Examenkamer

Samenvatting
Beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van leden van een examenkamer.

Inleiding

Fontys ICT heeft een examencommissie die bestaat uit één centrale beleidskamer en meerdere examenkamers. Iedere examenkamer is tenminste bemand door de secretaris en de voorzitter. Deze kamer voert vooral operationele taken uit zoals het vaststellen van de uitslagen, het afhandelen van bezwaren en het nemen van beslissingen over individuele verzoeken zoals bijvoorbeeld het verzoek om vrijstelling van een studieonderdeel.

Zij worden hierbij per kamer ondersteund door een administratief medewerker. De rolverdeling binnen de examenkamers en de administratie is hierbij als volgt:

1. Administratief medewerker

De administratief medewerker doet het uitvoerende werk. Dit komt in de praktijk neer op:

 • Het maken van documenten zoals getuigschriften, diploma-supplementen en beoordelingsformulieren.
 • Zorgen dat alles op tijd gereed is voor de uitreikingen.

Een uitgebreide beschrijving van de administratieve taken met betrekking tot de examenkamer staat in het huishoudelijk reglement. Hier zijn ook de verschillende deadlines en vergadermomenten in opgenomen.

2. Secretaris van de examenkamer

 • Verantwoordelijk voor alles wat de administratief medewerker doet.
 • Aansturen van de administratief medewerker.
 • Controleren wat de administratief medewerker maakt.
 • Oplossen van problemen en onvoorziene situaties.
 • Tekenen van getuigschriften nadat alles gecontroleerd en in orde bevonden is.
 • Afhandelen van standaard verzoeken en bezwaren.

3. Voorzitter van de examenkamer

 • Verantwoordelijk voor het functioneren van de secretaris.
 • Klankbord voor de secretaris bij het oplossen van problemen en onvoorziene situaties.
 • Verantwoordelijk voor de procedure.
 • Tekenen van getuigschriften en diplomasupplementen, waarmee hij het vertrouwen uitspreekt in de secretaris.
 • Vertegenwoordigt de examenkamer in de beleidskamer.

4. Contact en overige informatie

Elke examenkamer is te benaderen via de examination board pagina die te vinden is via het student square op de Fontys ICT Portal. Hier vind je de link naar de Examination Board Portal waar verzoeken ingediend kunnen worden, informatie over de Fontys ICT OER'en en een informatievideo over de Examencommissie.