Dit is een oude revisie van het document!


Global Acting

Professional in het internationale speelveld

Samenvatting
Deze pagina is geschreven in het kader van het Fontys ICT Ambitieplan #2023 OPEN UP en beschrijft de visie op Global Acting. Achtereenvolgens komen de context, de ambities, geplande activiteiten, de beoogde resultaten en benodigdheden en middelen aan de orde.

1. Context

Achtergrond: van Internationalisering naar Global Acting

Aan de basis van Global Acting ligt het ambitiethema Internationalisering. In het kader van het vorige ambitieplan heeft Fontys ICT Internationalisering eerder uitgewerkt. De Fontys Visie op internationalisering sluit hierbij aan.

Global Citizenship

Education gives us a profound understanding that we are tied together as citizens of the global community, and that our challenges are interconnected”.

Ban Ki-Moon, UN Secretary General (UNESCO, 2015, p.14).

Nederland heeft de reputatie een open en internationaal georiënteerde samenleving te zijn. We zien dit als een belangrijke kernwaarde van onze identiteit. De internationaal georiënteerde Brainport-regio waarin Eindhoven zich bevindt, onderstreept dit. Fontys ICT bevindt zich in deze High Tech Area, met de High Tech campus als middelpunt van technologische ontwikkelingen en onderzoek. Fontys ICT wordt omgeven door grote internationaal opererende bedrijven als Philips, ASML, DAF met de bijbehorende toeleveranciers. Dat maakt dat deze regio ‘Leading in Technology’ bij uitstek vraagt om werknemers met internationale en interculturele competenties. Internationaal georiënteerd hoger onderwijs is hiervan integraal een onderdeel. Voormalig Fontys-voorzitter Nienke Meijer noemt in dit verband de Triple Helix: slimme netwerken van bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen waarin mensen kunnen groeien.

ICT is bij uitstek een internationaal kennisdomein. Alleen al in the Brainport-regio werken we met talenten van over de hele wereld aan de uitdagingen die deze ‘Smartest region’ stelt. Het is zeer aannemelijk dat een Fontys ICT-professional in zijn of haar loopbaan in een multiculturele werkomgeving actief is, hetzij in het buitenland, hetzij in Nederland. Global Acting is een manier om onze onderwijsopdracht, het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek, vorm te geven.

Global Citizenship (wereldburgerschap) is dus een appèl dat zich onontkoombaar aandient, want de ICT-student - de professional van morgen - verhoudt zich nu eenmaal tot de rest van de wereld, ook als hij lokaal is georiënteerd. Diversiteit ervaren en effectief gedrag bepalen in een interculturele omgeving vormen een onderdeel van Global Citizenship. Diversiteit is een gegeven, een feit. De belangrijkste vraag is hoe we hier mee het beste omgaan. Inclusie is hierbij een leidend principe, waarbij het gaat om het accepteren van (cultuur) verschillen en op zoek gaan naar verbinding en co-creatie.

Educating global minds; kwaliteit als doel, Global Acting als middel

Global acting in het onderwijs kent veel facetten. Het is meer dan mobiliteit, een diverse herkomst van studenten in een cohort dat in een international classroom les krijgt, of het veranderen van de instructietaal. Het betekent bijvoorbeeld ook het integreren van grensoverschrijdende vraagstukken, interculturele vaardigheden (transversal skills) en diverse culturele perspectieven in het curriculum. Kwalitatief goed onderzoek vraagt om samenwerking met internationale collega’s. Met Global Acting willen we een bijdrage leveren aan de vorming van de Fontys ICT-student tot een professional die zich weet te verhouden tot ‘het andere’ en die in de wereld kan participeren.

Belang van Global Acting; kernfuncties van onderwijs en onderzoek (WHY)

Global acting draagt bij aan de volgende kernfuncties van onderwijs en onderzoek:

 • Socialisatie. Studenten komen in aanraking met andere culturen en worden gestimuleerd te reflecteren op de eigen cultuur. Bijvoorbeeld door een stage of een minor of een international classroom at home.
 • Persoonsvorming. Studenten ontwikkelen zich tot autonome, zelfredzame personen met een kritische blik. Het ervaren van verschillende perspectieven van verschillende landen en culturen draagt hieraan bij.
 • Kwalificatie. Door globalisering en een multiculturele samenleving komen afgestudeerde Fontys ICT'ers, ook op de Nederlandse arbeidsmarkt, steeds meer in aanraking met internationale en interculturele uitdagingen. Met transversal competencies1) worden zij beter voorbereid op het werken aan mondiale vraagstukken in een internationale context. Grensoverschrijdende uitdagingen kunnen alleen met internationale samenwerking worden opgelost.
 • Onderzoek. Praktijkgericht onderzoek speelt zich vaak af in een regionale context. Vooruitgang is gebaat bij open uitwisseling van ideeën, onderzoeksgegevens, resultaten en onderzoekers. In deze sterk mondiale samenleving is internationale samenwerking een must.

Fontys ICT als speler in het internationale hoger onderwijs- en werkveld

Fontys ICT opereert al enige tijd in een internationale context, met zijn English Stream en met toenemende activiteiten op het gebied van internationale onderwijsuitwisseling en projecten. We zien Global Acting dan ook als een logische vervolgstap op internationalisering: van global thinking naar Global Acting. Daarmee beoogt Fontys ICT het speelveld waarop zijn studenten en docenten zich begeven verder te vergroten. Te denken valt aan een breed spectrum: van internationalisering als integraal onderdeel van het curriculum naar Fontys ICT als een belangrijke speler in het veld van het internationale hoger onderwijs- en toegepast onderzoek.

Global Acting staat niet op zichzelf in de ambitie van Fontys ICT Open up#2023, maar sluit nauw aan bij de overige thema’s als Knowledge Transfer, Research, Social impact, Partners in Innovation (PiI), Talent based Education. Het vormt – uiteraard – een deel van onze Identity; sterker nog, Global Acting is inmiddels een deel van ons DNA. Wat ons in deze context onderscheidt van andere Nederlandse ICT-hogescholen in is een substantieel aantal buitenlandse studenten dat is ingeschreven voor een full time bachelor opleiding bij Fontys ICT en de diverse nationaliteiten van het docentenkorps.

2. Ambities Global Acting

Met de ambities van Global Acting binnen Fontys ICT geven we een beleid vorm dat:

 • bijdraagt aan de hoge onderwijs- en onderzoekskwaliteit van Fontys ICT;
 • de internationale positionering van Fontys ICT als kennisinstelling versterkt, ook met het oog op mondiale uitdagingen;
 • bijdraagt aan behoeften op de Nederlandse arbeidsmarkt/werkveld.
 • collega’s en studenten intercultural development biedt door middel van de Intercultural Devlopment Inventory IDI.

Dat we hierbij nauwe aansluiting zoeken bij de overige ambitiethema’s van open up #2023 ligt voor de hand.

Strategie en speerpunten Global Acting (HOW)

Het uitgangspunt van onze Global Acting-strategie is: inclusief internationaliseren. Dit houdt in: culturele verschillen accepteren als een gegeven; iedereen is verbonden en geaccepteerd. We gaan uit van intercultural differences en similarities.

Dit principe van inclusie lijkt voor de hand liggend, maar het staat haaks op de principes ‘exclusie’ en ‘segregatie’ en is een ander beginsel dan de principes van ‘integratie’ en ‘assimilatie’.

Figuur 1 brengt deze principes in beeld.

Figuur 1
Diversiteit fragmentatie inclusie.
Bron: Kramer, 2014, p. 42-43. Copyright Jitske Kramer; ontwerp, concept en illustratie: Suggestie & Illusie.
N.B.: voor deze afbeelding geldt dat de CC-BY licentie waaronder deze pagina is gepubliceerd NIET van toepassing is.


In de strategie van Global Acting zijn de vier speerpunten en bijbehorende activiteiten allemaal gericht op het bijdragen aan de bovengenoemde vier kernfuncties van hoger onderwijs: socialisatie, persoonsvorming, kwalificatie en onderzoek.

De vier speerpunten van Global Acting zijn:

 1. Onderwijs / Curriculum
  a. Integreren van Global acting in het Fontys ICT-curriculum;
  b. Ontwikkelen en aanbieden van grote variëteit aan internationale onderwijsmogelijkheden voor Fontys ICT;
  c. Betrokkenheid bij Global Acting genereren over de volle breedte van Fontys ICT, zowel onder Nederlandse als buitenlandse studenten, docenten als staf;
  d. Creëren van inclusieve gemeenschappen, zowel op professioneel als sociaal niveau.

 2. Onderzoek
  a. Faciliteren van internationalisering van toegepast onderzoek in de lectoraten middels slimme netwerken;
  b. Stimuleren van internationaal toegepast onderzoek van studenten in stages en afstuderen;
  c. Aansluiten bij kansen in de Brainport-regio;
  d. Mogelijkheden benutten van Partners in Education (PiE), PiI, ook in het buitenland; Triple Helix (buitenlandse) universiteiten, overheden en bedrijven.

 3. Interculturele Competenties
  a. Definiëren en implementeren van interculturele competenties in Fontys ICT-curriculum;
  b. Employability van studenten vergroten door ‘transversal skills’;
  c. Professionaliseren van docenten en staf van interculturele competenties;
  d. Ontwikkelen van een integraal taalbeleid dat de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek faciliteert.

 4. Profilering en positionering Fontys ICT
  a. Laden en communiceren van ons Fontys ICT-keurmerk “Excellent”;
  b. Versterken van internationale strategische partnerships van Fontys ICT, zowel voor onderwijs- , ontwikkel- als onderzoeksactiviteiten;
  c. Deelnemen aan (Europese) subsidie-trajecten, alleen of samen met internationale strategische partners;
  d. Uitbreiden van kwalitatieve, internationale partners voor exchange en onderzoek, zowel universiteiten als internationaal werkveld.

3. Resultaten (WHAT)

Aan de vier speerpunten zijn de volgende activiteiten gekoppeld. Deze zijn – uiteraard - aan verandering en voortschrijdend inzicht onderhevig. We zullen ze elk jaar zo nodig bijstellen. Zie voor meer informatie de website van het Ambitieplan #2023-OpenUp.

3.1. Onderwijs

Onderwijs: integratie van global acting onderwijsproducten:

 • Minor Global Acting in IT ;
 • Semester 4 Global Acting en Open Learning;
 • Internationale curriculumprojecten, Blended Intensive Programs (BiP);
 • Edubadge Global Acting – microcredentials (novum bij Fontys);
 • Workshops Intercultural Awareness diverse plekken curriculum.

3.2. Onderzoek

Onderzoek: faciliteren van internationale samenwerkingen bij onderzoeksgroepen:

 • Europese (Erasmus+) subsidie voor Staff mobility and training Fontys ICT met Belgium Campus Pretoria (SA);
 • Verkenning van lectoren op internationale onderzoeksprojecten Fontys ICT- Belgium Campus Pretoria en Penn State University Pennsylvania;
 • Publicatie Internationalisation at home, a recipe for success in Internationaal Hoger Onderwijs Magazine Forum;
 • Onderzoek (eerste aanzet) naar culturele verschillen in internationale curriculumprojecten.

3.3. Professionele Ontwikkeling

Professionele Ontwikkeling: internationale en interculturele vaardigheden docenten en staf:

 • Vier groepen Fontys ICT collega’s, staff & teachers volgden de aangeboden Intercultural Competence Course (ICC) (zie hiervoor de literatuur onderaan deze pagina: Meyer, E, 2015 en Nunez, C. et.al., 2021);
 • Vier Fontys ICT-collega’s zijn officieel Facilitator IDI;
 • CoP Global Acting, 4 wekelijks; focus op cultuuraspecten en onderzoeken.

3.4. Profilering en positionering

Profilering en positionering: Expertise op het gebied van internationalisering en Fontys ICT als internationale innovation partner:

 • Binnen Fontys: expertise op BiP, minor, ICC;
 • Binnen Fontys: Strategische werkgroepen Internationalsering;
 • Internationale strategische samenwerkingen; research groups (eerste aanzet);
 • Internationale currilculumprojecten met focus op Impact on Society (SDG’s).

Zie voor meer informatie:

Literatuur

1)
Definition: ‘transversal competencies’ has six domains: 1) critical and innovative thinking, 2) interpersonal skills, 3) intrapersonal skills, 4) global citizenship, 5) media and Information literacy, and 6) others. The domain ‘others’ was created as a way for researchers to include competencies, such as physical health or religious values, that may not fall into one of the other. (Care, E. & Luo, R., 2016, p. 4).