Alumni

Samenvatting
Beschrijving van de missie en de doelstellingen het alumnibeleid.

Introductie

Het alumnibeleid van Fontys ICT heeft als doel om alumni actief te betrekken bij de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van de organisatie en hen volledig te integreren in de community. Het beleid is ontwikkeld met als doel om de betrokkenheid bij onze alumni en het opbouwen van duurzame relaties met hen. Het richt zich op het behouden van de verbinding met alumni, het stimuleren van wederzijdse kennisdeling en het positioneren van mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei. Door middel van dit alumnibeleid wil Fontys ICT bijdragen aan de maatschappelijke impact en de verbinding tussen alumni, studenten, lectoraten en collega's versterken.

Dit alumnibeleid is geschreven in opdracht van Fontys ICT en o.a. gebaseerd op interviews met alumni in 2022 en 2023. Daarnaast zijn er ook studenten bevraagd en zijn verschillende gesprekken geweest met andere onderwijsinstellingen (Universiteit van Tilburg en Landelijk HBO Alumninetwerk). Dit heeft geresulteerd in de visie 2023 – 2028 die in dit document wordt beschreven. Een dankwoord gaat uit naar alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan dit document.

Missie

Het alumnibeleid focust op het bouwen van betekenisvolle en duurzame relaties met alumni die bijdragen aan het versterken van de Fontys ICT community.

Het alumnibeleid van Fontys ICT heeft als missie om de verbinding met onze alumni te behouden en versterken. We willen een sterke verbondenheid creëren tussen alumni, studenten, lectoraten en collega’s. Dit met als doel de maatschappelijke impact van Fontys ICT te vergroten en bij te dragen aan de ontwikkeling van de ICT-sector.

In het alumnibeleid van Fontys ICT staat de alumni centraal. Fontys fungeert als een betrouwbaar aanspreekpunt, organiseert relevante evenementen, biedt waardevolle services en werkt voortdurend samen met alumni om gezamenlijk te groeien en te verbeteren.

Het alumnibeleid van Fontys ICT rust op drie strategische pijlers: community building, alumni engagement en lifelong development. Fontys ICT streeft ernaar kennis, talent en ervaring te delen binnen een sterk netwerk van alumni, studenten en onderzoekers. Een duurzame relatie met alumni staat hierbij centraal, waarbij de nadruk ligt op het betrekken van alumni bij het onderwijs en onderzoek van Fontys.

Visie

Onze visie is dat het alumnibeleid van Fontys ICT een duurzame relatie met alumni opbouwt en onderhoudt, waarbij wederzijdse kennisdeling en groei centraal staan. We willen een community creëren waarin we elkaar kunnen inspireren, uitdagen en ondersteunen. Door het bieden van relevante en waardevolle activiteiten, events en kennis willen we onze alumni actief betrekken bij Fontys ICT en bijdragen aan de ontwikkeling en groei van de community. Door deze verbinding willen we de maatschappelijke impact van Fontys ICT vergroten en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de ICT-sector en de samenleving.

Het alumni team van Fontys ICT legt de nadruk op een naadloze overgang van student naar alumnus. Om deze overgang soepel te laten verlopen, is het essentieel om al in een vroeg stadium met studenten te communiceren, zelfs in de fase voorafgaand aan hun inschrijving. Op deze manier kunnen potentiële studenten van Fontys ICT geïnspireerd raken door onze eigen alumni. Onze alumni kunnen vragen beantwoorden zoals: “Wat kan ik later worden met deze studie?” en “Past een studie bij Fontys ICT bij mij?” Dit blijkt zowel voor studiekiezers als ouders een helder beeld te verschaffen. Bovendien zijn onze eigen alumni de belangrijke ambassadeurs als het gaat om het beïnvloeden van potentiële studiekiezers.

Gedurende hun studie worden studenten ook geïnspireerd door alumni, bijvoorbeeld via gastcolleges, bedrijfsopdrachten van alumni die deel uitmaken van het partnernetwerk van Fontys ICT, stageopdrachten, of informele gesprekken tijdens een van onze community-evenementen.

Nadat ze zijn afgestudeerd, ondersteunen we pas afgestudeerden en jonge professionals bij hun eerste stappen in hun carrière. Dit doen we door toegang te bieden tot het alumni netwerk, het organiseren van inspirerende evenementen en het aanbieden van mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling via Career Jumpstart.

Ten slotte nodigen we oudere alumni uit om hun ervaring en kennis te delen met onze studenten, bijvoorbeeld door gastcolleges te geven, studenten te coachen in het Student+ programma of partner te worden van Fontys ICT.

Het belangrijkste doel is om alumni het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van de Fontys ICT community. Dit zal hun bereidheid vergroten om iets terug te doen, evenementen bij te wonen, en mogelijk in de toekomst te kiezen voor een Life Long Learning-programma bij Fontys.


Strategische Pijlers

Om onze missie en visie te bereiken richten we ons de komende vijf jaar op de volgende strategische pijlers:

 1. Community building: het ontwikkelen van een sterke alumni community waarbij de focus ligt op het versterken van onderlinge verbindingen en het creëren van een platform voor kennisdeling en samenwerking.
 2. Alumni Engagement: het initiëren en creëren van verschillende manieren voor alumni om betrokken te blijven bij Fontys ICT, zoals het aanbieden van gastcolleges, coaching voor studenten, adviseren van studenten bij projecten, stage of afstuderen of contactpersoon zijn voor studenten die een stageplaats zoeken.
 3. Personal & Professional Growth: het positioneren van waardevolle LLO-programma’s die gericht zijn op persoonlijke en professionele groei van onze alumni, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen op hun vakgebied en de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de ICT-sector kunnen bijhouden. Denk daarbij aan loopbaanbegeleiding, trainingen en workshops maar ook door het delen van praktijkgerichte kennis en expertise.

Om deze strategische pijlers effectief te ondersteunen, is een organisatie vereist met heldere processen en taakverdeling. Een goed functionerende website en een betrouwbaar alumnidatasysteem zijn essentieel om het alumnibeleid succesvol te implementeren en te beheren. Deze systemen zorgen ervoor dat we nauwkeurig en efficiënt kunnen communiceren met zowel huidige als toekomstige alumni. Het is van belang dat alle communicatie in lijn is met de drie strategische pijlers, zodat we een consistente boodschap kunnen overbrengen en de gewenste impact kunnen realiseren.

1. Community Building

Een actieve en betrokken community van alumni, studenten en medewerkers waarin wederzijdse kennisdeling, inspiratie en ondersteuning centraal staan.

Door het ontwikkelen en versterken van de relatie met onze alumni kunnen we een betrokken community creëren met een grotere bereidheid om hun kennis, talent en tijd in te zetten voor Fontys ICT. De alumni community versterkt daarmee niet alleen het onderwijs en onderzoek maar ook de profilering van Fontys ICT in binnen- en buitenland. Het bouwen van deze community gebeurt door de volgende activiteiten:

 1. Alumni website
  De vernieuwde alumni website (alumni.fhict.nl) is een portaal waar alumni elkaar kunnen vinden en contact met elkaar kunnen opnemen. Het portaal wordt door FHICT gebruikt voor het aankondigen van events, nieuws en vacatures bij Fontys ICT. Het portaal is ook toegankelijk voor zowel medewerkers als studenten in het derde en vierde jaar.
 2. Betrokkenheid bij events van Fontys ICT
  In het vernieuwde eventplan van Fontys ICT worden alumni actief betrokken en uitgenodigd bij diverse events. Hiermee kunnen alumni, studenten en medewerkers elkaar ontmoeten en mogelijk kennis delen over specifieke onderwerpen of thema’s.
 3. Aanstellen van een alumni office
  Het alumni office is verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van de community. Dit team beheert de online community, is medeorganisator van de evenementen en onderhoud de contacten met de alumni. Een concrete uitwerking is later in dit document opgenomen.
 4. Het actief betrekken van huidige studenten en studieverenigingen
  Het is belangrijk om de studieverenigingen en huidige studenten actief te betrekken bij de alumni community. Derde- en vierdejaarsstudenten krijgen toegang tot de alumni website en daarmee het alumninetwerk. Dit kan bijvoorbeeld waardevol zijn voor het vinden van specifieke expertise of hulp bij bepaalde vraagstukken. Daarnaast kunnen studenten zich inzetten bij evenementen zoals het Fontys IT Festival.
 5. Het onderzoeken van wensen en behoeften van alumni
  Om het alumnibeleid succesvol uit te voeren is het belangrijk dat de wensen en behoeften van alumni regelmatig onderzocht worden. Vanaf studiejaar 2023/2024 kan dit door het toevoegen van vragen bij de hbo-kennismonitor.
 6. Meten en evalueren van de betrokkenheid van alumni
  Het is belangrijk om regelmatig de betrokkenheid van de alumni binnen de community te meten. Op basis van deze inzichten kan dit plan worden bijgesteld en worden geoptimaliseerd. Het meten van de betrokkenheid kan doormiddel van het alumni portaal.
 7. Houd alumni op de hoogte met het laatste nieuws van Fontys ICT
  Het is waardevol voor alumni om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij Fontys ICT. We dienen te zorgen voor updates over nieuwe programma's, onderzoeksresultaten van lectoraten, evenementen en andere relevante informatie. Dit kan door middel van nieuwsbrieven en het inzetten van de alumni website.

2. Alumni Engagement

Het vergroten van de betrokkenheid van alumni bij Fontys ICT.

Ons doel is om duurzame en betekenisvolle relaties op te bouwen en te onderhouden met onze alumni. Daarbij willen wij vooral relaties opbouwen met alumni die op hun beurt tijd en kennis terug willen geven aan het kennisinstituut. Dit kan zowel op persoonlijke titel als organisatieniveau. Daarmee zijn de alumni een belangrijke basis voor de toekomst van het partnerprogramma van Fontys ICT.

De betrokkenheid van alumni kan vergroot worden door de volgende activiteiten:

 1. Identificeer alumni die actief betrokken willen zijn
  Alumni kunnen in het nieuwe portaal aangeven waarbij ze betrokken willen worden (aanbieden van gastcolleges, coaching voor studenten, adviseren van studenten bij projecten, stage of afstuderen of contactpersoon zijn voor studenten die een stageplaats zoeken). Op basis hiervan kunnen alumni makkelijker benaderd worden.
 2. Betrek alumni bij het Student+ programma
  Alumni kunnen zich inzetten als vrijwillige studiecoach binnen het Student+ programma van Fontys ICT. Alumni kunnen hierbij studenten begeleiden die obstakels voor studiesucces ervaren.
 3. Organiseer studieactiviteiten met alumni
  Organiseer studieactiviteiten met alumni waarbij ze de mogelijkheid hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze studenten. Denk hierbij aan: voorlichtingsbijeenkomsten, gastcolleges en bedrijfsbezoeken.
 4. Geef alumni een stem in de werkveldadviescommissie.
  Geef alumni een stem binnen de werkveldadviescommissies van Fontys ICT. Daarnaast kunnen alumni betrokken worden bij belangrijke beslissingen, vraag om feedback en gebruik hun input om Fontys ICT te verbeteren.
 5. Betrek alumni bij de lectoraten
  Zorg dat alumni op de hoogte worden gehouden van de onderzoeksprojecten van Fontys ICT. Dit kan door het delen van berichten over de lectoraten op het alumni portaal. Alumni kunnen ook betrokken worden bij de verschillende fases van het onderzoeksproces, zoals het formuleren van onderzoeksvragen, deelnemen als respondent en het verzamelen en/of delen van data.
 6. Het opzetten van een alumni-ambassadeursprogramma
  Het alumni ambassadeursprogramma is bedoeld voor alumni die zich willen inzetten om de betrokkenheid van andere alumni te vergroten. Als ambassadeur ben je bereid om mee te denken en werken aan activiteiten binnen het alumnibeleid van Fontys ICT.

3. Personal & Professional Growth

Het bieden van waardevolle kansen en ondersteuning voor de groei van onze alumni.

Bij Fontys ICT zetten we ons in om een actieve rol te spelen bij het informeren, faciliteren en positioneren van carrièremogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor alumni. Op deze manier willen we onze alumni blijven ondersteunen nadat ze de opleiding hebben afgerond. Dit doen we door de volgende activiteiten:

 1. Carrièremogelijkheden
  Het onder de aandacht brengen van de vacatures bij Fontys ICT en onze partners. Daarmee ondersteunen we het employer branding programma om Fontys ICT als aantrekkelijke werkgever te positioneren onder alumni.
 2. Coaching en mentoring
  Je leert als coach van het contact met studenten. Daarnaast krijg je inhoudelijke ondersteuning vanuit het Student+ programma waaronder een basisopleiding, praktische tools, lezingen, workshops, feedback en een onlinebibliotheek.
 3. Leven lang ontwikkelen
  We blijven alumni informeren over de ontwikkelmogelijkheden binnen Fontys. Denk daarbij aan de Master Applied IT maar in de toekomst ook korte cursussen, loopbaanbegeleiding, trainingen en workshops.
 4. Het ontwikkelen van Employability courses
  Focus op (internationale) alumni die net zijn afgestudeerd. Denk bijvoorbeeld aan LinkedIntrainingen en sollicitatietechnieken. Dit wordt opgepakt samen met Brainport Development.