Kwaliteit

Samenvatting
Beschrijving van de visie op kwaliteit van Fontys ICT .

Inleiding

Op deze pagina wordt beschreven hoe Fontys ICT kwaliteit ziet. Allereerst wordt het kwaliteitsbeleid binnen Fontys als instelling kort samengevat alvorens het beleid van Fontys ICT uitgebreider wordt toegelicht.

Onze uitgangspunten bij kwaliteit zijn:

 • De mensen van Fontys ICT en haar omgeving zijn de belangrijkste bron voor succes;
 • Studenten en medewerkers hebben de regie over hun eigen baan en ontwikkeling;
 • Als high trust lerende organisatie weten we dat fouten maken erbij hoort;
 • Het management ondersteunt én beoefent dienend leiderschap;
 • Wat centraal móet gebeurt centraal, wat decentraal kán gebeurt decentraal.

Kwaliteitsbeleid binnen Fontys

In Kwaliteit volgens Fontys Hogescholen (2018) worden de kwaliteitscriteria en kwaliteitsdoelen van Fontys in samenhang beschreven. De visie en missie wordt als volgt verwoord: Fontys is een onderwijsinstelling die studenten ‘laat groeien door aandacht en uitdaging’.

“In de kern draait kwaliteit volgens Fontys om het realiseren van een heldere opdracht: het bieden van inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs én het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek dat betekenisvol is voor de samenleving . Onderwijs en onderzoek sluiten aan bij actuele en toekomstige vragen én bij de behoeften van de student, het werkveld en de (regionale) samenleving” (Fontys, 2018, p. 8).

Dit Fontysbrede resoneert sterk binnen Fontys ICT . Ook de uitgangspunten van het kwaliteitsportfolio zijn overgenomen; transparantie uit zich bijvoorbeeld in deze BeleidsWiki. Bovendien hechten we, als uiting van onze kwaliteitscultuur, veel waarde aan de dialoog. Met 'harde' data zijn we voorzichtig, vanuit het bewustzijn dat deze in een complexe organisatie altijd in perspectief dienen te worden geplaatst. Door dialogen wordt een genuanceerde duiding nagestreefd.

Kwaliteitsbeleid binnen Fontys ICT

Kwaliteit en de daarbij horende kwaliteitscultuur zijn vanzelfsprekende items. We streven naar 'vonken' in plaats van 'vinken'. Het kwaliteitsbeleid van Fontys ICT gaat uit van vertrouwen. Het schenken van vertrouwen en geven van ruimte aan eigen regie, talentontwikkeling en eigenaarschap versterken de kwaliteit. Ons kwaliteitssysteem, dat de vorm heeft van de IMWR (Inspireren Mobiliseren Waarderen Reflecteren)-cyclus in combinatie met de PDCA (Plan Do Check Act)-cyclus, sluit aan bij dit uitgangspunt. Dit uit zich in het onderwijs door een focus op het operationele niveau, de semesters, waar de PLOU (projectleider onderwijsuitvoering) samen met een team van docenten en werkveldpartners een grote verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit. Zij nemen regie en voelen eigenaarschap voor het semester. Zij opereren binnen globale kaders, die de samenhang tussen de semesters borgen. Deze kaders worden qua ontwerp door curriculumeigenaren gefaciliteerd en bewaakt, qua uitvoering door uitvoeringsmanagers en qua medewerkers door de peoplemanagers. De lectoren inspireren het onderwijs, faciliteren en versterken de onderzoekskwaliteit en verbinden met (regionale) partners. Voor advies en ondersteuning is een team van onderwijskundigen beschikbaar en de toetsexpertise van de toetscommissie. De directeur is een belangrijke actor op strategisch niveau door te verbinden tussen de buitenwereld, het CvB van Fontys en de interne organisatie van Fontys ICT .

Betekenisvolle kwaliteitscycli

Het ‘voortdurend verbeteren’ gebeurt systematisch door middel van de PDCA-cyclus in alle onderdelen van de organisatie. Daarnaast omarmen we naast de PDCA-cyclus de mensgerichte benadering IMWR (Inspireren, Mobiliseren, Waarderen, Reflecteren) van het INK1). We onderscheiden cycli op operationeel niveau (dwz het semester), tactisch (dwz per opleiding, leslocatie of cluster) en strategisch (dwz op instituutsniveau).

Dit betekent op het niveau van het semester (operationeel):

 • De curriculumeigenaar en PLOU bespreken actuele ontwikkelingen (Inspireren)
 • De PLOU bereidt het semester voor, inclusief studiemateriaal (Plan);
 • De benodigde docenten, materialen, voorzieningen, werkveldpartners worden gealloceerd (Mobiliseren)
 • Het semester vindt plaats (Do);
 • Halverwege wordt het semester via een enquête door de studenten geëvalueerd, gevolgd door een mondelinge evaluatie met de studenten om de resultaten te duiden. Bij deze mondelinge evaluatie is een onderwijskundige, UM of CE aanwezig (Waarderen);
 • De PLOU verzamelt de enquête gegevens en verslagen en analyseert deze. De PLOU evalueert met de docenten en werkveldpartner(s) (Check);
 • De PLOU reflecteert, in afstemming met CE en UM, op de verzamelde kwaliteitsgegevens van het semester (Reflecteren);
 • De PLOU formuleert verbetervoorstellen en voert deze uit, zodat beter aan de doelstellingen voldaan zal worden. Deze worden bovendien vermeld in de opleidingsgids voor het volgende cohort (Act).

Voor de kwaliteitscyclus op tactisch niveau worden de kwaliteitsgegevens twee maal per jaar besproken door het kwaliteitsplatform. Via een power BI dashboard is er inzage in rendement en studenttevredenheid op het niveau van bijvoorbeeld een opleiding of lesplaats. Daarnaast zijn er kwalitatieve gegevens: iedere UM-er voert, samen met een onderwijskundige of kwaliteitszorg, evaluatiegesprekken met studenten uit een aantal semesters. Eventuele verbeteracties van het kwaliteitsplatform worden transparant en breed gedeeld.

Op strategisch niveau speelt de Fontys-brede Macon-Marap cyclus met het CvB een belangrijke rol. Deze nodigt uit tot het opstellen van een plan, evalueren en bijstellen op instituutsniveau.

Opleidingsaccreditaties

Naast de interne kwaliteitscycli is er een externe kwaliteitscyclus die gericht is op verantwoording van onze kwaliteit, in de vorm van opleidingsaccreditaties. Hoewel deze iedere 6 jaar plaatsvinden, streven we ernaar dat de associate degree-, bachelor- en masteropleiding continu voldoen aan de door de overheid gestelde NVAO-eisen2), gebaseerd op de internationaal vastgestelde Dublin-descriptoren voor bestaande bachelor-opleidingen; De tussentijdse interne audits die Fontys Audit bij ons uitvoert zijn behulpzaam om halverwege een accreditatietermijn een indicatie te krijgen van hoe de opleiding ervoor staat.

Belangrijke organen in kwaliteitszorg: examencommissie, GOC en IMR

In de WHW zijn de verantwoordelijkheden, taken en rechten van de Examencommissie, GOC en IMR vastgelegd. Samen bewaken zij vanuit een onafhankelijke positie de kwaliteitsborging van de toetsing en het eindniveau (examencommissie) de opleidingen (GOC) en het instituut (IMR). Zij brengen gevraagd of ongevraagd advies uit en worden, afhankelijk van hun specifieke rol, betrokken bij vernieuwingen in bijvoorbeeld het curriculum of toetsbeleid.

Kwaliteitsgegevens

Onderstaande tabel 1 biedt een overzicht van welke meetinstrumenten en evaluaties we gebruiken en met welke frequentie.

Tabel 1
Gebruikte meetinstrumenten en evaluaties met frequentie.
Meetinstrument Doelgroep (bij wie wordt gemeten) Frequentie
Extern, landelijk Opleidingsaccreditatie Docenten, studenten, alumni, management, examencommissie, GOC, toetscommissie en werkveld 1 x per 6 jaar
HBO-monitor Alumni 1 x per jaar
Nationale Studenten Enquête (NSE) Huidige studenten 1 x per jaar
Fontys intern Interne audit door Audit Medewerkers en studenten 1 x per 6 jaar
Fontys Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) Medewerkers 1 á 2 x per jaar
Startthermometer Nieuw cohort studenten 1 x per jaar
Fontys ICT intern Input van Strategische Raad van Advies Strategische Raad van Advies 4x per jaar
Input Werkveld Advies Commissie (WAC) WAC per architectuurlaag 2 x per jaar
Stage-enquête Stagestudenten in derde jaar, docenten, bedrijfsbegeleiders 2 x per jaar
Afstudeerenquête Pas afgestudeerden, docenten, bedrijfsbegeleiders 2 x per jaar
Onderwijsevaluatie, docentevaluatie Studenten 1 x per semester
Exit-interview medewerkers Medewerkers die Fontys ICT verlaten indien v.t.
Analyse kengetallen door Planning & Finance Instituutsbreed op aanvraag
Evaluatie partners in education (PiE) Partners in education 1 x per jaar
100 dagen gesprek nieuwe medewerkers door HR Nieuwe medewerkers indien v.t.
1)
INK. (2016, 30 maart). PDCA & IMWR. Opgehaald van http://www.ink.nl/model/pdca-imwr
2)
NVAO (2018). Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland. Geraadpleegd op https://www.nvao.net/files/attachments/.89/Beoordelingskader_accreditatiestelsel_hoger_onderwijs_Nederland_2018.pdf