Programmalijn Internationalisering

Developing Global Minds

Samenvatting
Deze pagina beschrijft in grote lijnen de programmalijn voor Internationalisering die voor Fontys ICT ontwikkeld is. Deze programmalijn komt voort uit het algemene beleid Internationalisering zoals beschreven in het ambitieplan 2013-2016. De programmalijn voor internationalisering kent drie programma's (Basis, Plus en Top) en wordt binnen de opleidingsvarianten die Fontys ICT kent verschillend ingevuld.

Basisprogramma, Plusprogramma en Topprogramma

1. Inleiding

Deze pagina beschrijft in grote lijnen de programmalijn voor Internationalisering die voor Fontys ICT ontwikkeld is. Deze programmalijn komt voort uit het algemene beleid Internationalisering zoals beschreven in het ambitieplan 2013-2017. De programmalijn voor internationalisering kent drie programma's (Basis, Plus en Top).

WHY

De opleidingen van Fontys ICT bevinden zich in vakgebieden waarin kennis wereldwijd opgebouwd is, gedeeld en toegepast wordt. Fontys ICT wil studenten opleiden die zich op een zelfbewuste, cultureel sensitieve en maatschappelijk bewuste wijze kunnen bewegen in een internationale arbeidsmarkt. Primaire doel van internationalisering is het bevorderen van kwaliteit van het onderwijs, het beter toerusten van studenten en het vergroten van hun beroepsmogelijkheden in een mondiale wereld.

Internationalisering is een concretisering van de Denk Groter gedachte en leidt behalve tot verrijking van het curriculum en studenten met een mondiale bril, tot geïnspireerde medewerkers. Daarnaast biedt internationalisering Fontys ICT de mogelijkheid om een bredere bekendheid op te bouwen en de reputatie te versterken.

Van iedere HBO-opleiding in Nederland wordt verwacht dat ze internationalisering heeft verankerd in haar curriculum, het is een standaard waarop we bij een visitatie worden beoordeeld.

HOW

Talentontwikkeling is leidraad. Fontys ICT wil voor iedere student een leeromgeving scheppen waarin tijdens de studie aantoonbare internationale en interculturele competenties ontwikkeld worden.
Figuur 1 geeft een overzicht van de competenties in het Basis-, Plus- en Topprogramma.

Figuur 1
Overzicht competenties Basis-, Plus- en Topprogramma Internationalisering Fontys ICT.

Internationalisering wordt hiermee zichtbaar in het curriculum. Per semester wordt in de CDB aangegeven hoe internationalisering een plaats krijgt in die specifieke onderwijseenheid.

WHAT

We bieden 3 ‘routes’ aan die studenten kunnen volgen:

 1. Een Basisprogramma Internationalisering dat voor elke student geldt en dat deel uitmaakt van ons ‘gewone’ curriculum. De student werkt hierbij aan de basis interculturele en internationale competenties.
 2. Een Plusprogramma Internationalisering. De student werkt hierbij aan de verdiepende interculturele en internationale competenties @home en/of korte tijd in het buitenland.
 3. Een Topprogramma Internationalisering. De student werkt hierbij aan de verdiepende interculturele en internationale competenties voor langere tijd in het buitenland.

2. Nadere uitwerking van de programma's

2.1 Basisprogramma Internationalisering

Alle onderdelen van dit programma zijn voor de student verplicht.

 1. De student volgt een Engelstalig semester of een semester waarin Internationalisering centraal staat. Ieder profiel biedt onderwijs met een internationaal karakter aan.
 2. De student volgt in de post-propedeusefase een workshop/module Intercultural Awareness. Bij voorkeur vindt in deze module integratie met de buitenlandse partnerhogescholen plaats.
 3. De student neemt deel aan een international week@home bij voorkeur in samenwerking met (een) buitenlandse partner(s).

2.2 Plusprogramma Internationalisering

De basis is verankerd in de profielen. Het Plusprogramma kan ook worden uitgevoerd bij de specialisaties. De student kiest uit het Plusprogramma één of meerdere onderdelen:

 1. De student neemt deel aan een International Week bij een partnerhogeschool in het buitenland.
 2. De student neemt deel aan gezamenlijk kwartaal- of semesterproject van Fontys ICT met een partnerhogeschool deels @home en deels in het buitenland.
 3. De student voegt tijdens de stage@home een internationale/interculturele dimensie aan zijn stageopdracht toe.
 4. De student voegt tijdens de minor@home een internationale/interculturele dimensie aan de minoropdracht toe. Dat kan een Nederlandstalige dan wel een Engelstalige minor zijn. Elk profiel biedt hiertoe een Engelstalige minor aan.
 5. De student voegt tijdens de afstudeerstage@home een internationale/interculturele dimensie aan zijn afstudeeropdracht toe.

2.3 Topprogramma Internationalisering

De basis is verankerd in de profielen. Het Topprogramma kan ook worden uitgevoerd bij de specialisaties. De student kiest uit het Topprogramma één of meerdere onderdelen:

 1. De student loopt een half jaar stage in het buitenland en werkt daar aan zijn internationale interculturele competenties.
 2. De student volgt een half jaar minor bij een partner in het buitenland en werkt daar aan zijn internationale/interculturele competenties.
 3. De student studeert een half jaar af in het buitenland en werkt daar aan zijn internationale/interculturele competenties.

2.4 Aandachtspunten

 1. De student die de route van een Plusprogramma of een Topprogramma doorloopt, krijgt hiervoor geen extra EC’s. De student ontvangt bij zijn diploma een Certificate waarop vermeld staat welke van deze onderdelen uit het Plusprogramma of het Topprogramma hij heeft afgerond.
 2. Engelse taal is een aandachtspunt bij studenten. Het niveau dat we in het Basis-, Plus- en Topprogramma vereisen, moet worden vastgesteld. Voor exchange en deelname aan Topprogramma is het niveau B2 een vereiste. Wellicht moet een ingangstoets met aanvullende scholing worden aangeboden.