Brede Associate degree

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de brede opleiding Associate degree (AD) van Fontys ICT zoals ingericht in het voltijd onderwijs en Onderwijs voor Professionals (OvP). Voor details over OvP zie paragraaf 4. De aanwijzingen en richtlijnen in deze tekst (vastgesteld namens de beleidskamer op 13 juli 2022) vervangen alle eerdere bepalingen die als aanvulling op de OER zijn vastgelegd.

Tekstverantwoordelijke: Nick Welman, Curriculumeigenaar (CE) AD.

1. Inhoud van de opleiding

1.1. Aard en aanbod
De Associate degree (AD) is een tweejarige hbo-opleiding die Fontys ICT aanbiedt in de Demand Based-leervorm voor de vijf profielen ICT & Business, ICT & Infrastructure, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering en ICT & Technology. De voertaal in de AD is Nederlands. Waar de bachelor zich richt op brede inzetbaarheid volgens de Dublin-descriptoren, richt de AD zich op geselecteerde functieprofielen. Waar de bachelor focust op toegepaste onderzoeksvaardigheid, focust de AD op praktijkgerichte oplossingsvaardigheid. De AD kent geen specialisaties.

In studiejaar 2019-2020 begon de AD-opleiding in voltijd in Tilburg, in 2020-2021 in Eindhoven voor zowel voltijd als Onderwijs voor Professionals. Voor studenten staat de AD-opleiding beschreven op de Fontys ICT StudyNavigator.

1.2. Niveau
In het Europees Kwalificatieraamwerk EQFM is de hbo-AD niveau 5. (Hbo-bachelor is niveau 6.) De AD-graad is opgenomen in de wet op het hoger onderwijs (WHW). De studielast is 120 ECTS-credits.

Het uitstroomniveau volgens de domeinbeschrijving Hoger Onderwijs ICT-Opleidingen (HBO-i) is in semesters 1, 2 en 3 gelijk voor AD en bachelor in alle architectuurlagen gebruikersinteractie, organisatieprocessen, infrastructuur, software en hardware interfacing. Zie hiervoor de pagina Curriculumarchitectuur (paragraaf 5).

Het door Fontys ICT bepaalde uitstroomniveau professionele ontwikkeling (PO) is voor AD en bachelor verschillend. Zie voor de criteria PO van de AD deze pagina.

1.3. Leeruitkomsten
Uit paragraaf 1.2. volgt dat de direct aan de HBO-i-domeinbeschrijving gebonden leeruitkomsten gelijkelijk zijn voor AD en bachelor. Afwijkingen kunnen voortkomen uit de beroepscontext. Wijken de leeruitkomsten sterk af, dan hoort daar een uitleg bij.

De aan professionele ontwikkeling gebonden leeruitkomsten zijn nadrukkelijk verschillend. Zie 1.6.

1.4. Functieprofielen
De AD leidt op voor de volgende functies per beroepsprofiel.

ICT & Business
Assistant Information Manager
Co-worker Business Intelligence

ICT & Infrastructure
Junior Cloud Engineer
Support Engineer

ICT & Media Design
Front End Developer
UX-Designer

ICT & Software
Software Developer
Software Tester

ICT & Technology
Field Support Engineer
Junior Embedded Software Engineer

De AD-studenten kiezen na het startsemester hun beroepsprofiel en na semester 2 hun functieprofiel. Afstuderen in semester 4 gebeurt in het gekozen functieprofiel. De functieprofielen zijn nader uitgewerkt en toegelicht in de Canvas courses.

In semester 2 is er een beroepsoriëntatieopdracht ter verdieping in de genoemde functies. Zie 2.4.

1.5. Inhoudelijke inrichting curriculum
Aangezien niveau en leeruitkomsten van de AD en bachelor zowel overeenkomsten als verschillen vertonen, volgen AD- en bachelorstudenten een gelijkwaardig curriculum met aanwijsbare variaties. De Canvas course en de MS Teams-leeromgeving kunnen gedeeld worden door bachelor en AD. Is het curriculum van bachelor en AD over de grote linie inhoudelijk gelijk, dan horen de onderscheidende verschillen benoemd te worden. Is het curriculum over de grote linie verschillend, dan horen de overeenkomsten benoemd te worden.

1.6. Curriculumdatabase (CDB)
In de CDB hebben de AD-voltijd en de AD-OvP eigen educational units. Overeenkomsten en verschillen zoals bedoeld in 1.2, 1.3. en 1.5. zijn benoemd en uitgelegd in de CDB.

1.7. Afstudeerniveau
Afstudeerders laten zien het in een onderwijscontext gerealiseerde uitstroomniveau in een beroepsetting te kunnen herhalen. Het HBO-i-afstudeerniveau AD ligt daarom op een vergelijkbare lijn als semester 3 bachelor, behoudens de eigen leeruitkomsten voor professionele ontwikkeling.

Uitvoering

2.1. Algemeen overzicht opbouw opleiding

Startsemester: gelijk aan startsemester bachelor.
Semester 2: themasemester in het gekozen beroepsprofiel; beroepsoriëntatieopdracht.
Semester 3: themasemester in het gekozen beroepsprofiel én functieprofiel; afstudeervoorbereiding.
Semester 4: afstudeersemester in het gekozen functieprofiel.

De AD heeft geen propedeutische fase. Studenten ontvangen een felicitatiebrief na het succesvol behalen van het eerste studiejaar, de semesters 1 en 2.

2.2. Startsemester
Voltijdstudenten die zich hebben ingeschreven voor AD-ICT of bachelor-ICT volgen hetzelfde startsemester. Aan het eind van het startsemester kiest een student verder te willen met de oorspronkelijke inschrijving, of te switchen. Zie 3.2. en 3.3.

2.3. Indeling
Vanaf semester 2 tot en met semester 4 worden AD-studenten ingedeeld in andere klassen (groepen) dan de bachelor met een eigen code, beginnend met (O-)A-Xsemnr-volgnr(T). Onderwijs kan gezamenlijk met het overeenkomstige bachelorsemester plaatsvinden.

2.4. Beroepsoriëntatieopdracht
De CE is eigenaar van de beroepsoriëntatieopdracht semester 2. De PLOU's semester 2 zorgen dat de opdracht in hun reguliere AD-Canvas course is opgenomen. De (verplichte) beroepsoriëntatieopdracht is ter voorbereiding voor studenten om hun functieprofiel te kiezen voor semesters 3 en 4.

De PLOU kan het beoordelen van de beroepsoriëntatieopdracht toewijzen aan semestercoaches of andere docenten.

Voor alle switchers geven PLOU's de studenten toegang tot de beroepsoriëntatieopdracht (A-OE3-DB-SW-AD). De CE is eigenaar van de bijbehorende mastercourse.

De PLOU's kunnen met de Student Desk afspraken maken over de ondersteuning bij bovenstaande verantwoordelijkheden rondom de beroepsoriëntatieopdracht.

2.5. Afstudeervoorbereiding
De afstudeercoördinator AD (PLOU S4) verzorgt de afstudeervoorlichting in semester 3.

Studenten verwerven in semester 3 een door het bedrijf bevestigde afstudeerstageplek en leveren ter goedkeuring een gespreksformulier in bij de afstudeercoördinator. De afstudeercoördinator kan daarbij overeenkomstig de procedure bij bachelorstages handhaven dat aan deze voorwaarden uiterlijk eind week 15 moet zijn voldaan. Is het startmoment week 11 van het semester, dan geldt eind week 5 als uiterlijke datum. Zie paragraaf 2.6.

2.6. Afstudeersemester
Het afstudeersemester kent een theoretische en een praktische component. De theoretische component bereidt de student voor op de werkzaamheden in het gekozen functieprofiel. De student voert een praktijkopdracht in het functieprofiel uit bij het afstudeerstagebedrijf. Deze praktijkopdracht wordt afgesloten met een portfolio en een afstudeerzitting waarin de student de uitgevoerde praktijkopdracht presenteert en verdedigt. Het beoordelingsmodel voor het afstuderen staat in de CDB.

Het afstudeersemester heeft vier startmomenten per jaar: week 1 en week 11 van elk semester.

De student kan alleen aan het afstudeersemester beginnen met een door het afstudeerbedrijf bevestigde plek voor de afstudeerstage en een door de afstudeercoördinator goedgekeurd gespreksformulier conform de termijnen genoemd in paragraaf 2.5.

2.7. Toetsing
De AD volgt het toetsbeleid van Fontys ICT en heeft een eigen Onderwijs- en Examenregeling (OER).

3. Overgang

3.1. Algemeen
Aangezien de semesters 1, 2 en 3 van de bachelor en de AD een overeenkomstig uitstroomniveau kennen conform de domeinbeschrijving HBO-i, is overstap van de bachelor naar de AD mogelijk onder de hieronder vermelde voorwaarden.

3.2. Semester 1
In semester 1 is switchen tussen bachelor en AD onderdeel van de reguliere onderwijsopzet van het startsemester Demand Based: in dat semester kiest een student voor bachelor of AD. Daarbij maakt het niet uit waarvoor de student zich oorspronkelijk had ingeschreven. De semestercoach begeleidt dit proces. De student zorgt zelf voor de juiste aanmelding in Studielink voor aanvang van semester 2.

3.3. Van CB naar AD
Overstap van semester 1 Course Based bachelor naar semester 2 AD: een student met een Nederlandstalige vooropleiding die het Engelstalige startsemester Course Based bachelor heeft behaald, kan switchen naar semester 2 Demand Based AD. Studenten met een buitenlandse, niet-Nederlandstalige vooropleiding mogen pas deelnemen aan assessments en kunnen pas studiepunten verkrijgen indien bij de examenkamer het bewijs is geleverd dat zij het Nederlands voldoende machtig zijn. Zo lang aan die eis niet is voldaan, heeft overstap geen zin. De student richt een verzoek aan de examenkamer om op taalvaardigheid getoetst te worden.

De student zorgt zelf voor de juiste aanmelding in Studielink voor aanvang van semester 2.

3.4. Semester 2
Overstap van bachelor naar AD gedurende semester 2: zo lang de student géén assessment semester 2 heeft afgelegd, kan een student overstappen. De student voert daartoe een gesprek met de semestercoach. De semestercoach verleent toestemming namens Fontys ICT. De student wijzigt de inschrijving in Studielink. De semestercoach informeert de PLOU en de Student Desk. De Student Desk archiveert de toestemming in Content Manager CM.

Tijdens het assessment verifiëren de assessoren of aan de beroepsoriëntatieopdracht AD is voldaan. Dat is sowieso onderdeel van de normale procedure.

Vereist is dat de student voor de juiste opleiding staat ingeschreven op het moment dat het assessment semester 2 wordt afgelegd.

3.5. Semester 3
Overstap van bachelor naar AD gedurende semester 3: is de propedeuse van de bachelor eenmaal behaald, dan gaat overstap van bachelor naar AD altijd via een verzoek aan de examenkamer. Achtergrond is dat het behalen van een propedeuse gericht is, zowel vanuit het perspectief van de student als van de opleiding, op het voltooien van een vierjarige hbo-opleiding. Bovendien moeten de studieresultaten van de bachelor erkend worden voor de AD.

Procedure: de student voert eerst een gesprek met de semestercoach. Na toestemming door de examenkamer wijzigt de student de inschrijving in Studielink. De examenkamer informeert de semestercoach, de PLOU en de Student Desk. De door de examenkamer verleende vrijstelling voor semester 1 en 2 wordt door de Student Desk geregistreerd in Progress en gearchiveerd in Content Manager CM.

De student moet de beroepsoriëntatieopdracht uit semester 2 inhalen. De PLOU wijst daartoe een beoordelaar aan; tijdens het assessment verifiëren de assessoren of aan de opdracht is voldaan.

Vereist is dat de student voor de juiste opleiding staat ingeschreven op het moment dat het assessment semester 3 wordt afgelegd.

N.B. Aangezien semester 4 alleen kan starten met een bevestigde stageplaats, kan een late switch gedurende semester 3 leiden tot studievertraging. Zie 2.5.

3.6. Na semester 3
Overstap van bachelor naar AD vanaf semester 4 en hoger: is semester 3 van de bachelor eenmaal behaald, dan gaat overstap van bachelor naar AD altijd via een verzoek aan de examenkamer. Na goedkeuring door de examenkamer, moet de student aan drie aanvullende eisen voldoen om met het afstudeersemester te beginnen.

  1. De student moet de beroepsoriëntatieopdracht uit semester 2 inhalen. De afstudeercoördinator wijst daartoe een beoordelaar aan.
  2. Er is een door het afstudeerbedrijf bevestigde stageplaats.
  3. Er is een door de afstudeercoördinator goedgekeurd gespreksformulier. Voor punten 2] en 3] gelden de termijnen vermeld bij 2.5.

Procedure: de student voert eerst een gesprek met de semestercoach. Na toestemming van de examenkamer wijzigt de student de inschrijving in Studielink. De examenkamer informeert de afstudeercoördinator en de Student Desk. De door de examenkamer verleende vrijstelling voor semester 1, 2 en 3 wordt door de Student Desk geregistreerd in Progress en gearchiveerd in Content Manager CM.

3.7. Van AD naar bachelor
Overstap van AD naar bachelor kan zo lang de student geen assessment semester 2 heeft afgelegd. De procedure daarbij is conform 3.4. behoudens de beroepsoriëntatieopdracht.

Na het afleggen van het AD-assessment in semester 2 is er geen overstap naar de bachelor mogelijk in daaropvolgende semesters. Voor voortzetting van de studie in de bachelor, moet namelijk een propedeusegetuigschrift zijn behaald.

3.8. Na het afstuderen
Voortzetting bachelor na behalen van de AD: in voorjaar 2023 heeft Fontys ICT zich geschaard achter de afspraken van het Landelijk Overleg AD-opleidingen die zeggen dat na het behalen van de Associate Degree binnen twee jaar afstuderen in de bachelor mogelijk moet zijn. Voor voltijdstudenten bestaat hun vervolgtraject uit semesters 4, 6, 7 en 8 van de bachelor. De Associate Degree geeft dan vrijstelling van semesters 1, 2 en 3 van de bachelor en van semester 5, het stagesemester, aangezien de student al een AD-afstudeerstage heeft gedaan. Voor OvP-studenten, waar geen stage zit in semester 5, is het vervolgtraject gewoon semesters 5 tot en met 8. De vrijstellingen voor de betreffende bachelorsemesters zijn geregeld in de OER.

4. Specifieke bepalingen AD Onderwijs voor Professionals

Bij Onderwijs voor Professionals (OvP) gaat de student zich in het startsemester verbreden door zich op drie van de vijf beroepsprofielen te oriënteren. De student maakt onder begeleiding van een semestercoach een keuze voor het vervolgtraject. Daarin gaat de student verder met één gekozen beroepsprofiel. De semesters 2, 3 en 4 kennen verder eenzelfde structuur als bij het voltijdonderwijs.

De AD Onderwijs voor Professionals wordt in Blended learning aangeboden. Bij deze aanpak wordt een studietijd van 20 uur per week verwacht, aangevuld met ten minste 20 uur per week werkervaring in het ICT-werkveld.

Deze studietijd is per week als volgt verdeeld.

- 4 uur face-to-face bijeenkomsten (vaste avond per week)
- 2 uur online bijeenkomsten (avondsessies)
- 12 uur thuiswerk, portfolio, professionele ontwikkeling
- 2 uur studieorganisatie en overige

De student kan de dagelijkse praktijkervaring en vraagstukken uit de eigen werkomgeving inzetten om de leeruitkomsten aan te tonen.