Benoeming Projectleider Onderwijsuitvoering

Samenvatting
Een beschrijving van de werving, benoeming en arbeidsvoorwaarden van een Projectleider Onderwijsuitvoering. Ook wordt aangegeven welke gevolgen ​er zijn bij het beëindigen van het deze rol.

Vacaturestelling

Indien de rol van Projectleider Onderwijsuitvoering (PLOU) vacant is, wordt de vacature gepubliceerd binnen FICT en worden alle collega's in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Medewerkers die in de ontwikkelcyclus afspraken gemaakt hebben over een ontwikkeling naar een meer coördinerende rol genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Benoemingsproces

Het benoemingsproces van de PLOU bestaat achtereenvolgens uit de onderstaande stappen:

 • De Curriculumeigenaar(CE) stelt in afstemming met HR en de Uitvoeringsmanager (UM) het profiel op;
 • De UM zet de werving in gang;
 • HR publiceert de vacature en registreert de sollicitanten en plant in afstemming met de CE/UM de selectiegesprekken;
 • Selectiegesprekken worden door CE en UM gevoerd;
 • De CE adviseert de UM over de geschiktheid;
 • UM stemt de voorgenomen benoeming af met de directeur;
 • De directeur benoemt de PLOU voor de aanstelling van 1 jaar;
 • De UM informeert de benoemde en afgewezen kandidaten;
 • De UM informeert de betreffende People Manager (PM) over de benoemde en niet benoemde kandidaten;
 • De PM draagt zorg voor de mutatie door het invullen van de workflow;
 • De UM informeert de PM van de betreffende medewerker over de gemaakte afspraken;
 • Na een positieve evaluatie door UM/CE na 1 jaar, draagt de UM de benoeming als PLOU voor aan de directeur en informeert de PM;
 • Deze evaluatie wordt vastgelegd door middel van het Evaluatieformulier aanvullende rol.
 • De directeur benoemt de PLOU.
 • De PM vult de workflow in zodat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de benoeming kunnen worden verwerkt door HR.

Arbeidsvoorwaarden

Een PLOU krijgt na zijn benoeming aanvankelijk een toelage van één periodiek in schaal 12, Na 1 jaar vindt een evaluatie plaats. Bij positieve evaluatie wordt de docent definitief benoemd tot PLOU. Is de PLOU al Docent 1, dan ontvangt hij geen toelage en is er geen sprake van een proefjaar.

Bij die benoeming als PLOU, ná het 1e proefjaar, gelden de volgende arbeidsvoorwaardelijke scenario’s:

 • Docent 1: ontvangt geen salarisaanpassing bij het gaan vervullen van de rol van PLOU.
 • Docent 2, met afgeronde Masteropleiding òf 3 behaalde SKO's
  • wordt benoemd als docent 1
  • indien het huidige salaris inclusief toeslag hoger is dan het schaal minimum van schaal 12 geldt:
   • de medewerker wordt ingeschaald in schaal 12
   • de tijdelijke toeslag wordt opgenomen in het vaste bruto maandsalaris
   • ontvangt één extra periodieke verhoging (naar rato van aanstellingsomvang) in schaal 12
  • indien het huidige salaris inclusief toeslag lager is dan het schaal minimum van schaal 12 geldt:
   • de tijdelijke toeslag wordt opgenomen in het vaste bruto maandsalaris
   • inschaling op het minimum van schaal 12
 • Docent 2, zonder afgeronde Masteropleiding òf 3 behaalde SKO's:
  • blijft aangesteld als docent 2
  • de tijdelijke toeslag die de medewerker ontvangt wordt verlengd en verhoogd met één extra periodiek in schaal 12.
  • de verdere evaluatie van het functioneren van de medewerker in de rol van PLOU wordt opgenomen in de reguliere gesprekscyclus
  • bij goed/uitstekend functioneren wordt per jaarlijks 01/08 één reguliere periodieke verhoging (naar rato aanstellingsomvang) in schaal 11 toegekend
  • op het moment dat het vaste salaris van de docent het maximum van schaal 11 bereikt wordt bij de eerstvolgende 01/08 verhoging de persoonlijke toelage jaarlijks bij goed/uitstekend functioneren verhoogd met een bedrag ter hoogte van 1 reguliere periodieke verhoging (naar rato aanstellingsomvang) in schaal 12, echter tot het maximum van schaal 12;
  • op het moment dat de docent 2 in de rol van PLOU, met een persoonlijke toelage de Masteropleiding of 3 SKO's afrondt, wordt deze met ingang van de eerstvolgende maand benoemd als Docent 1. Het salaris inclusief de persoonlijke toelage wordt daarbij horizontaal over geschaald naar een vast salaris in schaal 12. Er volgt geen extra verhoging. Indien het salaris inclusief persoonlijke toeslag lager is dan het minimum van schaal 12 dan wordt de docent ingeschaald op het schaalminimum van schaal 12.

Uitzondering: indien bij aanstelling als PLOU vastgesteld wordt dat de docent ten opzichte van de uitgangspunten van het FICT salarisbeleid reeds hoger ingeschaald is dan het uitgangssalaris kan besloten worden (ter beoordeling van de directie) om geen extra verhoging toe te kennen.

Beëindiging rol PLOU

Indien de rol PLOU wordt beëindigd heeft dit gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden.

 • Docent 2: de persoonlijke toelage vervalt.
 • Docent 1: maakt met zijn PM tijdens zijn ontwikkelgesprek afspraken over de activiteiten die hij zal ontplooien om binnen een jaar een andere rol te gaan vervullen waarvoor een docent 1 schaal van toepassing is. Indien blijkt dat er op een redelijke termijn (enkele maanden) geen vooruitzicht bestaat op een docent 1 rol, ontvangt de docent een reguliere periodieke verhoging in schaal 12 onder de voorwaarden dat:
  • hij voor de rol van docent 2 als goed/uitstekend is beoordeeld én
  • het maximum van schaal 11 nog niet bereikt is (de groei in de schaal is bevroren tot het maximum van schaal 11).