Dit is een oude revisie van het document!


Professionalisering

Samenvatting
Professionalisering en ontwikkeling van medewerkers op inhoudelijk en persoonlijk vlak heeft een belangrijke plaats binnen de visie van FHICT op HR en helpt zo stevige ambities te realiseren. De manier waarop professionalisering is geborgd wordt hieronder besproken.

Inleiding

FHICT heeft stevige ambities en wil een permanent uitdagende omgeving zijn die het beste in mensen naar boven brengt. Om de ambities vorm te geven zijn 8 ambitiethema’s geformuleerd. Om deze ambities te realiseren zijn betrokken, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers essentieel. Medewerkers die zichzelf blijven ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak. Professionalisering is daarom een continue proces dat hoog op de agenda moet staan. Binnen FHICT wordt een brede definitie van professionalisering gehanteerd:

‘Professionalisering bestaat uit alle activiteiten van een medewerker om zijn kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding die direct verband houdt met de uitoefening van het beroep te verdiepen en uit te breiden’.

In de cultuur van FHICT staat het eigenaarschap van kwaliteit van de professionele output en een voortdurende focus van de medewerker op welke ontwikkeling daartoe vereist is, centraal. FHICT geeft daarmee elke medewerker nadrukkelijk de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat zij zich continu blijven ontwikkelen. Voor docenten kan de van collega’s en studenten ontvangen feedback een belangrijk ijk– en startpunt zijn van professionele ontwikkeling. Van de medewerkers van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) wordt verwacht dat zij met hun (interne) klanten in gesprek zijn over inhoud en kwaliteit van de gewenste bijdrage aan de organisatie. De van de “service-afnemers” ontvangen feedback geeft mede richting aan de professionele ontwikkeling. Natuurlijk kan FHICT aan nieuwe rollen, nieuwe eisen stellen. Veelal zal de medewerker, als deze nog niet aantoonbaar aan de gevraagde eisen voldoet, al werkende gaan leren en aan kunnen tonen dat hij aan de eisen voldoet alvorens in deze rol benoemd te kunnen worden.

In een cultuur van eigenaarschap is het vanzelfsprekend dat de medewerker verantwoording aflegt over de toegevoegde waarde aan de organisatie en de daartoe te ondernemen of al ondernomen professionele ontwikkeling. Dit is ook in lijn met het strategisch beleid van Fontys ‘Fontys Focus Personeel en Organisatie’ waarbij het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling centraal staat. Elke medewerker borgt dit en bespreekt dit regelmatig met de People Manager (PM) en anderen, waarbij het persoonlijke plan een middel is en geen doel.

Voorbeelden van leeromgevingen

Ontwikkelen kan in verschillende omgevingen en situaties, zoals bijvoorbeeld:

  • Kennisdelingsomgevingen: om de instituut brede ontwikkeling te stimuleren, organiseert FHICT studiedagen, trainingen rondom thema’s (bijv. studieloopbaanbegeleiding), lunchbijeenkomsten en bijeenkomsten rondom Communities of Practice. Naast deze plenaire activiteiten kan de teamleider extra studietrajecten voor het team organiseren.
  • Externe cursussen, trainingen, congressen.
  • Werkveldervaring: FHICT moedigt haar docenten aan om actief te zijn in het werkveld om daarmee de ervaring in het beroepenveld actueel te houden. FHICT streeft ernaar om docenten de kans te bieden om voor ongeveer 10% van hun aanstelling actief te zijn in het beroepenveld om daarmee in termen van ervaring de B van HBO te borgen. Ook worden internationale uitwisselingen aangemoedigd.
  • Onderzoekservaring: bij FHICT zijn er mogelijkheden voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen door deelname aan de kenniskring van een lectoraten. Het volume hangt met name af van de omvang van extern bekostigde projecten.
  • Fontys-brede scholingen: elke nieuwe docent moet binnen 1 jaar na indiensttreding een didactische aantekening behaald hebben. De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is verplicht voor alle nieuwe docenten zonder didactische bevoegdheid en is voorwaarde voor een vast dienstverband. Afspraken hierover leggen docent en PM vooraf vast in de contractering. Indien docenten zonder BKO in dienst treden bij FHICT, stelt de PM samen met de docent een planning op voor het doorlopen van de BKO-training, die ofwel in het eerste jaar van de aanstelling valt, ofwel bij verlenging van een jaarcontract onmiddellijk na de verlenging. FHICT betaalt de cursuskosten en geeft de nieuwe collega bovenop de standaard scholingstijd 104 uur scholingstijd voor het behalen van de BKO. Na het afronden van de BKO kun je je bekwaamheid op het gebied van 'didactiek & toetsing', 'mediawijsheid'1) en 'onderzoekvaardigheden' ook laten certificeren met behulp van de medior- en senior kwalificaties (FKO en MKO bij FHICT). Doelstelling is dat iedere docent 3 jaar na het afronden van BKO alle drie de MKO’s heeft behaald. Een totaaloverzicht van Fontys-kwalificaties is weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1
Overzicht van Fontyskwalificaties. Voor de Fontys MKO- en SKO-kwalificatie 'mediawijsheid' wordt bij FHICT de term 'Technology Enhanced Learning' (TEL) gebruikt.
Bron: Fontys Hogescholen.
  • Ervaringsgericht leren: FHICT investeert actief in het leren van haar medewerkers door ‘ICTechnology’ beschikbaar te stellen als leeromgeving. Afhankelijk van het beoogde leerproces krijgt de medewerker deze voorzieningen voor kortere of langere tijd ter beschikking. Van belang is dat de medewerker globaal kan uitleggen wat een mogelijke link naar hun toekomstig functioneren binnen FHICT zou kunnen zijn en wat daarbij het beoogde leereffect is. Van de deelnemers aan “Ervaringsgericht Leren” wordt verwacht dat zij in het kader van kennisdeling een terugkoppeling geven van hun leerervaringen.

Professionalisering en HR-beleid

FHICT ziet trainingen als een van de instrumenten binnen het HR-beleid.


Klik op het icoon om alle HR-instrumenten te bekijken.

1)
Bij FHICT wordt voor 'mediawijsheid' de term Technology Enhanced Learning (TEL) gehanteerd