Profiel examinatoren

Samenvatting
Een beschrijving van de verantwoordelijkheden en noodzakelijke kwalificaties en het opleidingsniveau van een examinator volgens landelijke en op Fontysniveau vastgestelde voorwaarden.

Inleiding

De WHW (artikel 7.12c)1) bepaalt dat de Examencommissie examinatoren aanwijst. De achtergrond van deze bepaling is dat de examencommissie alleen kan instaan voor de kwaliteit van toetsing als de examencommissie hierin ook echt een bevoegdheid heeft, door vooraf te kunnen bepalen wie de toetsing afneemt. Daarnaast kan de examencommissie achteraf ingrijpen als blijkt dat een examinator niet goed functioneert.

Vereniging Hogescholen heeft een landelijke Basis Kwalificatie Examinering (BKE) vastgesteld2), die moet leiden tot certificering van examinatoren, om de kwaliteit van toetsing verder te verhogen. Fontys heeft hiervoor de Fontys Kwalificaties Onderwijs (FKO) opgesteld

Profiel examinator

Een examinator is een docent die een van de activiteiten uitvoert uit de toetscyclus.

Verantwoordelijkheden in rol examinator

De examinator die de toets opstelt:

 1. Stelt toetsen samen die aansluiten bij de leerdoelen en voldoen aan de kwaliteitseisen opgenomen in het toetsbeleid;
 2. Betrekt collega(s) bij het construeren van toetsen (vier-ogen-principe);
 3. Stelt op basis van de analyse van de toetsresultaten indien nodig de beoordeling bij. De analyse voldoet aan richtlijnen en criteria voor betrouwbare, valide en transparante toetsing en beoordeling;
 4. Stelt toetsen (toets, beoordelingscriteria, normering, toetsmatrijs) bij op basis van evaluatie(s).

De examinator die de toets afneemt:

 1. Beoordeelt de toetsuitwerkingen van studenten aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria, normering en beoordelingsformats;
 2. Stemt bij twijfel beoordelingen af met de examinatoren die de toets hebben opgesteld.

Kwalificaties examinator

De examinator:

 1. Is inhoudsdeskundig op het terrein waarop de toets betrekking heeft;
 2. Geeft ontwikkelingsgerichte feedback aan studenten;
 3. Werkt volgens vastgestelde procedures en richtlijnen;
 4. Bij stages: kan beoordelen of werk voldoet aan het kernfase-niveau van de opleiding en heeft actuele en relevante kennis die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De examinator heeft overzicht van het kennisgebied dat de student inbrengt;
 5. Bij afstuderen: kan beoordelen of werk voldoet aan het eindniveau van de opleiding, heeft kennis van praktijkgericht onderzoek en actuele en relevante kennis die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De examinator heeft overzicht van het kennisgebied dat de student inbrengt. Beide examinatoren hebben master werk- en denkniveau.

De examinatoren die de toets opstellen beschikken bovendien over expertise op het gebied van toetsvormen en beoordelen (werk- en denkniveau conform MKO-niveau).

Opleidingsniveau examinator

Associate degree

De examinator die toetsen afneemt bij de Associate degree opleiding beschikt over de volgende formele kwalificaties:

 1. Minimaal bachelor-niveau;
 2. Minimaal de Basiskwalificatie onderwijs (BKO) (didactische aantekening).

De examinator die toetsen opstelt en zodoende eindverantwoordelijk is bij de Associate degree opleiding beschikt over de volgende formele kwalificaties:

 1. Minimaal bachelor-niveau;
 2. Minimaal de Mediorkwalificatie onderwijs (MKO) voor Didactiek & Toetsing alsook MKO onderzoek.

De afstudeerassessor bij de Associate degree opleiding beschikt over de volgende formele kwalificaties:

 1. Voor het afstuderen: minimaal een van de examinatoren heeft een bachelordiploma;
 2. Minimaal MKO voor Didactiek & Toetsing alsook MKO Onderzoek.

Bachelor

De examinator die toetsen afneemt bij de bacheloropleiding beschikt over de volgende formele kwalificaties:

 1. Minimaal bachelor-niveau;
 2. Minimaal de Basiskwalificatie onderwijs (BKO) (didactische aantekening).

De examinator die toetsen opstelt en zodoende eindverantwoordelijk is bij de bacheloropleiding beschikt over de volgende formele kwalificaties:

 1. Minimaal de bachelor-niveau;
 2. Minimaal MKO voor Didactiek & Toetsing alsook MKO Onderzoek.

De afstudeerassessor bij de bacheloropleiding beschikt over de volgende formele kwalificaties:

 1. Minimaal de bachelor-niveau;
 2. Minimaal MKO voor Didactiek & Toetsing alsook MKO Onderzoek;
 3. Minimaal een van de examinatoren heeft een masterdiploma.

Master

De examinator die de toets afneemt bij de masteropleiding beschikt over de volgende formele kwalificaties:

 1. Minimaal master-niveau;
 2. Minimaal een Basiskwalificatie onderwijs (BKO) (didactische aantekening).

De examinator die de toets opstelt en zodoende eindverantwoordelijk is bij de masteropleiding beschikt over de volgende formele kwalificaties:

 1. Minimaal master-niveau;.
 2. De examinator die eindverantwoordelijk is voor het ontwerp van een toets heeft minimaal MKO voor Didactiek & Toetsing alsook MKO Onderzoek.

De afstudeerassessor bij de masteropleiding beschikt over de volgende formele kwalificaties:

 1. Minimaal master-niveau.
 2. De examinator die eindverantwoordelijk is voor het ontwerp van een toets heeft minimaal MKO voor Didactiek & Toetsing alsook MKO Onderzoek.
 3. minimaal een van de examinatoren heeft een post-master (bijvoorbeeld PdEng of PhD);

Een PhD kan als equivalent gelden voor MKO Onderzoek bij het begeleiden van afstudeerders.

Procedure aanwijzen van examinatoren

In een afstudeercommissie van studenten die werkzaam zijn bij Fontys ICT zal een docent van een andere ICT-opleiding worden betrokken als mede-examinator en voorzitter van de afstudeerzitting. Die externe docent moet aan bovenstaande voorwaarden voldoen en zal door de examencommissie worden aangewezen.

Personeelszaken levert een overzicht aan van docenten die over een BKO-kwalificatie beschikken. Uiterlijk in week 10 van elk semester controleert de beleidskamer of de examinatoren voldoen aan de profieleisen en stelt de lijst van aangewezen examinatoren vast. Uitzonderingen en tussentijdse wijzigingen worden door de uitvoeringsmanagers gemeld aan de beleidskamer.

1)
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. (1992, 8 oktober). Geraadpleegd op 18 februari 2016, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2016-01-01
2)
Vereniging Hogescholen. (2013). Beslissen in het hoger beroepsonderwijs: een voorstel voor een programma van eisen voor een basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE). Geraadpleegd op de website van de VSNU: http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/Conferentie%20Examencommissies/IV%20achtergrondinformatie%20toetsbekwaamheid%20-%20Hanze.pdf