Stage bij Fontys ICT

Samenvatting
Deze pagina beschrijft het faciliteren van stagelopen en het proces van aanvragen van stage-overeenkomsten binnen Fontys ICT.

Faciliteren stage

Fontys ICT ondersteunt en faciliteert het leerproces van studenten van binnen en buiten Fontys ICT middels het aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen (hierna: stageplaats). Binnen Fontys ICT worden diverse soorten stageplaatsen aangeboden, zoals kennismakingsstages, werkervaringsstages, onderzoeksstages en afstudeerstages.

Als een Fontys ICT medewerker een stageplaats kan bieden en de stage-vacature wil publiceren binnen Fontys ICT, gaat dat via het systeem voor stage- en afstudeeropdrachten (ASAM). Zorg dat in de opdracht de juiste vergoeding vermeld wordt (zie tabel 1 hieronder). Desgewenst kan via een e-mail aan HR-Fontys ICT de stage-vacature ook Fontys-breed en/of extern gepubliceerd worden.

Na verkenning van de afspraken met de student/stagiair, maken de Fontys ICT medewerker (= stagebegeleider) en de student/stagiair in onderling overleg afspraken over de vorm, inhoud en duur van de stage-opdracht.

Vergoedingen stage

Stagevergoeding

Fontys kent richtlijnen voor het toekennen van een stagevergoeding voor voltijd-studenten. Het soort stage (kennismakingsstage, werkervaringsstage, onderzoeksstage, afstudeerstage) wordt in deze richtlijn niet als bepalende factor meegenomen. De inhoudsverschillen die hiermee samenhangen zijn vaak gekoppeld aan het studiejaar van de opleiding.

Zie voor een overzicht van de stagevergoedingen Tabel 1 .

Tabel 1
Bruto stagevergoedingen per maand op basis van 40 gewerkte uren per week
Studiejaar MBO HBO/WO
1 max. € 200,- max. € 250,-
2 max. € 250,- max. € 350,-
3 max. € 300,- max. € 400,-
Afstudeerstage max. € 400,- max. € 500,-

Reiskostenvergoeding

Indien de stagiair geen OV-jaarkaart heeft, of werkt op dagen die op basis van de OV-jaarkaart niet worden vergoed, kan naast bovengenoemde maandelijkse vergoeding een reiskostenvergoeding woon/werkverkeer worden uitbetaald conform onderstaande -bij Fontys geldende- regels. Dat betekent dat de vergoeding wordt vastgesteld op basis van de afstand tussen huisadres en standplaats, ongeacht de wijze van vervoer.

Conform de Fontys reiskostenregeling bedraagt deze vergoeding :

  • Van 10 km tot 20 km € 2,30 netto per gereisde dag.
  • Bij 20 km en meer € 3,48 netto per gereisde dag.

Uitbetaling vindt maandelijks plaats met de salarisbetaling.

Daarnaast kunnen dienstreizen worden uitbetaald conform de bij Fontys geldende regeling. Uitgangspunt is het reizen per openbaar vervoer. Het management moet vooraf toestemming geven voor een dienstreis per eigen vervoer. Voor het gebruik van eigen vervoer is de vergoeding vastgesteld op € 0,10 netto per kilometer (“laag tarief”).

Aandachtspunten

  • Bijverdienen: Alleen onder het oude stelsel van studiefinanciering voor het HBO en universiteit geldt er een grens voor bijverdienen. Die geldt ook voor studenten met alleen nog een studentenreisproduct. De bijverdiengrens is in 2017 € 14.215,75. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Overschrijdt de student deze bijverdiengrens, dan moet de student de studiefinanciering stopzetten met ingang van de maand waarin de bijverdiengrens overschreden wordt. Het te veel verdiende bedrag moet de student afdragen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor studenten in het hoger onderwijs geldt sinds de invoering van het studievoorschot geen bijverdiengrens meer.

Attendeer de stagiair hier in elk geval op bij de benoeming!

  • Basiszorgverzekering: Een (buitenlandse) stagiair die in Nederland stage loopt en die meer dan € 149,- aan stagevergoeding per maand ontvangt, dient een reguliere basiszorgverzekering af te sluiten.

Attendeer de stagiair hier in elk geval op bij de benoeming!

Aanvragen stage

Als er overeenstemming is bereikt over de duur, vorm en inhoud van de stage, vraagt de Fontys ICT medewerker ( = stagebegeleider) een stage-overeenkomst aan bij de afdeling HR middels een mail aan hr-fhict@fontys.nl. Bij deze mail wordt de volgende informatie toegevoegd:

De afdeling HR Fontys ICT zet de aanvraag voor een VOG ( verklaring omtrent gedrag) uit en zodra deze binnen is zorgen zij ervoor dat de stage-overeenkomst opgemaakt wordt. Deze zal digitaal ter ondertekening aangeboden worden in eerste instantie aan de directeur, de bedrijfsbegeleider en de student.

NB: indien een Fontys ICT student stage gaat lopen binnen Fontys ICT is de 3-partijen overeenkomst vanuit Canvas NIET geldig!

Naast de stage-overeenkomst die door HR wordt gemaakt, is ook overeenstemming over de inhoud van de stage van belang. Afspraken hierover worden door de stagebegeleider en de stagiair vastgelegd in het formulier stage-opdracht. Vaak is dit een standaard format wat door de opleiding van de stagiair wordt aangeboden. Het ingevulde en ondertekende formulier wordt door de stagebegeleider verstuurd naar hr-fhict@fontys.nl.