Coachingstrajecten Student+

Samenvatting
In de onderwijsvisie van Fontys ICT staat studentnabij onderwijs centraal. In het kader van talentontwikkeling streven we ernaar iedere student bij zijn ontwikkeling passende begeleiding te bieden. Deze pagina beschrijft de diverse soorten coaching die Student+ beidt en hoe het proces verloopt wanneer een student in aanmerking komt voor een coachingstraject vanuit Student+.

Overzicht coachingstraject

Wanneer een semestercoach voor een student coaching vanuit Student+ gewenst is, verloopt de intake van dit proces via de in figuur 1 weergegeven route.

Figuur 1
Intake proces Student+.

Trajectmanagement: intake, monitoring/advies, afsluiting door Student+

Na het intakegesprek zijn er diverse vervolg mogelijkheden. Deze worden schematisch weergegeven in figuur 2. In de paragrafen daarna worden deze mogelijkheden kort getypeerd.

Figuur 2
Coachingstraject Student+: intake, monitoring/advies, evaluatie en afsluiting.
Opmerking: TP = Toegepaste Psychologie.

Semestercoach

Begeleiding door de semestercoach is voldoende voor overgrote meerderheid van de studenten. De semestercoach heeft basisvaardigheden op het gebied van het begeleiden van studenten. De semestercoach kan in het Student Volg Systeem (SVS) zien of de student extra begeleiding heeft bij Student+. Daarnaast kan hij op het studiecoachplein of bij Student+ informatie en tips voor coaching op maat halen.

Mentor

Langdurige vertrouwensband met de student Bij voorkeur uit het profiel. Dient aangevraagd te worden via decaan, Student+ kan hierbij ondersteunen.

Studiecoach

Kortlopend coachingstraject gericht op beperkt aantal doelen gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de student. Van semester 1 tot semester 8, voltijd en OvP.

Jobcoach

Gericht op vinden, behouden en voltooien van afstudeerstage en het vinden van werk. In samenwerking met Project Career Jumpstart

Back-up Semstercoach door Student+

De semestercoach signaleert obstakels voor studiesucces. Student+ ondersteunt de semestercoach met professionaliseringsaanbod, workshops, tools, advies of interventies. De semestercoach legt vast wat hij gedaan heeft om de begeleiding te optimaliseren, bijvoorbeeld in canvas bij Studycoach en feedpulse. Als dit onvoldoende blijkt dan komt Student+ in beeld bij de student. Zowel de semestercoach als de student kunnen zich aanmelden bij Student+.

Intake door Student+.

Het traject start met een intakegesprek, waarna het coachingstraject Student+ wordt vastgelegd in SVS: mogelijk extra ondersteuning door studiecoach, mentor, psycholoog en/of decaan. Daarnaast ook mogelijkheden voor extra trainingen en workshops. Voor een mentor kent het decanaat extra uren per semester toe passend bij de begeleidingsvraag van de student.

Back-up studiecoaches en mentor door Student+

Student+ bewaakt het proces van begeleiding met de studiecoaches/mentor en schakelt waar nodig bij door te adviseren of door eigen/externe begeleiding in te zetten. Student+ draagt zorg voor professionaliseringsaanbod en intervisie/ondersteuning van de mentor en de studiecoaches. Student+ heeft een regierol in taakverdeling indien er meerdere begeleiders zijn en bewaking van de voortgang.

Evaluatie coachingtrajecten

Student+ monitort de begeleiding van de mentor en/of studiecoach ieder semester op effect en kijkt of verlenging nodig is. Indien geen aanvullende begeleiding meer nodig is wordt het coachingstraject afgesloten en vindt terugkoppeling plaats naar de semestercoach.