Onderwijsvisie

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de visie van Fontys ICT op onderwijs. Het onderwijs binnen Fontys ICT is studentnabij onderwijs en is afgeleid van de Fontys ICT-missie, de Organisatievisie en de visie op kwaliteit.

Inleiding

Fontys ICT leidt ICT professionals op HBO-niveau op, die in staat zijn om professioneel en zowel zelfstandig als in teamverband effectief en efficiënt te functioneren. Fontys ICT biedt haar studenten de kans zich optimaal te ontwikkelen tot professionals, die in staat zijn de eigen ontwikkeling te sturen. Fontys ICT sluit hiermee aan bij de eisen die het beroepenveld en de samenleving stellen. Fontys ICT biedt talentgericht onderwijs aan; de individuele student is onze doelgroep! We bieden elke student een studie op maat, waarbij we focussen op dat waar de student goed of nog beter in wil worden. Het onderwijs stimuleert kwaliteiten, talenten en ambities. In het onderwijs worden studenten gemotiveerd en gecoacht om ondernemend en onderzoekend te zijn.

We garanderen al onze studenten een individueel passende, brede opleiding, waarmee ze íedere denkbare ICT-startfunctie op HBO niveau kunnen uitvoeren. Hun opleiding wordt vormgegeven met moderne ICT-media, wordt betekenisvol getoetst, geeft hen de basis voor Leven Lang Leren en wordt in co-creatie met het werkveld uitgevoerd.

Visie op leren

Studentnabij onderwijs bij Fontys ICT is:

  • Betekenisvol en praktijkgericht:
    Studentnabij onderwijs nodigt studenten, docenten én samenwerkende partijen uit tot wederzijdse inspiratie en stimuleert hun talenten. Het onderwijs is gekoppeld aan en liefst geïntegreerd met de professionele beroepspraktijk, inclusief internationale invloeden en het doen van onderzoek.
  • Talentgericht en gepersonaliseerd:
    Het studentnabije onderwijs doet recht aan de individuele kenmerken van álle studenten van Fontys ICT en hun leerprocessen. Het onderwijs geeft ruimte aan ontwikkeling van talenten van studenten, docenten én andere betrokken partijen.
  • Sociaal:
    We hanteren een sociaal constructivistische visie op leren. De dialoog tussen studenten, docenten en stakeholders is essentieel bij kennis-creatie en bij leren. De ontmoeting staat daarbij centraal: van en met elkaar leren. Alle partijen (studenten, docenten, externen) zijn onderling en met elkaar in interactie. Fontys ICT hecht aan de internationale context in haar onderwijs, zodat studenten zich internationaal kunnen oriënteren en ontwikkelen.

Visie op didactiek

We stimuleren de ontwikkeling van de individuele talenten van de student. De focus ligt op het verder ontwikkelen van waar studenten in (kunnen) uitblinken en het faciliteren van de ontwikkeling van de student.

We gaan ervan uit dat studenten meer leren als ze zelf individueel of in groepsverband nadenken over een probleem, zelf ontdekken en experimenteren en onderzoeken. Bovendien gaan we ervan uit dat studenten kennis opbouwen als ze die kunnen koppelen aan bestaande voorkennis. Wie actief kennis ontwikkelt, is meer betrokken en gemotiveerd om te leren. Het onderwijs gaat uit van de beroepspraktijk. Projecten, bijvoorbeeld in de vorm van Proftaken, bieden de betekenisvolle gesimuleerde beroepspraktijk, voor het verwerven van kennis, vaardigheden en een professionele houding. De student wordt tijdens de hele studie voorbereid op Leven Lang Leren door aandacht te besteden aan de organisatie van het leren op basis van ervaringen, interactie met anderen, theoretisch leren en kritisch-reflectief integreren van de leeractiviteiten. We stimuleren de zelfsturing van de student en geven hem steeds meer regie over zijn ontwikkeling.

Bij studentnabij toetsen staat het leerproces van de student centraal. Begeleiden en beoordelen staan in dienst van het leren. Studentnabij toetsen leidt ook tot goede selectie voor de opleiding en voor het beroep. Fontys ICT heeft structureel korte lijnen met het werkveld en beroepsorganisaties, zodat het onderwijs gericht inspeelt op de actualiteit en behoeften en/of trends binnen het (inter)nationale beroepenveld. Op specifieke gebieden hebben we Lectoraten, waarin onderzoek wordt gedaan en wordt samengewerkt met het werkveld.

In de uitvoering wordt gekeken naar een goede mix van leeractiviteiten, waarbij naar een balans wordt gezocht in het beste wat online onderwijs en face-to-face onderwijs ons te bieden heeft (Blended Learning). De online en face-to-face leeractiviteiten hebben een relatie en versterken elkaar.

Bij Fontys ICT leiden we op voor beroepen die nog niet bestaan, waarin problemen opgelost worden die we nog niet kennen met technologieën die nog uitgevonden moeten worden!