Rolbeschrijving People Manager

Samenvatting
Beschrijving van het doel, de taken en verantwoordelijkheden van de People Manager (PM). De PM's zijn verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van de human resources van Fontys ICT, door de bril van een talentgerichte en collega -nabije benadering, vanuit ‘dienend’ leiderschap.

Doel

Het doel van de rol van het people-management is het ontwikkelen en optimaal inzetten van de human resources binnen Fontys ICT. De human resources worden ontwikkeld in de geest van de Fontys ICT-cultuur en -principes. Dit doet de PM door het werven en selecteren van nieuwe collega's en het coachen en faciliteren van de ontwikkeling van de Fontys ICT-professional. Hij vervult deze rol vanuit het principe van ‘dienend leiderschap’. De PM werkt in de uitvoering van de rol nauw samen met de collega's HR van Fontys ICT.

Taken en verantwoordelijkheden

Instroom
De PM is (als onderdeel van het PM-overleg, gezamenlijk) verantwoordelijk voor resourcemanagement bij Fontys ICT. Hij borgt dit door:

 • Het (mede) opstellen van, adviseren over en uitvoering geven aan de korte en lange termijn personeelsplanning;
 • Het selecteren van en het adviseren over benoemen van nieuwe collega's;
 • Het borgen van de introductie en het onboarding proces van nieuwe collega’s;
 • Het borgen van de gesprekscyclus voor nieuwe collega’s met een tijdelijke aanstelling.

Doorstroom
De PM is verantwoordelijk voor optimale facilitering en coaching van de ontwikkeling van ‘zijn' teamleden. Hij geeft hier uitvoering aan door:

 • Het bevorderen van de persoonlijke kwaliteit, effectiviteit en motivatie van teamleden. Door middel van coaching door de PM komt de collega tot het optimaal inzetten van talenten en het creëren van de eigen loopbaan;
 • Het beoordelen en het borgen van de ontwikkelcyclus voor collega's, waarin wordt vastgesteld aan welke ambities, talenten, ontwikkel- en scholingsbehoeften collega's gaan werken, om zo de duurzame inzetbaarheid van collega's te vergoten;
 • Het vervullen van de rol van casemanager (in het kader re-integratiebeleid van Fontys) bij arbeidsongeschikte collega's van het team: verleent ziekteverlof, stelt loonwaarde vast, maakt afspraken over de re-integratie, draagt zorg voor registratie en verslaglegging;
 • Als lid van het PM-team een bijdrage te leveren aan het instituutsbeleid; relevante ontwikkelingen daartoe te volgen, notities en rapportages op te stellen ten behoeve van het beleidsproces, (nieuw) beleid te evalueren en mee te denken over bijstelling, implementatie en uitvoering van het huidige beleid.

Uitstroom
De PM is verantwoordelijk voor het faciliteren van de loopbaanontwikkeling van collega's voor wie de loopbaan buiten Fontys ICT wordt voorgezet. Hij geeft hier uitvoering aan door:

 • Bij collega's wiens talenten niet optimaal passen binnen Fontys ICT, borgt de PM de gesprekscyclus en verslaglegging in het kader van uitstroom;
 • Het borgen van outplacementtrajecten.

Bevoegdheden

Gedelegeerd werkgeverschap voor bovengenoemde taken en verantwoordelijkheden. Uitleg, betekenis geven aan gedelegeerd werkgeverschap:

 • Dat wil zeggen dat de PM in de rol van ‘werkgever’ o.a. verantwoordelijk is voor het informeren van collega's over organisatiebrede aspecten en voor het ondertekenen van (arbeids)overeenkomsten;
 • Is beslissingsbevoegd bij escalatie bij inzet gerelateerde vraagstukken van projectleiders (PL’s) en of collega's .

Contacten