Werkveld Advies Commissie

Samenvatting
Deze pagina beschrijft in het kort de plaats en verantwoordelijkheid van de Werkveld Advies Commissie binnen Fontys ICT.

Wat is de Werkveld Advies Commissie?

De Werkveld Advies Commissie (WAC) is een overleg (bij zowel de bachelor- als de associate degree-opleidingen) waarbij de volgende partijen worden uitgenodigd:

Besproken worden ontwikkelingen - intern of extern - die relevant kunnen zijn voor het curriculum. De afstudeerrichting brengt een bijgewerkte versie van het focusdocument in en laat deze door de vergadering vaststellen. Ook worden soms recent afgestudeerden uitgenodigd om hun ervaringen na de opleiding in te brengen. Het overleg is onderdeel van het proces van curriculumvalidatie.

Curriculumvalidatie

Curriculumvalidatie bij Fontys ICT houdt in dat door de belangrijkste stakeholders uit het afnemende werkveld vastgesteld wordt of het curriculum van een profiel of specialisatie voldoet aan expliciete en vanzelfsprekende eisen die daaraan door het werkveld gesteld kunnen worden: leren wij onze studenten de juiste dingen, wat zou niet meer tot het curriculum moeten behoren, wat moet erin blijven en welke nieuwe ontwikkelingen dienen een plaats te krijgen binnen het curriculum?

Samenstelling Werkveld Advies Commissie

Het belangrijkste gremium dat speciaal voor dit doel is samengesteld is de WAC: de Werkveld Advies Commissie. Er is een WAC voor ieder profiel, specialisatie, Fontysminoren en ES (English Stream). De WAC bestaat uit een voldoende aantal leden die samen een goede doorsnede van het relevante beroepenveld vormen, dit ter beoordeling van de CE (of SE of het equivalent uit de ES, in het vervolg aan te duiden als CE). De CE is verantwoordelijk voor het samenstellen van de WAC en het benoemen van WAC leden. De samenstelling van de WAC wordt na iedere WAC-vergadering vermeld in de notulen van die vergadering.

Alleen Partners in Education mogen WAC-leden leveren; op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk in overleg met de directeur in het kader van “pas toe of leg uit”. Een WAC-lid is veelal een IT-er in een senior functie, die vanuit die functie en ook mogelijk andere gezichtspunten beschikt over kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen zijn aandachtsgebied waarvoor de CE hem heeft benoemd.

Vergaderingen

De WAC vergadert minimaal een keer per jaar; omdat WAC leden niet altijd in de gelegenheid zijn om deze vergadering bij te wonen verdient het aanbeveling om de WAC te laten bestaan uit een voldoende groot aantal leden. Ontwikkelingen binnen de ICT kunnen zo snel gaan dat vaker vergaderen nodig kan zijn. De vergaderingen zijn openbaar, de CE is voorzitter. Het verdient aanbeveling om ook de leden van het kernteam en zelfs alle teamleden aanwezig te laten zijn, waarvan er een als secretaris kan optreden Als input voor de WAC vergadering dient het focusdocument dat een weergave vormt van de architectuur en de inhoud van het curriculum, alsmede een schets van de interne en externe ontwikkelingen in het werkveld waarop dat curriculum zich richt. Het resultaat van de WAC vergadering is een eventueel aangepast en gevalideerd focusdocument.

Verslaglegging

De verslaglegging van de WAC-bijeenkomst moet voldoen aan de gebruikelijke vormvereisten waaraan notulen moeten voldoen. Er is een standaardmodel en standaardagenda voorgeschreven.

Alumnicommissie en nader onderzoek: extra instrumenten voor curriculumvalidatie

Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige curriculumvalidatie zijn er nog meer mogelijkheden om te komen tot extra gezichtspunten en zelfs triangulatie; het beleid schrijft voor dat er naast een WAC ook een Alumnicommissie bestaat; de overige opties zijn inzetbaar naar inzicht van de CE.

 1. Naast de WAC is er ook een soortgelijke commissie die bestaat uit recent afgestudeerde alumni. Deze commissie functioneert identiek aan de werkwijze van de WAC. Deze commissie is verplicht en dient net als de WAC minimaal een keer per jaar te vergaderen, bij kleine profielen en of specialisaties is het toegestaan om de WAC- en Alumnibijeenkomst te combineren. In tegenstelling tot bij de WAC hoeven Alumni niet afkomstig te zijn van een PiE, uiteraard moeten ze wel afgestudeerd zijn in het betreffende profiel.
 2. Er wordt per profiel en specialisatie een relevant overzicht gemaakt van alle onderwerpen van de afstudeeropdrachten in een tijdvak, bijvoorbeeld per studiejaar. Dit overzicht wordt besproken door het kernteam, zodat belangrijke trends en ontwikkelingen zichtbaar worden.
 3. De externe deskundigen die aanwezig zijn bij de afstudeerzittingen geven hun mening over het focusdocument.
 4. Er is via het platform HBO-i contact met andere ICT opleidingen, zowel om hun curricula te bestuderen als om ook van hen trends waar te nemen.
 5. Er wordt kwantitatief onderzoek gedaan naar de beroepen waarin de alumni terecht komen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van LinkedIn groepen
 6. De inzichten via WAC’s en andere bronnen per profiel worden periodiek gedeeld en besproken door de CE’s gezamenlijk en leiden tot inzicht voor heel Fontys ICT
 7. Er wordt gekeken naar vooraanstaande trendwatch instituten (zoals Gartner) en beroepsorganisaties (NGI-VRI), Brainport Industries
 8. Er wordt onderzoek gedaan onder de PiE’s
 9. Er wordt in het kader van internationalisering onderzoek gedaan bij buitenlandse partners
 10. Er wordt bezien of studenten uit de minor Open Innovatie met nieuwe trends komen.

Borging

De borging van dit beleid vindt plaats als volgt:

 1. Het focusdocument wordt voorzien van een hoofdstuk curriculumvalidatie waarin verslag gedaan wordt van alle activiteiten die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van het curriculum.
 2. de CE’s maken een plan om aangegeven overige opties toe te passen en bespreken jaarlijks dit plan
 3. Dit beleidsdocument wordt jaarlijks zelf gevalideerd door het OO via een PDCA cyclus