Dit is een oude revisie van het document!


Bezwaar tegen besluiten van de examencommissie

Samenvatting
Beschrijft wat een student kan doen wanneer deze het niet eens is met een besluit van de examenkamer.

1. Bezwaar

Formeel kan een student géén bezwaar maken tegen een besluit van de Examencommissie. Hij kan wel een verzoek tot herziening indienen.1) Dat doet hij bij de examenkamer waar hij onder valt.

Indien het een bindend negatief advies betreft, dient de student altijd beroep aan te tekenen via het Cobex.

2. Verzoek tot herziening

Indien een student het niet eens is met een beslissing van de examencommissie of van een examinator, dient hij een verzoek tot herziening in binnen drie werkweken na dagtekening van het oorspronkelijke besluit. De examenkamer zal dan zo nodig alle betrokkenen spreken en het oorspronkelijke besluit heroverwegen.

3. Beroep via het Cobex

Indien de student het niet eens is met de uitkomst van zijn verzoek tot herziening, mag hij binnen zes weken na dagtekening van het besluit van de examencommissie beroep indienen bij het Cobex. De examencommissie zal vervolgens de student uitnodigen voor een gesprek, waarbij vooral kan worden in gegaan op de beroepsgronden van de student (waarom vindt de student dat het besluit van de examencommissie op zijn herzieningsverzoek toch nog niet juist is). Dit gesprek kan gevoerd worden door twee leden van de examencommissie. Mochten deze nieuwe argumenten van de student geen reden zijn voor een schikkingsvoorstel, dan zal de examencommissie een Verweerschrift opstellen voor het Cobex. Voor het verweerschrift kan geput worden uit de grondige behandeling van het eerder ingediende verzoek tot herziening en het gesprek dat met de student heeft plaatsgevonden naar aanleiding van zijn beroepschrift met de nieuwe argumenten.

1)
artikel 27 - Verzoek tot herziening - van de OER