Dit is een oude revisie van het document!


Delta

Samenvatting
Een beschrijving van de geschiedenis en vormgeving van het Deltaprogramma. Daarnaast worden beschrijvingen gegeven van de voorwaarden en toegankelijkheid, het programma, de toetsing en beoordeling.

Het Fontys (ICT) Deltaprogramma biedt leerlingen een unieke kans om naast het reguliere studieprogramma zich in te zetten voor verschillende projecten van bijvoorbeeld Fontys of anderen externe bedrijven. Studenten doen dit in plaats van studie-onderdelen zoals de proftaak, maar investeren ook eigen tijd.

1. Geschiedenis

Delta is een excellence-traject binnen FHICT dat gestart is tegelijk met het opzetten van ICT & Media Design in 2003. Ondertussen zijn alle routes binnen FHICT aangehaakt. Via iFontys wordt dit programma ook bij andere instituten onder de aandacht gebracht. Voorlichting : video over Delta

2. Beknopt Overzicht

Het Deltaprogramma

Het Deltaprogramma richt zich op talentontwikkeling door het optimaal benutten van de beschikbare tijd waarin extra kennis, kunde en ervaring opgedaan wordt met als resultaat een excellent portfolio.

De Deltastudent

Een Deltastudent 1) is in staat om in hoger tempo door de stof heen te gaan met een minimale bemoeienis van de docent. Daarnaast is er actieve ambitie en honger om meer te leren, te kunnen, te doen en te exploreren.

Selectie

De voorwaarden die gesteld worden bij het selecteren van Deltastudenten:

 • Geen studieachterstand;
 • Minimaal van 2 docenten een gemotiveerde aanbeveling verkregen;
 • Sollicitatie met een motivatiebrief;
 • Intakegesprek.

Middelen en tijd

 • Vrijstelling projecten;
 • Delta’s gaan sneller door inhoud;
 • Synergie van Deltaprojecten met inhoudelijke onderwerpen;
 • Investering extra curriculaire tijd;
 • Eigen Deltaruimte (Lab/werkruimte);
 • Eigen Makerlabje, beamers, werkbank en benodigde hardware e.d.

Deltaprojecten

Delta’s voeren projecten uit van verschillende doorlooptijden (niet periode gebonden). Dit kan variëren van 3 weken tot 9 maanden of langer. Delta’s kunnen zelf projecten aandragen, er kunnen betaalde projecten of exploratie projecten uitgevoerd worden. Daarnaast zullen de coaches altijd proberen enkele highprofile-projecten (bijv. VPRO, STRP Bean) binnen te halen. Een Delta neemt gedurende een jaar ergens tussen de 4 en 10 projecten deel.

Beoordeling

Deltastudenten volgen het Deltaprogramma ter vervanging van de proftaak van het basisprofiel en/of, in overleg met de Curriculumeigenaar (CE), andere studieonderdelen.

Delta's worden beoordeeld a.d.h.v. de leerdoelen en beoordelingscriteria van het oorspronkelijk studieonderdeel, deze vormen de basis van de beoordeling. Delta's tonen de leerdoelen aan tijdens een assessment op basis van:

 • Competentiedocument;
 • Performance-indruk;
 • Peer reviews;
 • Portfolioschouw.

Het assessment vindt altijd plaats door 2 Delta-assessoren. Bij het eindassessment wordt dit aangevuld met een door de examenkamer aangewezen extra assessor vanuit het basisprofiel. De beoordeling wordt door de aangewezen assessor meegenomen in de assessorenvergadering van het desbetreffende profiel van de student. De Delta-assessoren zijn op afroep beschikbaar voor die vergadering. Een Deltasemester wordt wel/niet behaald.

Succesvol doorlopen (2e jaar + eindfase) van het Deltatraject leidt tot het verkrijgen van een Deltacertificaat bij afstuderen.

3. Uitvoerig Overzicht

3.1 Het Deltaconcept

Met goede en erg goede studenten doen we in ons onderwijs doorgaans weinig tot niets extra. In andere landen (o.a. de US en Duitsland) wordt aan excellente studenten wel expliciet extra aandacht besteed. Veel aandacht gaat naar studenten die middelmatig tot matig presteren. Betere ondernemende studenten worden over het algemeen niet expliciet bediend op hun talent en daarop uitgedaagd (Elke student hetzelfde programma). Voor betere studenten betekent dit:

 • Dat ze zich moeilijk onderscheidend kunnen profileren. Buiten betreden paden gaan wordt vrijwel niet toegestaan;
 • Gebrek aan uitdaging met als gevolg verveling en leegloop;
 • Dat ze hun talent verre van optimaal kunnen ontwikkelen binnen de hogeschool en het daardoor niet doen of het buiten de hogeschool doen.

Vanuit dit inzicht zijn een aantal opties voor excellence (Talentontwikkeling) tegen het licht gehouden. Hieruit is een cocktail samengesteld die het Deltaprogramma heeft opgeleverd. De opties die bekeken zijn:

 1. Een versneld programma
  Bij een aantal onderwijsinstituten worden versnelde programma’s aangeboden onder de noemer excellenceprogramma’s. Vanuit het Deltaprogramma gaat het niet om versnellen maar om de beschikbare tijd optimaal te benutten voor talentontwikkeling;
 2. Schakelprogramma voor aansluiting universiteiten
  Schakelprogramma’s betreffen doorstroming, dat heeft vaak met ambitieuzere en betere studenten te maken, maar gaat niet over talentontwikkeling. Delta richt zich hier expliciet niet op doorstroming;
 3. Wetenschappelijke ontwikkeling / extra onderwerpen
  Het aanbieden van extra onderwerpen is aanbodgerichte ontwikkeling en heeft als target meer specifieke kennis. Dit betekent dat het niet per definitie op talent ontwikkeling gericht is;
 4. Op maat voor Research & Development afdelingen
  R&D-afdelingen kunnen spannende omgevingen bieden voor studenten om op de rand van wat mogelijk is te innoveren en zo te leren en zich te ontwikkelen. Delta omarmt mogelijkheden die uit deze hoek langskomen, maar zal zich niet verbinden aan specifieke organisaties. Hierbij is het ook niet de bedoeling specifiek mensen te trainen voor één omgeving;
 5. Optimale uitputting beschikbare studietijd
  Delta richt zich op het zoveel mogelijk gebruik maken van de beschikbare studietijd en hier optimaal profijt uit halen. Dus ook de tijd die vrijkomt doordat studenten sneller door de materie gaan;
 6. Opbouw van een excellent portfolio
  Delta’s krijgen een veelvoud aan opdrachten en experimenten, mede voor externe opdrachtgevers, voor de kiezen, waarmee ze een breed en extern gevalideerd portfolio kunnen opbouwen. Ze worden tevens vanuit de hogeschool betrokken bij events, onderwijsontwikkeling, congressen e.d. Alles wat hun portfolio sterker maakt;
 7. Extra opbouw ervaring, kennis en kunde
  Extra opbouw kennis en kunde, maar dan binnen de brede context van de opleiding en gericht op de ontwikkeling van de talenten van het individu. Daarnaast dit expliciet aantoonbaar maken in het portfolio door dieper in materie duiken en inzichten te verwerven. (Dit is dus iets anders als het aanbieden van extra onderwerpen).

Het Deltaprogramma

Het Deltaprogramma richt zich op talentontwikkeling door het optimaal benutten van de beschikbare tijd (5) waarin extra kennis, kunde en ervaring (7) opgedaan wordt met als resultaat een excellent portfolio (6).

De Deltastudent

Een Deltastudent is in staat om in hoger tempo door de stof heen te gaan met een minimale bemoeienis van de docent. Daarnaast is er actieve ambitie en honger om meer te leren, te kunnen, te doen en te exploreren.

3.2 Deltaselectie

In semester 2 kunnen docenten studenten aanmelden als potentiële Delta. Ook studenten die denken dat ze Delta zijn kunnen zich aanmelden. Op basis van deze aanmeldingen wordt een selectie proces gestart. Dit ziet er als volgt uit:

 • Delta’s mogen geen studieachterstand hebben. bij de intake voor het 2e jaar moet het P behaald zijn;
 • Potentials moeten bij minimaal 2 docenten een gemotiveerde aanbeveling vragen;
 • Potentials moeten solliciteren met een motivatiebrief. Hierbij refereren aan hun portfolio (datgene waar ze trots op zijn), de voordrachten en hun persoonlijke reden om Delta te worden;
 • Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, volgt een intakegesprek. In dit gesprek wordt de motivatie brief besproken, portfoliomateriaal bekeken en kwaliteiten als passie, creativiteit e.d. gepeild. Expliciet komt de Deltawerkwijze ter sprake en wordt de student hierop een mening gevraagd;
 • Bij twijfel na het gesprek worden zo nodig andere docenten geraadpleegd om het beeld volledig te krijgen.

Scoren potentials goed op de onderdelen, voldoende voordrachten, motivatie, portfolio en intake en hebben ze geen studieachterstand, dan worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. Degene die afvallen worden hiervan met een korte motivatie van op de hoogte gesteld. Degene die uitgenodigd worden zijn niet verplicht aan het programma deel te nemen. Hebben ze nog twijfels kunnen ze alsnog het reguliere traject volgen (en evt. een tweede gesprek aangaan).

De Delta assessoren geven elk semester aan de examenkamers van de desbetreffende routes door welke studenten het delta programma volgen. De PLOU's worden in deze lijn meegenomen om de communicatie verder te stroomlijnen.

3.3 Deltamiddelen en tijd

Om het Deltaprogramma succesvol uit te voeren, worden een aantal middelen vrijgemaakt.

Deltatijd

Het volgen van onderwijs is een min of meer full time bezigheid. Binnen dat kader moet er tijd gevonden worden om aan Delta te werken. Deze tijd wordt op verschillende wijzen gevonden.

 • Afstemming Delta op basisprogramma: Delta vervangt het volledig basisprogramma waarbij de student altijd de mogelijkheid houdt onderdelen van dit programma te volgen;
 • Sneller door inhoud: Delta’s verdienen tijd door reguliere onderwerpen sneller af te ronden;
 • Synergie: Bij alle onderzoeken en projecten die Delta’s uitvoeren wordt gekeken of ze met de deliverables (delen van) reguliere onderwerpen en assessments kunnen afronden;
 • Extracurriculaire tijd: Van Delta’s wordt verwacht dat ze ook eigen tijd in Delta investeren.

De Deltaruimte

Delta’s hebben een eigen ruimte welke ze zelf als lab-, huis- of werkkamer mogen inrichten. Hier zitten Delta’s van verschillende jaren en basisroutes door elkaar heen en vormen multidisciplinaire teams.

Andere Deltamiddelen

Delta’s doen naast projecten die volledig binnen de computer plaatsvinden ook exploratieprojecten waar specifieke hardware voor gebouwd moet worden of benodigd is. De middelen hiervoor worden ter beschikking gesteld. (voorbeeld: touchtafel en Interactive mirror). Daarnaast hebben Delta’s beschikking over een aantal ondersteunende middelen zoals een werkbankje met gereedschap, beamers en schermen en divers makerlab-materiaal (de bedoeling is om de omgeving zo rijk mogelijk te maken).

3.4 Deltaprojecten

Delta’s bewijzen hun competenties door het jaar heen en zijn daardoor niet aan de logistiek van een project per periode of semester gebonden. Delta’s draaien gemiddeld ergens tussen de 5 en 9 projecten per jaar. Hierbij lopen er meestal een aantal parallel. Elke Delta is tenminste een keer projectleider. Bij projecten zijn altijd echte opdrachtgevers betrokken. Getracht wordt elk jaar een aantal spannende projecten met veel zichtbaarheid te regelen. Denk hierbij aan projecten op de De Dutch Design Week of STRP, voor de VPRO of Glow.

3.5. Toetsing en beoordeling

Studenten volgen het Deltaprogramma ter vervanging van de proftaak van het basisprofiel of, in overleg met de CE, andere studie-onderdelen;

De leerdoelen en beoordelingscriteria van het oorspronkelijk studie-onderdeel vormen de basis van de beoordeling.

Toetsing en beoordeling vindt plaats door een mix van componenten te gebruiken.

 • Performance indruk
  Delta’s worden op een middag in de week expliciet begeleid, daarnaast op vele momenten door de week ad hoc. De Deltacoaches vormen zich op deze vele momenten een beeld van de performance van elke Delta (Longitudinaal);
 • Peerreviews
  Regelmatig zijn er peer- of group-reviews. De indruk hieruit wordt meegenomen in oordeelsvorming over de performance;
 • Competentiedocument
  Delta’s houden bij waar ze aan werken en vullen hiermee een competentiedocument met bewijslast. Dit wordt een à twee keer per periode besproken waarmee de voortgang en bewijslast geborgd wordt;
 • Portfolioschouw
  Tijdens het presenteren en bespreken van het competentiedocument wordt tevens de bewijslast bekeken;
 • Beoordelaars
  Deltastudenten worden beoordeeld door hun assessoren. Dit zijn de Deltabegeleider(s) en een door de examenkamer aangewezen assessor vanuit de basisroute of PLOU en een andere docent uit het betreffende semester.
 • Assessorenvergadering
  De aangewezen assessor vanuit de examenkamer neemt het eindoordeel mee naar de assessorenvergadering van de desbetreffende route. De Delta-assessoren zijn voor die vergadering op afroep beschikbaar.
 • Deltacertificaat
  Bij het succesvol doorlopen van het Deltatraject in het tweede jaar en de examenfase wordt bij het afstuderen een Deltacertificaat verstrekt.
1)
Ook wel aangeduid met Delta of, -in meervoud- Delta's