Ondernemend gedrag

Samenvatting
Deze pagina geeft informatie over 'Ondernemend Gedrag en Personal Profiling', onderwerpen die als beleidsthema's voortkomen uit het Fontys ICT Ambitieplan.


Klik op de afbeelding om een korte introductievideo te bekijken.

Inleiding

De specifieke aandacht voor Ondernemend Gedrag is voortgekomen uit het Fontys ICT Ambitieplan 2013-2017 en was daarin een van de 8 thema's. In het Ambitieplan werd dit thema oorspronkelijk Ondernemendheid genoemd. In het voorjaar van 2016 is dit aangepast naar Ondernemend Gedrag en in de zomer van 2017 is hier de component Personal Profiling aan toegevoegd .

1. Themateam

Het themateam Ondernemend Gedrag is tot stand gekomen nadat de Werkveld Advies Commissie en onze Partners in Education in een onderzoek hadden aangegeven graag meer ondernemende studenten en afgestudeerden binnen te krijgen. Op basis van deze behoefte is een projectplan geformuleerd en een projectstructuur gerealiseerd met een projectleider, een managementvertegenwoordiger en een themateam. Met inzet van het themateam is er gedurende de projectperiode van het ambitieplan veel bereikt, opgeleverd zijn:

 • Zelf-scan ondernemend gedrag docenten
 • Zelf-scan ondernemend gedrag studenten
 • Workshop ondernemend gedrag docenten
 • Workshop Personal Profiling (studenten)
 • Rapporten en beleidsstukken incl. opname in de Rubrics
 • Promotiematerialen (video's, vlogs en posters)
 • Geactualiseerde BeleidsWiki
 • Artikel over Personal Profiling (Surf Magazine)

2. Wat verstaan we onder Ondernemend Gedrag en Personal Profiling?

ICT en mediatechnologie spelen een steeds grotere rol in alle facetten van onze samenleving. Ook in beroepen waar dat nu nog niet zo zichtbaar is. Na de automatisering van fysieke arbeid is ook de robotisering van intellectueel werk aanstaande. Dit betekent onder meer dat werk op een andere manier wordt aangeboden en verdeeld, en dat je als werknemer voortdurend Ondernemend Gedrag moet laten zien, met andere woorden: kansen zien, kansen creëren en kansen benutten.
In het geval ook nog waarde wordt gecreëerd spreken we van ondernemerschap. Ondernemend gedrag is hier een voorwaarde voor.

Instrumenteel hierbij is Personal Profiling, het proces van persoonlijke merkontwikkeling rond je naam en je carrière. Je gebruikt deze profilering om uitdrukking te geven aan je vaardigheden, persoonlijkheid en waarden. Je onderstreept hiermee je unieke karakter zoals dat tot uitdrukking komt in je product, je diensten en datgene wat je drijft (visie en missie). Jouw persoonlijke profilering beschrijft wie je bent, wat je doet, hoe je dat doet en wat je te bieden hebt. Personal profiling is niet alleen belangrijk voor ondernemers want je mag ervan uit gaan dat niet iedereen ondernemer wordt. Als jij je profilering niet zelf ontwikkelt, vullen anderen die voor je in. Door je eigen “merk” blijvend te ontwikkelen ben je pro-actief bezig met het reguleren van je carrière en hou je controle op hoe je over komt.

Voor de student betekent dit Ondernemend leren; het tonen van initiatief en verantwoordelijkheid, kunnen omgaan met feedback, kunnen functioneren in groepsverband, zichzelf kunnen verbinden met de werkelijkheid.

De volgende competenties zijn voor Ondernemend Gedrag en Personal Profiling van belang:

 1. Creatief
 2. Veranderingsgezind
 3. Resultaatgericht
 4. Onafhankelijk
 5. Relatiegericht
 6. Doorzettingsvermogen
 7. Reflecteren

De prestatie-indicatoren die gerelateerd zijn aan ondernemend gedrag en personal profiling maken onderdeel uit van de nieuwe set prestatie-indicatoren voor professionele ontwikkeling.

In het kader van ondernemend gedrag onderscheidt Fontys ICT zich nadrukkelijk ten opzichte van andere hogescholen en opleidingsinstituten door haar intensieve samenwerking met het bedrijfsleven onder de naam Partners in Education. Samenwerking met het bedrijfsleven is niet een bijzaak of vrijblijvende onderneming. Juist door bedrijven intensief bij het onderwijs te betrekken (richtinggevend overleg, vakinhoudelijke lessen, projecten, stages, assessments, presentaties, bedrijvenmarkten, etc.), wordt het curriculum betekenisvoller voor zowel de student als de docent. Door deze goede samenwerking met bedrijven krijgen studenten actueel en uitdagend onderwijs en kunnen bedrijven hen kennis laten maken met de nieuwste technologieën, aanpakken en werkwijzen. Fontys ICT wil graag dat studenten goed voorbereid na hun opleiding aan de slag kunnen gaan en in staat zijn de theorie toe te passen in de praktijk. Uit ervaring blijkt dat niemand daar beter bij kan helpen dan het bedrijfsleven zelf.

3. Onderzoeksresultaten

3.1 Leerbedrijvenonderzoek Kenniscentrum Handel

In 2012 is door het Kenniscentrum Handel in haar Leerbedrijvenonderzoek voor de tweede keer onderzocht in hoeverre het werkveld deze competenties belangrijk vindt. Enkele resultaten uit dit onderzoek:

 • 60 tot 90% van de onderzochte bedrijven vindt competenties op ondernemend gedrag belangrijk. Het aantal bedrijven dat aangaf creëren en innoveren belangrijk te vinden, is t.o.v. een eerder onderzoek uit 2010 toegenomen.
 • 85 tot 90% van de onderzochte bedrijven vindt dat ondernemend gedrag bedrijven productiever en succesvoller maakt.
 • 50 tot 60% van de onderzochte bedrijven heeft een voorkeur voor ondernemend gedrag bij werving van nieuw personeel
 • Zo’n 35% van de onderzochte bedrijven vereist zelfs ondernemend gedrag en door 90% van de bedrijven wordt hierop geselecteerd.
 • 90% van de onderzochte bedrijven, is van mening dat ondernemend gedrag is aan te leren. Een deel moet al wel in je persoonlijkheid zitten dus niet bij alle studenten zal dezelfde groei mogelijk zijn.

3.2 Resultaten eigen onderzoek

Uit eigen onderzoek (najaar 2013) binnen Fontys ICT blijkt dat alle competenties ruimte bieden voor verbetering. Docenten en studenten zitten grotendeels op dezelfde lijn. Resultaatgerichtheid geeft een verschillend beeld: studenten en docenten hebben hiervan een positiever beeld dan het bedrijfsleven. Figuur 1 geeft hier een passend beeld bij.

Figuur 1
Beeldvorming over ondernemend gedrag bij pas afgestudeerde studenten Fontys ICT van Studenten en Docenten Fontys ICT en het Bedrijfsleven.

Meer informatie over het thema ondernemend gedrag vind je op de Fontys ICT portal