Assessorenvergadering

Samenvatting
Een beschrijving van de assessorenvergadering waarin per semester op grond van het portfolio van een student wordt bepaald of deze de onderwijseenheid heeft behaald.

1. Assessorenvergadering

Aan het eind van ieder semester wordt voor de voltijdsopleiding vanaf september 2019 (en voor de gehele voltijdsopleiding Nederlandstalig van vóór 2019) voor de onderwijseenheden een assessorenvergadering gehouden, waarin de portfolio's van alle studenten worden beoordeeld. Deelnemers aan deze vergadering zijn alle betrokken examinatoren die gedurende dat semester bij de studenten betrokken waren. Meer informatie over de portfoliobeoordeling vind je op de pagina Toetsbeleid.

1.1. Verslaglegging assessorenvergadering

Belangrijk in dit proces is de informatievoorziening die nodig is om de beoordelingen te kunnen geven. Daarnaast dient aan het einde van het proces van elke beoordeling een goede onderbouwing te worden genoteerd en dient de Doorstroom Voltijd Opleiding als gevolg van de beoordeling in alle systemen te worden verwerkt.

1.1.1 Richtlijnen beoordeling

Voor de onderbouwing van de beoordeling gelden de volgende richtlijnen:

Samenvatting portfolio's
Voor de vergadering wordt door de Student Desk een samenvattende lijst gemaakt van de portfolio's van alle studenten. Deze lijst wordt opgeleverd aan de verantwoordelijke PLOU's van de betreffende onderwijseenheid. Deze kan de vergadering voorbereiden met een voorstel voor een beoordeling. Zo zal het voorstel voor een student met louter positieve feedback 'behaald' zijn en kan de assessorenvergadering haar aandacht vooral richten op bespreekgevallen.

Doorstroom
Indien de student de onderwijseenheid heeft behaald, wordt de doorstroom bepaald conform de OER. Indien de onderwijseenheid niet is behaald, volgt een herstart. De semestercoach gaat dan vervolgens met de student een plan van aanpak opstellen om te bevorderen dat het semester via Onderwijs op maat, in tweede instantie wel succesvol wordt afgerond .

1.2. Rol voor de examenkamer

De samenvatting van de portfolio's met beoordeling en de bijbehorende onderbouwing worden opgeleverd aan de verantwoordelijke Examenkamer. De onderbouwingen worden gebruikt om de toetskwaliteit te borgen.

1.3. Gedragscode rondom assessorenvergaderingen

 1. Alle bij de student betrokken examinatoren zijn aanwezig.
 2. Een medewerker van de Studentdesk notuleert.
 3. De porfolio's van alle studenten zijn beschikbaar. Alle formatieve indicaties zijn woensdag week 19 uiterlijk 12:00 toegevoegd in Canvas (in het voorjaarsemester is dit vrijdag van lesweek 19, 12:00);
 4. Ieder vermoeden van fraude is vooraf gemeld conform de procedure aan de examenkamer.
 5. De feedback is valide, geeft de prestatie van de student weer en wordt niet ter discussie gesteld.
 6. Besluiten worden door iedereen geaccepteerd. Het is een besluit van de gehele vergadering en niemand neemt hier later afstand van. Alle betrokkenen dienen hun argumenten kenbaar te maken. Besluitvorming kan eventueel door stemming plaatsvinden, in dat geval worden ook tegenargumenten (anoniem) genotuleerd. De voorzitter beslist.
 7. De voorzitter vat de onderbouwing van een beoordeling samen, geeft de notulist de tijd om notities te maken en controleert achteraf wat er genotuleerd is.
 8. Bij assessorenvergaderingen van het Startsemester geldt: het verdiepende deel van de gekozen profielrichting dient van positieve feedback te zijn voorzien.
 9. Bij voorkeur is een lid van de Examencommissie aanwezig die toeziet op een juist verloop van de assessorenvergadering.

1.4. Procedure Assessorenvergadering

De assessorenvergadering verloopt op de volgende wijze:

 1. De PLOU organiseert de assessorenvergadering en zorgt ervoor dat voor elke klas of groep de betrokken assessoren aanwezig zijn met minimaal één lid van de verantwoordelijke examenkamer.
 2. De PLOU is voorzitter van de assessorenvergadering. De PLOU mag een andere docent/assessor aanwijzen als moderator van de vergadering.
 3. Tijdens de assessorenvergadering is een notulist aanwezig om de resultaten én motivatie hiervoor te notuleren en/of op te nemen in de resultatenmatrijs.
 4. Tijdens de assessorenvergadering vindt de integrale summatieve beoordeling plaats voor elke student van de klas of groep met als mogelijke uitkomsten: behaald of niet behaald. Als het semester is behaald, worden door de assessoren het cijfer bepaald zijnde S (satisfactory), G (good) of O (Outstanding). Als het semester niet is behaald, is het cijfer U (Unsatisfactory).
 5. Elke beoordeling, die afwijkt van de beslisrichtlijn, wordt vergezeld door een grondige motivatie.
 6. De semestercoach vult in het Canvasonderdeel StudyCoach eventuele opmerkingen in die aan de student mee gegeven dienen te worden in, ook ter overdracht aan de opvolgende semestercoach.
 7. Voor studenten waarbij tijdens de bespreking in de assessorenvergadering blijkt dat ze bijzondere aandacht en extra steun nodig hebben voor een succesvolle voortgang van hun studie en daardoor tijdens het volgende semester (zowel bij overgang naar hoger semester als bij herstart in huidige semester) meer onderwijs op maat nodig hebben geldt de volgende werkwijze:
  • a. De assessorenvergadering adviseert op welke aspecten onderwijs op maat voor de student noodzakelijk is
  • b. De semestercoach van de betreffende student vult in het Canvasonderdeel Studycoach deze adviezen in. De opvolgende semestercoach zal in het begin van het opvolgende semester deze adviezen met de student bespreken, leidend tot plan van aanpak dat door de student is opgesteld en door de semestercoach is geaccordeerd
  • c. Studenten mogen achteraf de examenkamer verzoeken om een individueel programma. De examenkamer kan in zulke gevallen, op basis van de motivatie van de student en het advies van een decaan, het verzoek beoordelen. Als de examenkamer het verzoek goedkeurt, stelt de student in dat geval een studiecontract op dat door de examenkamer expliciet goedgekeurd dient te worden voordat de student mag starten.
 8. Het aanwezige lid van de examenkamer beoordeelt per student of de beoordeling op de juiste manier tot stand is gekomen.
 9. De resultaten uit de assessorenvergadering worden aan de Student Desk aangeleverd voor verdere verwerking.
 10. De Student Desk levert de cijferlijsten aan de examenkamer.

1.5. Studenten informeren

Direct na de assessorenvergadering informeren de semestercoaches hun eigen studenten informeel over de beoordeling. De Studentdesk brengt de student formeel op de hoogte. De beoordeling USGO wordt door de Studentdesk in Progress geregistreerd.