Medezeggenschap

Samenvatting
Organisatie en structuur van medezeggenschap wordt op verschillende niveaus binnen Fontys beschreven.

Inleiding

Binnen Fontys kiezen medewerkers en studenten (de betrokkenen) uit hun midden vertegenwoordigers voor één van de medezeggenschapsraden binnen onze organisatie.

Omdat de vertegenwoordigers betrokken zijn bij de besluitvorming, zitten zij aan tafel met de beslissers: medezeggenschap volgt zeggenschap.

De Fontys-organisatie bestaat uit twee niveaus: het hogeschoolniveau (instituten) en het Fontys-niveau (centraal). Iedere hogeschool wordt aangestuurd door een directeur en verzorgt opleidingen. Op Fontysniveau opereert het College van Bestuur.

1. IMR

Aan iedere hogeschool is een Instituuts-medezeggenschapsraad (IMR) verbonden. De IMR-leden hebben de directeur als gesprekspartner. De leden van een IMR volgen het reilen en zeilen van een instituut en haar opleiding(en). Zij spelen een rol in het vaststellen van het beleid en controleren de instituutsdirectie. Concreet betekent dit, dat de leden van de IMR instemming hebben op bijvoorbeeld de vaststelling of wijziging van de interne organisatie, het beleid van de opleiding, arbo-zaken en de OER (Onderwijs- en examenregeling). Bovendien kan de IMR te allen tijde gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur over de gang van zaken binnen het instituut. De directie dient dit advies serieus te nemen, en kan een advies niet zomaar naast zich neerleggen.
Alle informatie over de IMR van Fontys ICT vind je op het Studentenplein van de Fontys ICT Portal

Vergoedingen (facilitering) voor studentleden van de IMR
Bestuurlijk actieve studenten die zitting hebben in de IMR, hebben recht op een vergoeding (facilitering) voor elke bijgewoonde vergadering. Per rol (gewoon lid, voorzitter studentengeleding, voorzitter) is deze vergoeding vastgelegd in de Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies Fontys (RMO) (artikel 14, lid 4 en 5). Op deze pagina is een overzicht en de procedure voor aanvragen van deze vergoeding (facilitering) te bekijken.

2. CMR

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de gesprekspartner van de leden van het College van Bestuur. De CMR is het medezeggenschapsorgaan binnen Fontys dat het strategische en tactische beleid van het College van Bestuur toetst en daarmee de belangen van de Fontys-organisatie en haar studenten en medewerkers behartigt. In de raad werken studenten en personeelsleden dan ook samen.

3. GOC

Volgens de wet moet elke opleiding in het Hoger Onderwijs een Opleidingscommissie (OC) hebben. Als er meerdere opleidingen onder een instituut vallen kan er voor gekozen worden om een Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC) in te stellen. Bij Fontys ICT is een GOC ingesteld.

De leden van de OC (docenten en studenten, géén ondersteunend personeel) volgen het reilen en zeilen van de opleiding. De (G)OC is een inspraakorgaan. Dat betekent dat ze geen instemmingsrecht heeft, maar wel adviesrecht.