Dit is een oude revisie van het document!


Regels bij het afnemen van mondelinge toetsen

Samenvatting
Regels met betrekking tot de gang van zaken rondom mondelinge toetsen.


Aanwezigheid

  • De student dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de mondelinge toets bij het lokaal aanwezig te zijn;
  • De duur van de mondelinge toets wordt in de CDB of de betreffende Canvascourse vermeld of tijdig afgesproken.

Gedragsregels

  • De student is verplicht om zich desgevraagd bij elke mondelinge toets met behulp van een geldig legitimatiebewijs te legitimeren (geen studentenkaart);
  • Toiletbezoek dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Uitsluitend na toestemming van de examinator mag een student het toilet bezoeken;
  • Tijdens toetsen is het de student niet toegestaan op enige manier te communiceren met medestudenten of hulpmiddelen, papieren, tekenmateriaal e.d. uit te wisselen;
  • De student mag uitsluitend gebruik maken van hulpmiddelen zoals deze in de opleidingsgids zijn vermeld. Hij dient deze voor aanvang van de toets klaar te leggen;
  • Tijdens de toetsen zijn mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen uitgeschakeld en in de tas opgeborgen. Mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen mogen niet zichtbaar zijn. Technologische hulpmiddelen die nodig zijn voor de mondelinge toets mogen niet gebruikt worden om te communiceren;
  • De student moet de mondelinge toets zelfstandig uitvoeren zonder ondersteuning van anderen;
  • De student dient instructies van examinatoren op te volgen;
  • Indien er andere (aanvullende) regels van toepassing zijn, staan die vermeld in de opleidingsgids.