Lectoraten

Samenvatting
Beschrijving van de lectoraten van Fontys ICT en de visie op praktijkgericht onderzoek (en de borging daarvan).

1. Uitgangspunten

Fontys ICT hanteert als uitgangspunt dat haar opleidingen op elk moment, ondubbelzinnig aan de samenleving de garantie van hoogwaardige kwaliteit kunnen afgeven. Onlosmakelijk is hieraan praktijkgericht Onderzoek verbonden.

2. Maatschappelijk perspectief

Fontys ICT wil haar maatschappelijke rol vervullen en innovatieve ontwikkelingen in het werkveld tot stand brengen. Zij realiseert dit o.a. door de inzet van lectoraten en praktijkgericht onderzoek. Door de sterke verbinding tussen praktijkgericht onderzoek, beroepsonderwijs en het werkveld heeft Fontys ICT een sleutelpositie in het valorisatieproces. Fontys ICT kan zich mede daardoor positioneren als kennis- en innovatiepartner te midden van diverse maatschappelijke organisaties en bedrijven en is onderdeel van de 'economische motor' in de regio, maar ook daarbuiten Fontys ICT heeft de ambitie om iedere student te betrekken bij en/of te laten profiteren van nieuwe inzichten die voortkomen uit de verbinding met het werkveld, onderzoek en innovatie van lectoraten en het participeren in expertisecentra. Door de intensieve samenwerking tussen opleiding en werkveld, verschuift de traditionele grens tussen leer- en werkomgeving en lopen deze steeds meer in elkaar over. De opleiding van een professionele zelfstandige ICT-bachelor of -master staat daarmee midden in de beroepspraktijk.

3. Lectoraten en onderzoek binnen Fontys ICT

De lectoraten en het onderzoek dat Fontys ICT realiseert sluiten aan op ontwikkelingen die in het werkveld worden voorzien. In overleg met het werkveld worden onderzoeksaanvragen ontwikkeld. Het initiatief voor een onderzoek of lectoraat kan vanuit een bedrijf of het werkveld komen, maar ook vanuit het instituut.

Fontys ICT bevindt de rol en verantwoordelijkheid van lectoren binnen Fontys ICT aan het onderwijs en voert ook onderzoek buiten lectoraten uit. We verbinden een betekenisvolle onderzoeksomgeving aan iedere opleidingsfase en -richting. Lectoren werken intensief samen met elkaar, met studenten, docenten en het werkveld

Daarmee verbinden we de onderzoeksactiviteiten (van de lectoraten) aan de onderzoeksleerlijn en de onderzoeksactiviteiten in het curriculum. Studenten en docenten zijn actief betrokken bij het onderzoek en kunnen bijvoorbeeld participeren in een lectoraat.

Dit alles moet leiden tot het uiteindelijke doel: het creëren van betekenisvolle onderzoeksomgevingen voor alle betrokkenen. Fontys ICT kiest daarbij voor de inrichting van lectoraten, maar soms ook voor andere verschijningsvormen (zoals expertisecentra) om haar verbinding met de beroepspraktijk en innovatiebehoefte te verbinden aan praktijkgericht onderzoek. Momenteel zijn 3 lectoraten direct aan Fontys ICT verbonden en participeert Fontys ICT in een groot aantal Kenniscentra (KC) en Centers of Expertise (CoE) binnen Fontys

Fontys ICT kent de onderstaande lectoraten

4. Visie op onderzoek

Onderzoek is bij Fontys ICT praktijkgericht onderzoek zoals gedefinieerd door Daan Andriessen, lector methodologie van praktijkgericht onderzoek bij de Hogeschool van Utrecht. Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), heeft Fontys ICT haar visie op HBO-ICT-onderzoek uitgewerkt wat inmiddels de landelijke HBO-ICT standaard is geworden. De kracht van deze systematiek is dat in het ‘handelen zoals ICT-ers dat in de beroepspraktijk doen’ de onderzoekscomponent onderkend, benoemd en geëxpliciteerd wordt in een onderzoeksframework.

5. Borging

Deze visie is stevig verankerd in het onderwijs en het onderzoek van Fontys ICT en leidend voor de inrichting van de MKO en SKO voor Fontys ICT docenten. Op docentniveau blijkt de kwaliteit o.a. uit bewezen MKO-niveau voor onderzoeksvaardigheden, mediawijsheid en didactiek en toetsing voor iedere docent die 3 jaar of langer in dienst is. Studenten dienen hun onderzoeksvaardigheden zowel in de propedeuse als in de hoofdfase aan te tonen, waardoor het een integraal onderdeel van het onderwijs geworden is.

6. Verder lezen over lectoraten

Voor meer informatie over lectoraten en onderzoek kunnen de onderstaande bronnen worden geraadpleegd: