Benoemingsprocedure leden examencommissie

Samenvatting
Beschreven wordt hoe de benoeming van leden van de examencommissie tot stand komt.

Procedure

  1. Veranderingen in de samenstelling van de Examencommissie zelf of van een van de examenkamers worden kenbaar gemaakt en besproken in de beleidskamer.
  2. De examencommissie doet een voorstel voor een nieuw of vervangend kandidaat lid aan de directie.
  3. Benoeming van de leden van de examencommissie vindt plaats door de directie.
  4. Een lid krijgt een aantal inzeturen toegewezen om de rol en bijbehorende taken adequaat te kunnen vervullen. De totale inzet voor de examencommissie wordt door de voorzitter met de directie besproken en binnen de examencommissie over de leden verdeeld.
  5. Benoemingen worden bekend gemaakt per directiebesluit (op de Fontys ICT Portal).
  6. Er is maar één ledenlijst en deze maakt deel uit van het huishoudelijk reglement. In de OER wordt daarnaar een verwijzing opgenomen.
  7. Benoeming van de leden vindt steeds plaats voor één jaar, met stilzwijgende verlenging, indien niet één maand voor afloop van dit jaar door de directeur kenbaar is gemaakt dat de benoeming niet wordt verlengd.
  8. De huidige versie van het huishoudelijk reglement is door de directie goedgekeurd.
  9. Het aantal toegekende taakuren wordt door de examencommissie in het inzetbestand verwerkt.