Dit is een oude revisie van het document!


Minoren

Samenvatting
Tijdens de eindfase van hun studie kunnen studenten deelnemen aan een minor. Deze minor is een verdieping of verbreding van de opleiding. Minoren kunnen gevolgd worden bij één van de andere hogescholen van Fontys, bij een instelling voor hoger onderwijs in het buitenland, maar ook FHICT biedt eigen minoren in verschillende vormen. Geen enkele minor borgt echter het eindniveau van de opleiding. Deze dient een student zelf in de eindfase aan te tonen via een profiel, specialisatie of binnen het Personalised Program.

Minor keuzemogelijkheden

Er zijn verschillende soorten minoren. FHICT biedt zelf een aantal opleidingsminoren binnen het HBO-ICT vakgebied, zoals bij voorbeeld de minor Virtual Reality. Fontys biedt ook een aantal Fontys minoren. Deze vallen echter niet binnen het HBO-ICT vakgebied. Health TEC is hier een goed voorbeeld van. Om de overstap naar de universiteit te verkleinen en vergemakkelijken is er ook nog de mogelijkheid om een schakelminor te doen die hierop voorbereid. Er zijn programma’s voor de TU/e, Tilburg en JADS. Tot slot is er ook nog de mogelijkheid om een minor te doen buiten Fontys en in het buitenland.

Minoren kunnen zowel verbredend als verdiepend zijn voor deelnemende studenten. Bijvoorbeeld: de opleidingsminor Embedded Systems heeft een verdiepend programma voor Technology studenten en een verbredend programma voor overige studenten. Hetzelfde geldt voor de Fontys minor Digital Experience Design: dit is een verdiepende minor voor Media Design studenten en verbredend voor andere studenten.

Het minoraanbod van FHICT is, samen met toelichting voor studenten, te vinden in de Study Navigator - Minors.

Typen minoren

  • Opleidingsminor: verdiepende minoren die met name aansluiten bij een opleidingsprofiel. Deze minoren worden in het Engels aangeboden en zijn daarmee ook toegankelijk voor internationale studenten.
  • Fontys minor: een verbredende minor die door FHICT of een andere Fontys hogeschool wordt aangeboden. Deze minoren zijn toegankelijk voor HO-studenten binnen Nederland en sommigen zelfs ook voor buitenlandse studenten. FHICT is penvoerder van een aantal Fontys minoren.
  • Schakelminor: speciale trajecten waarbij studenten na het afstuderen bij HBO-ICT aansluiting krijgen bij een aantal masterprogramma’s van de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University of Academy of Data Science (JADS te 's-Hertogenbosch).
  • Overige minoren: bij andere hogescholen in het binnen- en buitenland.

Minorenbeleid FHICT

Het minoraanbod van FHICT wordt jaarlijks (in februari) geëvalueerd door het Ontwikkeloverleg. Onderwerpen bij de evaluatie zijn: kwaliteit van de uitvoering, inhoud van het minoraanbod en waardering van en deelname door studenten. Daarnaast worden nieuwe initiatieven van docenten behandeld. Op basis hiervan adviseert het ontwikkeloverleg het kernteam FHICT voor het nieuwe minoraanbod van volgend studiejaar: welke minoren worden voortgezet, welke stoppen en welke nieuwe minoren gaan van start. Voor meer details over het starten en stoppen van minoren, zie: Directiebesluit werkwijze afstudeerrichtingen

Verantwoordelijkheden

De portefeuillehouder minoren van het kernteam FHICT is verantwoordelijk voor:

  • Adviseren ontwikkeloverleg en FHICT kernteam over minorportfolio en beleid;
  • Communicatie met betrekking tot minoren (studentenvoorlichting, studiekeuzegids, etc.);
  • Kwaliteit onderwijsontwikkeling en -uitvoering;
  • Contactpersoon Fontys Dienst O&O over Fontys minoren.

Ontwikkeling

De onderwijsontwikkeling wordt aangestuurd door de Curriculumeigenaar (CE) van de betreffende minor. Zie ook het minoraanbod in Studynavigator.

Uitvoering

Voor de onderwijsuitvoering (inzet, roostering, huisvesting, budgetering) is de Uitvoeringsmanager (UM) eindverantwoordelijk. Per minor is de betreffende PLOU verantwoordelijk.