Dit is een oude revisie van het document!


Duurzame inzetbaarheid

Samenvatting
Op deze pagina worden de afspraken toegelicht rondom de inzet van de uren voor duurzame inzetbaarheid.


Klik op het icoon om meer HR-instrumenten te bekijken.

Inleiding

Vergrijzing en ontgroening in Nederland zorgen ervoor dat de AOW-leeftijd is verhoogd en we dus met zijn allen langer doorwerken. Daarnaast leven we in tijden van toenemende verandering. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering vragen aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Duurzame Inzetbaarheid (DI) is een gespreksonderwerp in alle leeftijdsfases.

Duurzame inzetbaarheid - inzet uren

De afspraken rondom de inzet van uren Duurzame Inzetbaarheid zijn vastgelegd in een directiebesluit d.d. 12 januari 2016. Voor de dagelijkse praktijk betekent dit besluit het onderstaande.

Globaal kader

De cao biedt faciliteiten in de vorm van duurzame inzetbaarheidsuren. Deze faciliteiten vind je in hoofdstuk M - Duurzame inzetbaarheid - van de Cao-hbo.1) Behalve hoofdstuk M geldt ook hoofdstuk O - Professionalisering - als belangrijke factor in het ontwikkelen van medewerkers. Fontysbrede afspraken over de uitwerking van de Duurzame Inzetbaarheidsregeling zijn verder uitgewerkt in het Reglement Duurzame Inzetbaarheid.

Bovensgenoemde afspraken zijn leidend voor de wijze waarop wij met de DI-uren omgaan. Artikel 7 vraagt echter meer bureaucratie dan dat wij binnen FHICT gewend zijn. Daarom onderstaand de FHICT afspraken die hopelijk tot weinig bureaucratie leiden en die de verantwoordelijkheid maximaal bij de betreffende medewerker laten.

Afspraken rondom het verantwoorden en opnemen van de DI-uren

De verantwoording over de wijze waarop je deze DI-uren benut hebt om aandacht te geven aan je Duurzame Inzetbaarheid, is een onderdeel van de gesprekscyclus met je People Manager (PM).

Reguliere opname

Als je niets meldt/afspreekt met je PM rondom je DI- uren, worden deze standaard in je inzet verwerkt en worden de uren dus opgenomen. De wijze waarop en waarvoor je deze uren benut, is de verantwoordelijkheid van de medewerker.

Opname van DI-uren die het onderwijsproces mogelijkerwijze beïnvloeden

Deze paragraaf is veelal niet van toepassing voor OOP.

Soms kan de keuze voor invulling van je DI uren leiden tot een langere afwezigheid. Als je dit van plan bent dan dien je dat ruim voor de aanvang van het semester (1 december voor het voorjaarssemester, 1 mei voor het najaarssemester) waarin je het ‘blok’ aan DI-uren op zou willen nemen:

  • Aan je PM te laten weten zodat deze een overzicht heeft op team-niveau. Mochten meerdere leden van het team tegelijkertijd DI willen opnemen, dan geeft dat mogelijkerwijze een te grote verstoring van het onderwijs;
  • Als de PM per bovenstaande datum geen problemen voor het team voorziet (dit is een taxatie, maar de PM kan dat niet integraal overzien), dan moet je zelf met de eigenaren van de activiteiten, waarbij je in het betreffende semester ingezet wil/zal worden, afspreken dat je afwezigheid ‘goed binnen het werk past’. Zij hebben dus een veto recht om je afwezigheid niet goed te keuren. Als dat bij een bepaalde activiteit niet lukt, heb je nog de tijd om een andere activiteit te zoeken waarbij je afwezigheid wel past. Je moet dit formeel geregeld hebben voor de datum waarop de inzet voor het komende semester definitief is (lesweek 11 en lesweek 31 uit de jaaragenda van FHICT).
1)
CAO HBO 2017-2018, hoofdstuk M Duurzame inzetbaarheid. Geraadpleegd op 31 augustus 2017 van https://connect.fontys.nl/diensten/PenO/Paginas/Cao-hbo.aspx