Regels bij het afnemen van digitale toetsen

Samenvatting
Aanvullend reglement toetsing voor digitale toetsen gebruikmakende van electronische hulpmiddelen zoals laptop of computer met een digitale wijze van live maken dan wel inleveren.

Definities

Digitale Toets

Onder een digitale toets wordt verstaan een toets of opdracht die in een examenlokatie onder toezicht van tenminste 2 surveillanten wordt gemaakt, waarbij gebruikt gemaakt wordt van een conformerende laptop. Er zijn geen uitsluitingen anders dan dat de toets of opdracht live digitaal gemaakt wordt dan wel op digitale wijze ingeleverd wordt.

Conformerende Laptop

Een werkende laptop die voorzien is van alle verplichte software en tools om de toets te kunnen maken.

Toetsvoorbereiding

  • Uiterlijk twee weken voor de toets maar bij voorkeur aan het begin van de onderwijseenheid wordt de student geïnformeerd over de toegestane en verplichte tools, software en specificaties die tijdens de toets gebruikt mag respectievelijk moet gebruikt worden;
  • De student is vrij om voor de toets te oefenen met de verplicht gestelde software. Hiervoor zullen oefeningen en oefenspecificaties ter beschikking gesteld worden. Hieronder vallen ook bijvoorbeeld vakgebiedgerelateerde oefenopdrachten die tijdens de reguliere lessen ter beschikking gesteld worden;
  • Binnen Fontys ICT zijn II&A c.q. de ISSD de aangewezen instanties die door de student geraadpleegd kunnen worden om de benodigde software en tools te ondersteunen.

Tijdens de toets

  • Tijdens de toets dienen tenminste 2 surveillanten aanwezig te zijn;
  • Het is de verantwoordelijkheid van de student om gedurende de toets te beschikken over een conformerende laptop, d.w.z. een werkende laptop die voorzien is van alle verplichte software en tools om de toets te kunnen maken;
  • Indien de student tijdens de toets niet beschikt over een conformerende laptop zal de student niet kunnen deelnemen aan deze zitting van de toets. Surveillanten en docenten wordt niet toegestaan om studenten te helpen met problemen die voortkomen uit het niet conformerend zijn van de laptop van de student;
  • Digitale (en analoge) communicatie tussen studenten is tijdens de zitting ten strengste verboden;
  • Vóór het verlaten van de toets dient de student, ter verificatie, aan de surveillanten te laten zien dat het werk daadwerkelijk is ingeleverd in het inlevertool (bijv. Canvas).

Fraude

  • Studenten die tijdens de toets betrapt worden op het zich niet houden aan een of meer regels van het Regelement Digitaal Toetsen, kunnen door de surveillanten en/of docenten worden gewezen naar de examenkamer voor een fraudeonderzoek. In zo'n geval worden voor de betreffende studenten de zitting meteen afgebroken en worden ze verzocht de lokatie te verlaten. De surveillant maakt rapport op van de geconstateerde feiten en informeert de examenkamer hierover;
  • Alle fraudegevallen worden afgehandeld conform het Fraudebeleid.