Dit is een oude revisie van het document!


Doorstroom Voltijd Opleiding

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de volgorde waarin een student het onderwijsprogramma kan doorlopen. In tekst en schematisch wordt weergegeven welke beslismomenten er zijn en welke doorstroommogelijkheden er dan zijn.

1. Inleiding

Onder doorstroom wordt verstaan de volgorde waarin een student het onderwijsprogramma kan doorlopen. De doorstroom is geregeld in de OER en wordt bepaald door het wel of niet behalen van onderwijseenheden. De Assessorenvergadering kan de volgende beoordelingen geven :

 1. Unsatisfactory
  Onvoldoende
 2. Satisfactory
  Voldoende
 3. Good
  Goed
 4. Outstanding
  Uitmuntend
 • In het geval de onderwijseenheid is behaald (bij minimaal een voldoende beoordeling) mag de student doorstromen naar het volgend semester.
 • In het geval de onderwijseenheid niet is behaald, doordat de leeruitkomsten onvoldoende zijn aangetoond, dient de student te herstarten. In dat geval zal de student de onderwijseenheid in zijn geheel opnieuw moeten volgen. (Uitzondering hierop zijn semesters 3 en 4).

De examenkamer ziet toe dat het portfolio zorgvuldig wordt besproken in de assessorenvergadering. De studentdesk informeert de student over de doorstroom per email. Hiervoor zijn diverse scenario's geformuleerd.

Er kunnen zich uitzonderingsgevallen voordoen waarbij de student de nominale doorstroomregels niet volgt. Voorbeelden zijn: een half jaar parkeren, een ander profiel, minor of specialisatie, herstarten semester 4, terwijl de doorstroomregels voorschrijven dat een student eerst op stage mag.

2. De opleidingsfasen en doorstroom

De opleiding HBO-ICT voltijd bestaat uit twee fasen.

De propedeusefase bestaat uit 60 EC, verdeeld over 2 onderwijseenheden (het Startsemester en het eerste semester van het profiel). De propedeuse fase heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. Het eerste semester dat de student volgt, dient te worden afgerond binnen een jaar.

De hoofdfase bestaat uit 180 EC, verdeeld over 6 onderwijseenheden (semesters 3 t/m 8). Indien een student wenst af te studeren op een specialisatie, zal de stage binnen deze specialisatie moeten worden gedaan, de minor van deze specialisatie moeten worden gevolgd en zal het afstuderen ook op deze specialisatie moeten worden uitgevoerd.

In Tabel 1 wordt overzicht gegeven van doorstroom en toelatingscriteria per semester.

Tabel 1
Overzicht doorstroom en toelatingscriteria per semester.

Nadere toelichting per beslismoment

 • De student die semester 3 heeft gevolgd gaat naar semester 4.
 • De student krijgt stagetoestemming wanneer hij na één jaar semester 3 behaald èn semester 4 heeft gevolgd of als hij na anderhalf jaar semester 3 dan wel semester 4 heeft behaald.
 • Als de student stagetoestemming heeft, dan gaat hij het semester daarop op stage.
 • Indien de student stage heeft behaald, maar een van de semesters 3 of 4 nog niet, moet dit na de stage alsnog gedaan worden voordat hij verder kan naar semester 6.
 • De student mag pas beginnen met afstuderen als hij alle overige onderdelen van de hoofdfase heeft behaald.

Richtlijnen voor de mogelijke besluiten afstuderen

 • De student is klaar en krijgt een diploma. Dit advies wordt gegeven aan studenten die succesvol zijn afgestudeerd.
 • De student moet opnieuw afstuderen. Dit advies wordt gegeven aan studenten die niet succesvol zijn afgestudeerd1).
1)
Het afstuderen is pas niet succesvol afgerond als ook een eventuele verlenging of een reparatie geen voldoende heeft opgeleverd.