Benoeming Curriculumeigenaar Uitvoeringsmanager en People Manager

Samenvatting
De benoeming voor de rollen Curriculumeigenaar, Uitvoeringsmanager en People Manager kent een eigen procedure. Na selectie moet daadwerkelijke geschiktheid gedurende minimaal 1 jaar aangetoond worden. Verder worden op deze pagina de arbeidsvoorwaarden beschreven en de gang van zaken bij beëindiging van deze rollen.

Vacaturestelling

Indien de rol van People Manager (PM), Uitvoeringsmanager (UM) of Curriculumeigenaar (CE) vacant is, wordt de vacature gepubliceerd binnen Fontys ICT en worden alle collega's in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Collega's die in het ontwikkelgesprek afspraken gemaakt hebben over een ontwikkeling naar een meer coördinerende rol genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Benoeming

De collega die na selectie benoembaar wordt geacht als PM, UM of CE moet minimaal 1 jaar aantonen daadwerkelijk geschikt te zijn voor deze rol. In die periode wordt de collega wel belast met alle verantwoordelijkheden en ontvangt hij / zij een toelage alsof hij / zij al benoemd is.

Bij gebleken geschiktheid, te beoordelen door de directie wordt de collega benoemd in de rol van PM, UM of CE. Benoeming geschiedt maximaal voor de duur van 4 jaar en kan eenmalig worden verlengd voor 4 jaar.

Arbeidsvoorwaarden

Bij benoeming als PM, UM of CE, na het 1e proefjaar, gelden de volgende scenario’s:

 • Docent 1, die niet beschikt over een afgeronde Masteropleiding of 3 SKO's:
  • ontvangt geen salarisverhoging bij het vervullen van de rol van PM, UM of CE. Toelichting: deze collega is benoemd tot docent 1 toen er nog geen beleid bestond dat een docent 1 diende te beschikken over een afgeronde Masteropleiding of 3 SKO's; deze collega heeft een salarisgarantie.
  • Ontvangt een tijdelijke persoonlijke toelage ter hoogte van de helft van het verschil van het maximum van schaal 12 en 13;
  • Jaarlijks bij goed functioneren wordt 1 reguliere periodieke verhoging toegekend; indien het maximum van schaal 12 bereikt is wordt de persoonlijke toelage verhoogd met 1 periodieke verhoging van schaal 13, echter tot het maximum van schaal 13.
 • Docent 1, die beschikt over een afgeronde Masteropleiding of 3 SKO's:
  • Ontvangt een tijdelijke persoonlijke toelage ter hoogte van de helft van het verschil van het maximum van schaal 12 en 13;
  • Jaarlijks bij goed functioneren wordt 1 reguliere periodieke verhoging toegekend; indien het maximum van schaal 12 bereikt is wordt de persoonlijke toelage verhoogd met 1 periodieke verhoging van schaal 13, echter tot het maximum van schaal 13.
 • Docent 2, die beschikt over een afgeronde Masteropleiding of 3 SKO's:
  • wordt benoemd als Docent 1; bij deze benoeming ontvangt de collega:
   • 1 reguliere periodieke verhoging in schaal 11 (mits er nog ruimte in de schaal is);
   • en bij de benoeming als docent 1 extra periodieke verhoging in de nieuwe schaal;
   • een tijdelijke persoonlijke toelage ter hoogte van de helft van het verschil van het maximum van schaal 12 en 13;
   • jaarlijks bij goed functioneren wordt 1 reguliere periodieke verhoging toegekend; indien het maximum van schaal 12 bereikt is wordt de persoonlijke toelage verhoogd met 1 periodieke verhoging van schaal 13, echter tot het maximum van schaal 13.
 • Docent 2, die nog niet beschikt over een afgeronde Masteropleiding of 3 SKO's:
  • blijft aangesteld als docent 2; bij deze benoeming en ontvangt de collega:
   • ter compensatie van het vervullen van een docent 1 rol reguliere periodieke verhoging in schaal 11 (mits er nog ruimte in de schaal is) een tijdelijke persoonlijke toelage (a) ter hoogte van 1 periodieke verhoging in de nieuwe schaal;
   • voor het vervullen van een PM-, UM- of CE-rol, een tijdelijke persoonlijke toelage (b) ter grootte van de helft van het verschil van het maximum van schaal 12 en 13;
   • Op het moment dat de collega het maximum van schaal 11 bereikt wordt de toelage (a) jaarlijks bij goed functioneren verhoogd met 1 reguliere periodieke verhoging in schaal 12;
   • indien het maximum van schaal 12 bereikt is wordt de persoonlijke toelage (b) jaarlijks verhoogd met 1 reguliere periodieke verhoging van schaal 13, echter tot het maximum van schaal 13.
 • Met collega's die geen aanstelling als docent hebben, en benoemd worden tot PM, UM of CE worden maatwerkafspraken gemaakt.

Uitzondering: indien bij aanstelling als PM, UM of CE vastgesteld wordt dat de collega ten opzichte van de uitgangspunten van het Fontys ICT-Salarisbeleid reeds hoger ingeschaald is dan het uitgangssalaris, kan besloten worden (ter beoordeling van de directie) om geen extra periodieke verhoging toe te kennen.

Op het moment dat de Docent 2 met een persoonlijke toelage de Masteropleiding of 3 SKO's af heeft gerond wordt deze met ingang van eerste van de maand volgend op die datum aangesteld als Docent 1. De persoonlijke toelage (a) wordt daarbij horizontaal overgeschaald naar schaal 12. De persoonlijke toelage (b) blijft van toepassing. Bij de aanstelling als Docent 1 wordt geen extra periodieke verhoging toegekend.

Beëindiging van de rol van PM, UM of CE

Indien de rol van PM, UM of CE wordt beëindigd heeft dit gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. Hierbij geldt:

 • voor een Docent 2 met een persoonlijke toelage (a/b) dat de toelage vervalt. De som van het schaal 11 salaris en de persoonlijke toelage wordt horizontaal terug geschaald naar schaal 11, echter maximaal tot de hoogste trede van schaal 11;
 • voor een Docent 1:
  • dat persoonlijke toelage (b) vervalt én;
  • dat hij/zij in het eerstvolgende ontwikkelgesprek een resultaatafspraak maakt, welke inhoudt dat hij/zij activiteiten zal ontplooien om binnen het beoordelingsjaar een andere rol te gaan vervullen waarvoor een Docent 1 schaal van toepassing is. Indien bij de beoordeling blijkt dat er op een redelijke termijn (enkele maanden) geen vooruitzicht bestaat op een Docent 1 rol, vindt geen reguliere periodieke verhoging plaats. Met ingang van het moment dat de betreffende docent weer een Docent 1 rol gaat vervullen, vindt contractering plaats op de Docent 1 rol en vindt bij een goede beoordeling weer een reguliere periodieke verhoging plaats.
 • voor de collega die niet als docent benoemd is vervalt de persoonlijke toelage en worden eventuele andere arbeidsvoorwaarden aangepast op basis van de gemaakte maatwerkafspraken.