Dit is een oude revisie van het document!


Lectoraten

Samenvatting
Beschrijving van de lectoraten en expertisecentra van FHICT en de visie - en de borging daarvan - op (praktijkgericht) onderzoek.

1. Uitgangspunten

FHICT hanteert als uitgangspunt dat haar opleidingen op elk moment, ondubbelzinnig aan de samenleving de garantie van hoogwaardige kwaliteit kunnen afgeven. Onlosmakelijk is hieraan praktijkgericht Onderzoek verbonden.

2. Maatschappelijk perspectief

FHICT wil haar maatschappelijke rol vervullen en innovatieve ontwikkelingen in het werkveld tot stand brengen. Zij realiseert dit door de inzet van lectoraten, praktijkgericht onderzoek, praktijkoriëntaties en -opdrachten. Door de sterkte verbinding tussen praktijkgericht onderzoek, beroepsonderwijs en het werkveld heeft FHICT een sleutelpositie in het valorisatieproces. FHICT kan zich mede daardoor positioneren als kennis- en innovatiepartner te midden van diverse maatschappelijke organisaties en bedrijven en is onderdeel van de 'economische motor' in de regio, maar ook daarbuiten FHICT heeft de ambitie om iedere student te betrekken bij en/of te laten profiteren van nieuwe inzichten die voortkomen uit de verbinding met het werkveld, onderzoek en innovatie van lectoraten en het participeren in expertisecentra. Door de intensieve samenwerking tussen opleiding en werkveld, verschuift de traditionele grens tussen leer- en werkomgeving en lopen deze steeds meer in elkaar over. De opleiding van een professionele zelfstandige ICT-bachelor staat daarmee midden in de beroepspraktijk.

3. Lectoraten en onderzoek binnen FHICT

De lectoraten en het onderzoek dat FHICT realiseert sluiten aan op ontwikkelingen die in het werkveld worden voorzien. In overleg met het werkveld worden onderzoeksaanvragen ontwikkeld. Het initiatief voor een lectoraat kan vanuit een bedrijf of het werkveld komen, maar ook vanuit het instituut.

FHICT bevindt zich in een transitie t.a.v. de rol en verantwoordelijkheid van lectoren binnen FHICT. Doel van de transitie is om te komen van “losse” min of meer onafhankelijke lectoraten naar verbindingen tussen lectoraten en koppeling aan de (onderwijs)teams. Daarnaast voert FHICT ook onderzoek buiten lectoraten uit. De ambitie is het verbinden van een betekenisvolle onderzoeksomgeving aan iedere afstudeerrichting. Lectoren gaan dan intensief samenwerken met de teams.

De volgende stap is het sterker verbinden van de onderzoeksactiviteiten (van de lectoraten) aan de onderzoeksleerlijn en de onderzoeksactiviteiten in het curriculum. Studenten en docenten zijn dan actiever betrokken bij de lectoraten, kenniskringen en expertisecentra en kunnen bijvoorbeeld studiepunten halen door onderzoek te doen binnen het lectoraat. Ook kunnen docenten zelf binnen een lectoraat onderzoek doen.

Dit alles moet leiden tot het uiteindelijke doel: het creëren van betekenisvolle onderzoeksomgevingen voor alle betrokkenen. FHICT kiest daarbij enerzijds voor de inrichting van lectoraten, maar soms ook voor andere verschijningsvormen (zoals expertisecentra) om haar verbinding met de beroepspraktijk en innovatiebehoefte te verbinden aan praktijkgericht onderzoek. Momenteel zijn 4 lectoraten, 1 onderzoeksgroep en 1 expertisecentrum direct aan FHICT verbonden en participeert FHICT instituutsoverstijgend in 1 lectoraat en 2 expertisecentra.

FHICT kent momenteel de onderstaande lectoraten en expertisecentra:

4. Visie op onderzoek

Onderzoek is bij FHICT praktijkgericht onderzoek zoals gedefinieerd door Daan Andriessen, lector methodologie van praktijkgericht onderzoek bij de Hogeschool van Utrecht. Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), heeft FHICT haar visie op HBO-ICT-onderzoek uitgewerkt en momenteel lijkt het erop dat deze visie de landelijke HBO-ICT standaard zal worden. De kracht van deze systematiek is dat in het ‘handelen zoals ICT-ers dat in de beroepspraktijk doen’ de onderzoekscomponent onderkend, benoemd en geëxpliciteerd wordt in een onderzoeksframework.

5. Implementatie en borging

Inmiddels is deze visie steeds beter verankerd in het onderwijs van FHICT en leidend voor de inrichting van de MKO en SKO voor FHICT docenten. Ook hebben de visie op onderzoek en het onderzoeksframework haar intrede gedaan bij de lectoraten van FHICT. Per jaar worden meerdere kleine onderzoeksprojecten toegekend aan individuele of groepen docenten waarbij lectoren optreden als (inhoudelijk) coach en mentor.

Eind 2015 heeft FHICT bereikt dat er één ‘onderzoekstaal’ binnen FHICT gebruikelijk is en dat de visie geheel verankerd is. Op docentniveau blijkt de kwaliteit o.a. uit bewezen MKO-niveau voor onderzoeksvaardigheden, mediawijsheid en didactiek en toetsing voor iedere docent die 3 jaar of langer in dienst is. Studenten dienen hun onderzoeksvaardigheden zowel in het propedeuse assessment, als het kernfase assessment én in het afstudeerassessment aan te tonen waardoor het mede een integraal onderdeel van het onderwijs geworden is. In het najaar van 2016 heeft een tussen-audit aangetoond dat deze vooruitgang is waargemaakt.

Aandachtspunten voor borging (per najaar 2017)

  • Uitbreiding van het docententeam waardoor ook inzetruimte ontstaat voor deelname aan kenniskringen door docenten. Door de sterke groei is er echter momenteel een haast structureel personeelstekort.
  • De individuele lectoraten, expertisecentra of onderzoeksgroepen bundelen tot één onderzoeksomgeving.
  • Het onderzoeksbeleid verder uitwerken en vaststellen, rekening houdend met de door de overheid en Fontys aangegeven opdracht voor lectoraten, ten aanzien van hun bijdrage aan de onderzoeksleerlijn in het curriculum en professionalisering van docenten op dit gebied.
  • Nog meer docenten en studenten direct betrekken bij de lectoraten en het onderzoek.
  • Lectoren, docenten en andere betrokkenen gezamenlijk invulling geven aan de opdracht FHICT als een kennisinstelling te positioneren in de omgeving.

6. Verder lezen over lectoraten

Voor meer informatie over lectoraten en onderzoek kunnen de onderstaande bronnen worden geraadpleegd:

Lectoraten, kenniskringen en HR-beleid

Lectoraten en kenniskringen zijn ook plaats van handeling voor docent-onderzoekers en andere onderzoekende medewerkers van FHICT in het kader van hun professionele ontplooiing. Vanuit het FHICT HR-beleid wordt hier waarde aan toegevoegd .


Klik op het icoon voor meer HR-instrumenten.