsmatige contexten toe te passen.
OordeelsvormingHeeft de vaardigheid om gegevens te identificeren en te gebruiken, teneinde een respons te bepalen met betrekking tot duidelijk gedefinieerde, concrete en abstracte problemen.
CommunicatieKan communiceren met gelijken, leidinggevenden en cliënten over begrip, vaardigheden en werkzaamheden.
Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden om een vervolgopleiding die een zekere mate van autonomie vraagt, aan te gaan.

Dublin descriptoren Bachelorniveau

In tabel 2 is het overzicht opgenomen van de Dublin descriptoren voor het Bachelorniveau.

Tabel 2
Dublin descriptoren Bachelorniveau.
Dublin Descriptoren Bachelorniveau
Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is.
Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied.
OordeelsvormingIs in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.
CommunicatieIs in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.
Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan.

Dublin descriptoren Masterniveau

In tabel 3 is het overzicht opgenomen van de Dublin descriptoren voor het Masterniveau.

Tabel 3
Dublin descriptoren Masterniveau.
Dublin Descriptoren Masterniveau
Kennis en inzichtHeeft aantoonbare kennis en inzicht, gebaseerd op de kennis en het inzicht op het niveau van Bachelor en die deze overtreffen en/of verdiepen, alsmede een basis of een kans bieden om een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van ideeën, vaak in onderzoeksverband.
Toepassen kennis en inzichtIs in staat om kennis en inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een bredere (of multidisciplinaire) context die gerelateerd is aan het vakgebied; is in staat om kennis te integreren en met complexe materie om te gaan.
OordeelsvormingIs in staat om oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen.
CommunicatieIs in staat om conclusies, alsmede de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van specialisten of niet-specialisten.
LeervaardighedenBezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter.
1)
NVAO. (z.d.). Qualifications framework. Geraadpleegd op 8 juni 2015, van http://nvao.com/nqf