Talentontwikkeling

Samenvatting
De visie op talent en talentontwikkeling worden op deze pagina besproken. Het begrip 'Inclusief onderwijs' wordt daarbij als uitgangspunt genomen.


Klik op de afbeelding om een korte introductievideo te bekijken.

Inleiding

Talentontwikkeling is een uitgangspunt gekoppeld aan de Fontys ICT onderwijsvisie en was één van de acht thema's in het Fontys ICT Ambitieplan 2013-2017.

1. Talentontwikkeling

Fontys ICT stelt: 'Voor iedereen die ICT wil studeren op associate degree-, bachelor- en masterniveau biedt, Fontys ICT een passende oplossing voor het optimaal ontwikkelen en bekrachtigen van zijn talenten'. Door meer mensen op verschillende niveaus en met verschillende kwaliteiten op te leiden, streven we naar diversiteit en onderwijs op maat, om zo een maximale bijdrage te leveren aan de maatschappelijke behoefte. Deze maatwerkwens wordt enerzijds gevoed door de veranderende maatschappelijke omgeving en anderzijds de wens en noodzaak om onderwijs te ontwikkelen dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving. Talentgericht onderwijs sluit aan op verschillende kwaliteiten, leerstijlen en persoonlijkheden.

Over de veranderende maatschappij geeft de Trendrede 2014 aan dat het grote gemiddelde verdwijnt en daarmee de zeggingskracht van algemene wijsheden, regels en protocollen: 'We maken nu nog de chaos mee waarin individuen zich continu de uitzondering voelen op een of andere regel. Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat er geen uitzonderingen bestaan op het gemiddelde, omdat niemand precies gemiddeld is' (Trendrede 2014, p.10).
Onze brede ICT opleidingen bieden een goede basis voor flexibilisering van en binnen het aanbod.

Talentgericht onderwijs omarmt diversiteit en waardeert verschillen. Dit betekent dus ook dat we zeker niet op verschillen gaan groeperen. Talentgericht onderwijs vraagt om het flexibel combineren van bestaande paden en het ontwikkelen van nieuwe paden op nieuwe onderwijsvragen. Talentgericht onderwijs is ook ruimte bieden aan studenten om hun geheel eigen pad passend bij hun passie en talent te kiezen, weg van de vaste paden; die op het einde van het pad echter wel gelijkvormig beoordeeld worden. In eerdere ervaringen met maatwerk klassen en –trajecten hebben we hierin ruime ervaring opgedaan. Bij het ontwikkelen van talentgericht onderwijs richten we ons primair op de huidige studentenpopulatie en maken we op basis van gedeelde kenmerken een analyse welke ‘onderwijspaden’ en maatwerkvoorzieningen we al bieden en welke we in de komende jaren willen ontwikkelen. We analyseren ook hoe het huidige onderwijsaanbod aansluit op onze ‘doelgroepen’. Daarnaast kijken we op welke punten het onderwijs meer passend gemaakt kan worden voor sommige specifieke doelgroepen.

Samengevat:

 • Toekomstbestendig onderwijs is Talentgericht onderwijs;
 • De brede bachelor en het volume van Fontys ICT bieden een goede basis voor flexibilisering;
 • We groeperen niet op verschillen, maar kijken of onderwijs voor sommige groepen meer passend gemaakt kan worden.
 • Uitgangspunt is het talent van iedere student;
 • Individuele leertrajecten worden aan het eind van de rit gelijkvormig beoordeeld.

2. Visie op talent en talentontwikkeling

Wij hanteren de volgende definitie van talentontwikkeling:

Iedereen heeft talent. Talent is datgene wat je beter kunt dan de andere dingen die je kunt, van jouw talent in actie krijg je energie.

2.1 Wat is talent?

Talent is het hebben van een natuurlijke aanleg, het hebben van een gave en/of het begaafd zijn. Talent gaat over patronen in ons denken en handelen die van nature sterk zijn ontwikkeld (Dewulf, 2014, p. 25). Het gaat niet om het talent dat je hebt ten opzichte van andere studenten, maar het talent dat eruit springt ten opzichten van je andere talenten, aldus Nienke Meyer bij de opening van het studiejaar bij Fontys ICT (2015). En dan ook nog: alleen talent is niet voldoende om resultaten te behalen. In navolging van Luk Dewulf spreken we daarom van talent in actie. Talent in actie = talent + gedrag + context (Dewulf, 2014, p. 27). Vanuit onze definitie van talent en talent in actie bestaan er geen luie studenten!

Wat wel bestaat:

 • Studenten die zich nog niet bewust zijn van hun eigen talent en potentieel;
 • Studenten die nog geen gedrag hebben ontwikkeld dat past bij hun talent;
 • Studenten die nog niet terecht zijn gekomen in een context die een trigger is voor het versneld ontwikkelen van gedrag dat een talent ontplooit.

Aan het begin van hun studie is het daarom belangrijk om aandacht te besteden een het vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen van studenten en hun vermogen tot zelfregulatie/zelfmanagement om gedrag te ontwikkelen dat helpt om talent in actie te zetten.

2.2 Uitgangspunt

Het uitgangspunt is om te werken aan inclusief onderwijs waarin iedere student zijn unieke talenten kan ontplooien vanuit actieve uitdaging en rijke invloeden/impulsen uit de omgeving. Doen waar je goed in bent en het inzetten van talent leidt tot een hogere betrokkenheid en betere werkresultaten (Dewulf, 2014, p. 19). Inclusief onderwijs is dan ook het onderwijs zo veel mogelijk passend maken voor alle studenten en niet exclusief voor studenten met een functiebeperking of andere onderwijsbehoefte. Het model dat we als uitgangspunt hanteren is het DMGT-model van Gagné.

2.3 Student+

Hoe talentgericht we ons onderwijs ook organiseren, er zullen altijd studenten zijn die (tijdelijk) specialistische ondersteuning nodig hebben om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen en die niet door de betrokken docenten geboden kan worden. Hiertoe biedt Student+ veel verschillende faciliteiten welke voor studenten en docenten overzichtelijk gepubliceerd worden in de Student+ menukaart.

2.4 Talentontwikkeling vanuit studentperspectief

Iedere student ontdekt, ontwikkelt en benut zijn persoonlijke talent en spiegelt dit aan de beroepspraktijk.
De student:

 • Ervaart groeigerichte coaching op maat bij het ontdekken van zijn talent;
 • Ziet investeren in zijn talenten als duurzame investering in zichzelf;
 • Ervaart lijn gedurende de opleiding: van ontdekken bij aanvang van de studie naar ontwikkeling en gericht inzetten van talent.
 • Wordt waar nodig daarnaast ondersteund op individuele gaps om studie en/of uitvoering van startersfunctie uit te kunnen voeren;
 • Ervaart de mogelijkheid om (en ondersteuning bij) lesmateriaal, methode, producten en inhoud (verbreding/verdieping) aan te laten sluiten aan zijn individuele talent;
 • Weet door inzet van zijn talent optimaal bij te dragen binnen inter- en multidisciplinaire projectgroepen (niet perse qua looptijd gebonden aan semesters);
 • Ervaart, als hij toch niet op zijn plaats zit binnen Fontys ICT, ondersteuning bij het uitstromen naar een passende andere opleiding (al dan niet hetzelfde niveau) of werk.

Met iedere student wordt bedoeld: studenten uit alle studieroutes binnen de voltijdopleidingen Nederlandstalig en ,Engelstalig en het Onderwijs voor Professionals.

2.5 Talentontwikkeling vanuit docentperspectief

Iedere collega zet zoveel mogelijk zijn persoonlijke talent en expertise in om studenten –en- collega’s te helpen het beste uit zichzelf te halen. Iedere medewerker:

 • Weet wat we binnen Fontys ICT bedoelen met talentgericht onderwijs en talentgericht werken;
 • Erkent in welke situaties eigen talenten in te zetten en in welke situaties anderen te betrekken;
 • Ontwikkelt zichzelf talentgericht en heeft hierdoor inzicht in het traject dat de student doorloopt.

Daarnaast, de docent:

 • Motiveert studenten en biedt studenten ruimte en veiligheid voor leren, onderzoek en doelgericht talentgericht experimenteren;
 • Wisselt in de dagelijkse praktijk (technisch) inhoudelijke feedback af met feedback op professionele ontwikkeling en helpt iedere student focus te houden op talentontwikkeling;
 • Ontwerpt flexibel, individueel, toekomstgericht onderwijs met experimenteerruimte aansluitend op de beroepspraktijk;
 • Wordt ondersteund met mooie voorbeelden op het gebied van talentgericht onderwijs, kennis over talentgerichte onderwijsontwikkeling en -uitvoering.

3. Verantwoordelijkheden

Focus houden op talentontwikkeling in het onderwijs is de verantwoordelijkheid van het onderwijskundig team, maar:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van talentgericht onderwijs doen we samen door gericht experimenteren en het (informeel) delen van ervaringen Fontys ICT-breed.
 • Onze People managers en HR-collega's stimuleren dat we zelf waar mogelijk talentgericht werken waardoor we talentgericht onderwijs nog beter mogelijk kunnen maken en zij zorgen dat nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over onze onderwijsvisie en het talentgericht onderwijs.

4. Aan de slag met talentontwikkeling

Voor nieuwe collega's hebben we de volgende suggesties:

Vanuit ieder onderwijsteam en vanuit het team onderwijskundigen zijn collega's zijn betrokken geweest bij de invoering van talentontwikkeling gedurende de projectperiode van het Ambitieplan Fontys ICT 2013-2017 .

5. Referenties

 • Dewulf, L. (2014). Ik kies voor mijn talent. Culemborg: Van Duuren Psychologie.
 • Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. In: High Ability Studies 15(2). p. 119-147.
 • Trendrede 2014, gepubliceerd op: Trendrede.nl.
 • Thunissen, M. (2016). De dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling, gepubliceerd op: www.researchgate.net (Lectorale rede).