Verweerschrift

Samenvatting
Indien een student via het College van Beroep voor de Examens (Cobex) in beroep is gegaan tegen een beslissing van de examencommissie en er geen schikking kan worden overeengekomen met de student, dient de examencommissie een verweerschrift op te stellen. Hierin wordt uitgelegd wat de situatie is en waarom men niet tot een schikking kan komen.

Voor het opstellen van een goed verweerschrift worden vanuit Team Juridische Zaken van Dienst O&O van Fontys de volgende richtlijnen aangereikt:

  • Het verweerschrift dient gericht te zijn aan het Cobex (niet aan de student);
  • Eerst dient een opsomming van de feiten te worden opgenomen (wat was het verzoek van de student en wat was het besluit van de examencommissie). Beschrijf wat er vooraf ging aan het bezwaar, liefst chronologisch;
  • Betrek bij de opsomming van de feiten het gesprek inzake een evt. minnelijke schikking en hetgeen hieruit naar voren is gekomen;
  • Ga in op alle beroepsgronden die de student noemt in zijn bezwaar, lever daarbij waar mogelijk bewijs aan (bijv. OER, correspondentie, waarschuwing, handleiding, overzicht behaalde studiepunten e.d.);
  • Ga altijd uitdrukkelijk (ambtshalve) na of er reden is om hardheidsclausule toe te passen (bv. bijzondere omstandigheden bij de student, onvolkomenheden bij de opleiding (uitvallen lessen, ziekte docent, communicatiestoornis, nieuwe regelingen die onvoldoende gecommuniceerd zijn e.d.);
  • Conclusie: minnelijke schikking niet mogelijk, besluit handhaven;
  • Bewijsstukken toevoegen: OER (toepasselijk deel), overzicht studieresultaten, verklaringen of verslagen van de Semestercoach etc.