Curriculumdatabase

Samenvatting
Wat is de Curriculumdatabase (CDB) van Fontys ICT? Welke functie vervult deze tool en hoe is de toegang tot deze tool geregeld? Informatie in de Curriculumdatabase moet voldoen aan een aantal inhoudelijke eisen. Deze worden toegelicht. Ook wordt aangegeven hoe we omgaan met feedback van studenten vanuit de onderwijsevaluatie.

1. Wat is de Curriculumdatabase

De Curriculumdatabase is een tool die binnen Fontys ICT wordt gebruikt om informatie bij te houden over de verschillende onderwijseenheden van de opleiding. In de database staan telkens de actuele gegevens, de informatie over de onderwijseenheden zoals vermeld in de OER en de daarbij horende onderwerpen. De CDB wordt ook gebruikt voor het genereren van de opleidingsgids.

Elke docent heeft via Single Sign-On automatisch toegangsrechten en kan alle curriculuminformatie bekijken. Informatie over onderwijseenheden kunnen enkel worden bewerkt door de verantwoordelijke curriculumeigenaar van de onderwijseenheid en de gebruikers die door deze eigenaar zijn geautoriseerd, waaronder in elk geval de Projectleider Onderwijsuitvoering (PLOU).

De tool wordt ook gebruikt voor het genereren van de opleidingsgids op basis van de informatie in de database. Om dat in goede banen te leiden zijn afspraken gemaakt over de procedure en het tijdspad van activiteiten.

2. Inhoudelijke eisen

2.1. Informatie over de onderwerpen, thema van de onderwijseenheden

De onderwerpen binnen een onderwijseenheid worden ook wel vakgebieden genoemd . In de Curriculumdatabase worden de onderwerpen van de onderwijseenheid beschreven. Uit die CDB wordt ook de opleidingsgids gegenereerd en gepubliceerd die als bijlage op de OER alle formele informatie van het onderwijs bevat.

Deze formele informatie wordt voor iedere onderwijseenheid bijgehouden in de Curriculumdatabase en dient twee weken voor aanvang van het onderwijs volledig geactualiseerd te zijn. De informatie wordt uiterlijk één week voor de aanvang van het onderwijs gepubliceerd op de pagina met de OER's van Fontys ICT.

Voor ieder vakgebied (of het gehele semester), wordt minimaal een beschrijving opgenomen van:

 1. Inhoud
 2. Leeruitkomsten, in een uitstroomprofiel (behalve voor de Personalised Unit of Study, omdat daar de student zelf de leeruitkomsten bepaalt)
 3. Toetsing en eindbeoordeling
  • Toetsing
  • Reparaties en herkansingen
  • Hulpmiddelen
  • Beoordeling
 4. Leeractiviteiten
 5. Lesmateriaal

2.2. Informatie over aanpassingen onderwijs n.a.v. eerdere onderwijsevaluaties

Met de IMR en GOC is afgesproken dat de doorgevoerde verbeteringen die voortkwamen uit de vorige semesterevaluatie worden opgenomen in de Canvascourse van de betreffende onderwijseenheid. Op deze wijze koppelen we aan studenten terug wat we doen met de eerder gegeven feedback.

2.3. Partners in Education

Op Canvas staat beschreven welke PIE's een bijdrage leveren aan het onderwijs en in welke vorm.

3. Naamgevingsconventie Fontys ICT

Bij de inrichting en het gebruik van de Curriculumdatabase dient rekening gehouden te worden met het beleid rondom de Naamgevingsconventie van Fontys ICT.