Canvas

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de inzet van Canvas binnen Fontys ICT en de structuur die ingericht is om het gebruik van Canvas goed te laten verlopen.

1. Inleiding

De instituut brede implementatie van het Learning Management System (LMS) Canvas is in studiejaar 2019-2020 afgerond. Dit betekent dat de volledige onderwijs-uitvoering ondersteund wordt met Canvas.

2. Governance

Binnen de organisatie leven uiteenlopende eisen en wensen voor de inrichting van het Learning Management Systeem (LMS). De Governance is op vier niveaus nader uitgelegd.

2.1. Change Control Board

Om taken en bevoegdheden binnen het LMS op de juiste plaats in de organisatie te beleggen is het Change Control Board (CCB)-programmateam Educatie verantwoordelijk. Op de pagina IT Governance wordt hier verder op ingegaan.

2.2. Functioneel beheer

Functioneel beheer is verantwoordelijk voor de invulling en vormgeving van Canvas. Daarbij zijn de volgende taken grofweg gedefinieerd:

 • Het in stand houden en zo goed mogelijk benutten van de functionaliteit van het LMS;
 • Het onderkennen van behoeften of vraag binnen de organisatie over Canvas;
 • Het vertalen van deze vraag naar oplossingen door middel van nadere invulling of verandering van Canvas;
 • Het vaststellen en uitgeven van opdrachten aan ICT-leveranciers die te maken hebben met Canvas en het managen, bewaken en evalueren van de uitvoering hiervan;
 • De communicatie naar gebruiker, management, leveranciers en Technisch beheer.

2.3. Applicatief- en technisch beheer

Dit wordt uitgevoerd door het team II&A en omvat:

 • aanmaken van lege mastercourses conform de naamgevingsconventies op aangeven van Functioneel beheer;
 • klonen van mastercourses en koppelen van gekloonde mastercourses aan klassen;
 • 1e lijns ondersteuning issues via HELP knop;
 • contactpunt voor leverancier Instructure bij technische issues (na escalatie; 3e lijns ondersteuning);
 • toekennen van users aan Canvas courses (studenten via de Student Desk; ontwikkelaars via de teamleiders; docenten via PLOU) via Functioneel beheer;
 • oplossen van content-issues op verzoek van Functioneel beheer;
 • inrichten Canvas op aanvraag/aanwijzing van Functioneel beheer.

2.4. Overige stakeholders

2.4.1. PLOU / PLOO

 • De PLOU / PLOO is verantwoordelijk voor de inhoudelijke cursussen in Canvas;
 • De PLOU / PLOO moet ervoor zorgen dat cursussen ontwikkeld worden, aangevraagd worden (via de Canvas portal of Course Factory) en klaarstaan op de dag dat het onderwijs daarom vraagt;
 • De PLOU / PLOO borgt de digitale toegankelijkheid van de cursussen.

2.4.2. Ontwikkelaars

 • In opdracht van de PLOU / PLOO een cursus ontwikkelen op basis van het standaard sjabloon, rekening houdend met de digitale toegankelijkheid voor studenten.
 • Controleren of een cursus geen fouten meer bevat voordat de cursus in productie gaat (usertest).

2.4.3. Studenten

 • Maken gebruik van de functionaliteiten van Canvas;
 • Studenten volgen onderwijs binnen hun klassen en courses;

2.4.4. Docenten

 1. Maken gebruik van de functionaliteiten van Canvas;
 2. Studenten volgen onderwijs binnen hun klassen en courses;
 3. Docenten beoordelen studenten binnen hun klassen en courses.

2.4.5. iCoP

 • Innovatie volgens roadmap;

3. MinMax functionaliteit

Om in korte tijd zoveel mogelijk winst te kunnen behalen met Canvas is de MinMax cursus ontwikkeld. De MinMax cursus zorgt ervoor dat iedere cursus begint met een uniforme intropagina met tenminste: welkom in de cursus, leerdoelen, leeractiviteiten, planning, beoordeling en een link naar de opleidingsgids en een pagina waarin aanpassingen ten aanzien van een vorige uitvoering worden beschreven. Er wordt gebruik gemaakt van de modulepagina om het leerpad van de student inzichtelijk te maken. Tevens zijn er binnen de modulepagina assignments aanwezig waarbij studenten hun gemaakte werk kunnen inleveren, zodat dit vervolgens kan worden voorzien van feedback middels FeedPulse / SpeedGrader.

4. MoreMax functionaliteit

De MoreMax cursus biedt meer inzicht in de 'advanced' functionaliteiten, zoals peerreview, conferences en scheduler. Het is niet verplicht om MoreMax functionaliteiten van Canvas in te zetten, wel aanbevolen.

5. Mastercourse versus Productiecourse

Er bestaan verschillende soorten courses.

 1. Mastercourse
 2. Productiecourse
 3. Public Course Index

In de mastercourse (MC) wordt het onderwijsmateriaal ontwikkeld. Vanuit het oogpunt van digitale toegankelijkheid werken we met een vastgesteld, verplicht template. Voor uitvoering van de course wordt de mastercourse gekloond naar verschillende productiecourses (PC's). Voor iedere klas wordt er een productiecursus aangemaakt voor het specifieke semester van uitvoer (TERM). Ook is het mogelijk om een meerdere klassen course aan te maken (CMK). Hierin kunnen docenten onder andere hun lesmateriaal vinden, announcements plaatsen, feedback geven en discussies voeren met studenten. In de naamgeving van de course is te zien of het gaat om een mastercourse (-MC) of productiecursus (bijv. -A7). Bij de aanvraag om een mastercourse te klonen voor een productiecursus wordt er ook een PCI-course gemaakt. Deze course is voor zowel studenten als docenten vindbaar. Dit geeft de mogelijkheid op te zoeken wat in een andere onderwijsperiode aan bod komt.

6. Communicatiestructuur

De communicatie is als volgt gestroomlijnd: Docent > ontwikkelaar (vaak vakeigenaar). Vragen kunnen gesteld worden door een ticket aan te maken in Topdesk. Iedere week wordt er via de Fontys ICT Update een Canvas tip van de week gedeeld. Hiermee worden docenten over ontwikkelingen rondom Canvas ingelicht.

7. Rechten

Ontwikkelaars hebben teacher-rechten op de MasterCourse (MC) en kunnen derden uitnodigen voor review. Met teacher-rechten kun je de content wijzigen. Ontwikkelaars krijgen deze rechten formeel via de bestaande organisatie. Als de ontwikkelaar klaar is met ontwikkelen en testen geeft hij de MC aan de PLOU / PLOO. Na de acceptatie wordt de MC gekloond, van docenten en klassen voorzien en krijgen de docenten rechten als Teacher. Zij mogen met deze rechten alleen de volgende wijzigingen in Canvas aanbrengen:

 • deadlines instellen
 • groepen maken
 • sections aanmaken
 • docenten toevoegen

Om overige zaken aan te passen moeten zij eerst contact opnemen met de PLOU. De PLOU / PLOO is verantwoordelijk voor de koppeling van de juiste TERM aan de PC en hiermee dat de juiste studenten aan de PC zijn gekoppeld (synchronisatie met SVS) en dat de PC na afloop van de TERM een 'bevroren' status krijgt. Deze bevroren status is belangrijk om als input te kunnen dienen voor de Toetsdossiers in Canvas. Van elke PC wordt tevens een zogenaamde PCI gemaakt, dit is een copy van de PC Course maar dan alleen van de 'content'. Hiermee is geregeld dat de docenten de inhoud van iedere Course kan inzien en daarmee vervalt de optie om voor alle Canvas Courses rechten te kunnen aanvragen en wordt dit in de autorisatie van Canvas gewijzigd.

8. Naamgevingsconventie

Bij de inrichting en het gebruik van Canvas dient er rekening gehouden te worden met het beleid rondom de naamgevingsconventie van Fontys ICT.

9. Bestanden in Canvas en op de Fontys ICT Portal

Er is afgesproken om opleidingsgids, presentaties, andere documentatie naar keuze (dit ter beoordeling door de PLOU), niet te embedden in Canvas. Deze files worden bijgehouden op de Fontys ICT Portal, alwaar een folder structuur is aangemaakt (deze vind je hier ), die de naamgevingsconventies voor canvas courses volgt. Hiermee worden een aantal zaken geregeld:

 • Een course verwijst altijd 1 op 1 naar de bijbehorende files. Als een course wordt gearchiveerd dan blijven de verwijzingen geldig (“levende links”).
 • Het is voor belangstellenden die niet in een course zijn enrolled toch mogelijk om courseware te raadplegen via de Fontys ICT Portal.
 • Een niet onbelangrijk voordeel is dat het via deze constructie mogelijk is om kleine wijzingen, errata, addenda etc. door te voeren in de files op de Fontys ICT Portal, zonder deze te hoeven muteren in alle clones.

II&A heeft per semester een complete document library (genaamd LMC) voor alle aan canvas en onderwijs gerelateerde files ingericht. Bij het archiveren wordt deze library tegelijkertijd met de bijbehorende TERM in Canvas weggezet, zodat de relatie tussen Canvas en de Fontys ICT Portal ook in de toekomst intact blijft.

10. Test en Beta-omgeving

Om de drie weken wordt een volledige kopie gemaakt vanuit de productie-omgeving naar een testomgeving. In die testomgeving kun je zaken uitproberen op real live data en hier kun je bijvoorbeeld ook even een eigen course aanmaken met een eigen naam. Alles wat hier wordt geplaatst is na maximaal drie weken echt weg. Er wordt van de testomgeving geen back-up gemaakt. In de Beta-omgeving worden de nieuwste updates van Canvas geplaatst. Hier worden nieuwe features in Canvas (die nog niet in productie zijn) uitgetest. De Beta-omgeving wordt iedere week gereset.