Ambitieplan 2018-2023 OPEN UP

Samenvatting
Onder de titel #2023 -OPEN UP werkt FICT in de periode tot aan de visitatie in 2024 aan haar tweede ambitieplan. In augustus 2018 is het boekje, waarin de koers verwoord wordt, gepresenteerd. Het document is voortgekomen uit interne en externe gespreksrondes met alle mogelijke stakeholders. Er zijn wederom, 8 ontwikkelthema's benoemd waarop FICT de komende jaren het verschil wil maken. Centraal in de ambities staan innovatie, onderzoek en verbinding met de externe omgeving. Niet voor niets is de ondertitel van het document: “Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven.”

Het proces

FICT heeft in het voorjaar van 2018 een zeer uitgebreide verkenning uitgevoerd, die geleid heeft tot het tweede ambitieplan van/voor FICT. Hiertoe heeft FICT (intern) medewerkers, studiecoaches en studenten van FICT bevraagd. Daarnaast zijn vele externe stakeholders betrokken bij het proces. We vroegen en kregen input vanuit het CvB van Fontys (inclusief Strategisch kader en besturing Fontys), collega-directeuren van Fontys, Lectoren van Fontys, directeuren/bestuurders VO, directeuren/bestuurders MBO, delegatie vanuit het ministerie van OC&W, een delegatie vanuit de Onderwijsinspectie , de Gemeente Eindhoven, Partners in Education, directeuren van andere HBO-ICT-opleidingen en vertegenwoordigers uit de sociale sector binnen regio Brainport.

De koers

In de zomer van 2018 is, op basis van de hierboven genoemde interne en externe analyse, de koers voor de komende jaren geduid in de publicatie FICT #2023 OPEN UP1). Daarin beschrijven we onze ambities voor de komende jaren. De rode draad daarin is de ontwikkeling van Onderwijsinstelling naar Kenniscentrum waarbij we nog meer contact maken met/impact hebben op onze buitenwereld. De koers wordt uitgewerkt in acht ontwikkelthema’s waarop we grote stappen willen zetten.

Aansluitend bij onze missie en organisatievisie willen de buitenwereld (het ICT-werkveld en de samenleving) een omgeving bieden waar ICT-professionals ten alle tijden kunnen binnen lopen om ‘verrijkt’ weer naar buiten te gaan, waar onderzoek leidt tot praktische oplossingen voor economische, technische en maatschappelijke uitdagingen. Wij verbinden ons nog nadrukkelijker aan bedrijven en collega-kennisinstituten, regionaal, nationaal én internationaal, en leveren daarmee een bijdrage aan innovatie en samenwerking.

De ontwikkelthema's

  1. Impact on Society
  2. Research & Development
  3. Knowledge Transfer
  4. Innovation Hub(s)
  5. Digital Excellence
  6. Strengths Based Development
  7. Global Acting
  8. Identity

Aan ieder ontwikkelthema is een projectleider en themateam gekoppeld. Deze themateams zijn verbonden met het FICT kernteam, via een van de kernteamleden. Voor ieder ontwikkelthema is een samenwerkingsruimte ingericht op de FICT portal.

Tijdpad projectperiode

periode kenmerkend
najaar 2018 Medewerkers mobiliseren
Opstartsessies per thema
voorjaar 2019 Formeren themateams
Uitwerken plannen per thema
zomer 2019 Rapportage per thema
december 2020 Tussenrapportage overall
zomer 2022 Rapportage per thema
zomer 2023 Eindrapportage overall

Volledige documentatie ambitieplannen

1)
zie:deze link voor de Engelstalige versie