Internationalisering

Samenvatting
Deze pagina beschrijft wat internationalisering inhoudt, de visie hierop en de doelen die Fontys ICT wil realiseren.

“Kennis wordt niet gehinderd door grenzen”

Doelen

Doel van internationalisering is het bevorderen van kwaliteit van het onderwijs, het beter toerusten van onze studenten en het vergroten van hun beroepsmogelijkheden in een mondiale wereld. Zoals in een eerdere Fontys-missie verwoord:

In de visie van Fontys ICT op internationalisering willen we elke student in staat stellen om zijn interculturele en internationale competenties te ontwikkelen. Daarvoor is een Programmalijn Internationalisering ontwikkeld. Onder internationalisering verstaan we:

het kennen en toepassen van interculturele en internationale competenties binnen een daarvoor geschikte context, in binnen- en/of in buitenland, met gebruik van de internationale voertaal Engels.

In deze optiek bestaat internationalisering dus uit twee contexten:

  • Een context @Home
    Deze vraagt nadrukkelijk om onderwijs dat de mogelijkheid tot internationalisering biedt en een curriculum waarbinnen internationalisering expliciet een plaats heeft.
  • Een context Abroad
    waarbij de student voor korte of langere tijd naar het buitenland gaat.

Internationalisation@home

Een verdere integratie met behoud van eigenheid, respect voor culturele diversiteit en oog voor inclusie biedt kansen voor internationalisation@home. Dit geldt voor alle studenten en medewerkers van Fontys ICT. Projectweken en international weeks @home, stage en afstuderen in deze internationale High Tech regio vergroten de mogelijkheden om te leren en te werken in een internationale omgeving @home.

Internationalisation abroad

Het streven is de mobiliteit voor studenten op 20%1) te brengen. Datzelfde streven geldt voor docenten. Daartoe organiseren we 2x per jaar Study Abroad events en workshops “How to go abroad”.

Internationalisation abroad bestaat uit korte en (middel) lange mobiliteit. Het beslaat het spectrum van international weeks, projecten met buitenlandse partners tot buitenlandse minoren en (afstudeer)stages.

Partnerhogescholen en -universiteiten van Fontys ICT

Fontys ICT heeft samenwerkingsrelaties met een groot aantal partnerhogescholen en -universiteiten. Deze zijn samengebracht in een overzicht op de partnerlist Fontys ICT.

Meer informatie

Achtergrondinformatie

1)
Europese richtlijn voor het Hoger Onderwijs