Afstudeerzitting Associate degree

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de gang van zaken bij een afstudeerzitting voor de Brede Associate degree.

De Associate degree (AD) is een hbo-graad met een tweejarig studieprogramma. Een AD-programma heeft een gerichter beroepsprofiel dan een bacheloropleiding.

1. Inleiding

De student ontvangt gedurende de afstudeerstage formatieve feedback en aan het einde van de afstudeerstage volgt een afstudeerzitting waarbij de student het afstudeerwerk presenteert. Daarna volgt een verdediging voor de afstudeercommissie en waarop de summatieve beoordeling wordt vastgesteld en onderbouwd.

2. Formatieve feedback

Tijdens de afstudeerstage ontvangt, conform het toetsbeleid, de afstudeerder formatieve feedback van de bedrijfsbegeleider en eventuele andere betrokkenen van de werkveldpartner waar de student de afstudeerstage volbrengt. Feedback is zowel inhoudelijk als op het proces gericht. Ook geven de assessoren in hun rol van begeleider feedback (zie verder paragraaf 3.2, de rol van de assessoren).
Halverwege de afstudeerstage vindt een evaluatiemoment plaats waar begeleiders en student de voortgang evalueren. De bedrijfsbegeleider geeft ontwikkelingsgerichte feedback aan de afstudeerder en de student evalueert zichzelf (beide wordt vastgelegd). Op basis van deze input en de eigen observaties voeren student en docentbegeleider (eerste assessor) een voortgangsgesprek. De bevindingen worden toegelicht en ondersteunen de student met feedback, feedforward en feed-up. De student neemt deze input mee in het afstudeerportfolio.

3. Summatieve beoordeling

De summatieve beoordeling wordt, conform het toetsbeleid, holistisch bepaald tijdens de afstudeerzitting op basis van de criteria zoals vastgelegd in het beoordelingsformulier en met de volgende input:

 • Het verloop gedurende de hele afstudeerstage;
 • Het portfolio zoals door de student opgeleverd aan het einde van de afstudeerstage;
 • De input van de bedrijfsbegeleider zoals opgehaald gedurende het 2e bedrijfsbezoek;
 • De feedback van de extern deskundige;
 • De presentatie en beantwoording van vragen tijdens de afstudeerzitting.

3.1 Het portfolio

Het portfolio bevat de opgeleverde beroepsproducten die relevant zijn voor de beoordeling en additionele informatie zoals een leeswijzer of een procesverslag. Dit geeft de assessoren en extern deskundige een beeld van het verloop van en het opgeleverde werk tijdens de afstudeerstage. De student werkt gedurende de hele afstudeerstage aan de beroepsproducten en additionele informatie waarmee de assessoren hierop feedback en feed forward kunnen geven gedurende de hele loop van het afstudeerstage en niet alleen aan het einde.

3.2 Rol van de assessoren bij de beoordeling

De 1e assessor geeft gedurende de hele afstudeerstage formatieve feedback, minimaal eens per 2 weken mondeling. Formatieve feedback wordt vastgelegd in Canvas. De assessoren geven formatieve feedback op het projectplan of projectdocument dat in de eerste weken van de afstudeerstage wordt gemaakt op basis van de probleemanalyse.
Aan het einde van de afstudeerstage, na het inleveren van het portfolio, stemmen de assessoren hun bevindingen over het afstudeerwerk af. Ze geven, indien nodig, feed-forward waar de student nog rekening mee kan houden bij de voorbereiding van de afstudeerzitting.
Summatieve beoordeling vindt plaats bij de afstudeerzitting na de presentatie en verdediging door de student. Beoordeling door beide assessoren met daarbij meegenomen de adviezen van de bedrijfsbegeleider en extern deskundige. Vóór de afstudeerzitting hebben de assessoren hun bevindingen al doorgesproken en gekalibreerd.

3.3 Rol van de bedrijfsbegeleider bij de beoordeling

De bedrijfsbegeleider begeleidt de afstudeerder gedurende de gehele afstudeerstage en kan het verloop het meest direct volgen, waardoor die belangrijke informatie kan geven ten bate van de beoordeling. De bedrijfsbegeleider geeft gedurende de hele afstudeerstage formatieve feedback aan de afstudeerder, zodat de student kan werken naar het verwachte niveau en zich gericht kan ontwikkelen. Tevens geeft de bedrijfsbegeleider halverwege de afstudeerstage schriftelijk ontwikkelingsgerichte feedback aan de student dat ook beschikbaar is voor de assessoren die dat kunnen gebruiken voor hun formatieve feedback en feed forward halverwege de afstudeerstage. Aan het einde van de afstudeerstage geeft de bedrijfsbegeleider een schriftelijke evaluatie over de werkzaamheden en ontwikkeling van de afstudeerder en bespreekt dit met de 1e assessor ten bate van de summatieve beoordeling.

3.4 Rol van de extern deskundige bij de beoordeling

Naast de bedrijfsbegeleider en de twee assessoren is er een vierde rol betrokken bij de beoordeling van de afstudeerstage, de extern deskundige. De extern deskundige heeft zowel een adviserende rol over de beoordeling van de afstudeerder waar die direct bij betrokken is als een meer algemene rol om terugkoppeling te geven over de kwaliteit van het afstudeerproces, het niveau van de studenten in het algemeen alsmede de aansluiting van de opgedane kennis en vaardigheden van de Fontys ICT studenten bij het ICT beroepsveld, zie Rol en taken extern deskundige. De extern deskundige leest het portfolio van de afstudeerder, en is onderdeel van de afstudeercommissie tijdens de afstudeerzitting. Het streven is om bij elke afstudeerzitting een extern deskundige bij de beoordeling te betrekken, waarbij beschikbaarheid van passende experts een mogelijk beperkende factor is.

3.5 Voorbereiding op beoordeling bij de Afstudeerzitting

Als voorbereiding op de afstudeerzitting verzamelen de assessoren alle input zoals boven benoemd. De assessoren stellen gezamenlijk een voorlopige beoordeling vast.

3.6 De Afstudeerzitting

De afstudeerzitting is fysiek op locatie in Tilburg of Eindhoven, waarbij de student het afstudeerwerk presenteert en vragen beantwoordt. De afstudeerzitting is openbaar tenzij anders besloten door de PLOU, op basis van onderbouwde vraag van de student hiertoe (in geval van strikte vertrouwelijkheid of in geval een openbare zitting de ontwikkeling van de student niet ondersteunt). De afstudeerzittingen vinden plaats in week 19 en 20 (voor OvP studenten ook mogelijkheid in wk 10).

Als een afstudeerzitting is gepland gaat deze altijd door tenzij de student anders besluit. Als de student besluit de zitting niet door te laten gaan is het eindresultaat van de afstudeerstage onvoldoende en volgt herstart van de afstudeerstage. Assessoren kunnen dus niet zelf besluiten om de zitting niet door te laten gaan, ook niet als geen of een onvolledig portfolio is ingeleverd.

De student presenteert het afstudeerwerk gedurende 20 minuten, waarbij bij voorkeur een demo of productdemonstratie onderdeel is van de presentatie. Hierna vindt verdediging plaats waar de student zich verdedigt tegenover de afstudeercommissie. (maximaal 20 minuten).

De afstudeercommissie bestaat uit:

 1. Extern deskundige;
 2. 2e assessor c.q. voorzitter;
 3. 1e assessor;
 4. Bedrijfsbegeleider.

Bij de verdediging geeft de voorzitter de leden van de afstudeercommissie één voor één de mogelijkheid een vraag te stellen in bovenstaande volgorde (in meerdere ronden). De voorzitter ziet er op toe, dat de leden van de afstudeercommissie geen monologen houden, maar dat de kandidaat vragen gesteld worden en dat er geen discussies ontstaan buiten de kandidaat om. De extern deskundige en de bedrijfsbegeleider hebben tijdens de afstudeerzitting een adviserende rol. Het eindoordeel wordt vastgesteld door de assessoren. De vragenronde duurt maximaal 20 minuten.

Bij een “onvoldoende” beoordeling bepalen de assessoren of herstart of reparatie van toepassing is.

Na de verdediging beraadt de afstudeercommissie zich over de beoordeling. De voorzitter van de afstudeercommissie stelt alles gehoord hebbende de beoordeling vast. Voor de beoordeling wordt het formulier gebruikt en verwerkt zoals in onderstaande paragraaf beschreven. (maximaal 20 minuten)

Aan het einde van de afstudeerzitting zal de afstudeercommissie (in de persoon van de 1e assessor) de uitslag bekendmaken en toelichten aan de student (niet openbaar). De bekendmaking duurt maximaal 5 minuten.

3.7 Het Beoordelingsformulier

Het beoordelingsformulier staat in Canvas en is opgedeeld in een aantal dimensies. Per dimensie kan een U/S/G/O behaald worden. Voor elke dimensie moet minimaal een S (Sufficient) behaald worden om een voldoende eindbeoordeling te behalen, waarbij het eindoordeel holistisch wordt vastgesteld (geen cijfermatige berekening van het eindoordeel op basis van de dimensies maar een integrale eindbeoordeling).

Als de eindbeoordeling onvoldoende (Unsatisfactory) is zijn er twee mogelijkheden: verbeteren of opnieuw afstuderen.

 1. Indien opnieuw moet worden afgestudeerd, moet de kandidaat alle stappen van het afstudeerproces opnieuw doorlopen.
 2. Ingeval van verbeteren leggen de assessoren het volgende vast:
  • ten eerste wordt onderbouwd bij welke leeruitkomsten nog verbetering nodig is;
  • ten tweede wordt de termijn van verbetering vastgelegd en ten derde door wie en hoe beoordeeld wordt;
  • de termijn voor verbeteren is zo kort mogelijk, maar zeker niet langer dan 10 weken;
  • de eindbeoordeling voor het afstuderen na de reparatie wordt door de examinatoren integraal vastgesteld;
  • indien het verbeteren niet binnen de gestelde termijn lukt of daarna nog onvoldoende is, moet de kandidaat opnieuw afstuderen.

Na afloop van het assessment (en eventueel nogmaals na verbetering) wordt het beoordelingsformulier ingevuld en wordt de beoordeling onderbouwd. Daarna volgt ondertekening door de assessoren en inleveren zodat de Student Desk verder kan verwerken. De 2e assessor is hier verantwoordelijk voor. De beoordeling wordt in het registratiesysteem ingevoerd door een medewerker van de Student Desk. Het beoordelingsformulier wordt door de 1e assessor ook in de Canvas course geplaatst, zodat het voor de student te raadplegen is.

3.8 Overeenkomsten en verschillen bachelor en Associate degree bij afstuderen

Hierna volgen enkele overeenkomstige en verschillende verwachtingen bij het afstuderen van een AD-student ten opzichte van een Bachelor-student.

Bij het Afstuderen voor de AD:

 • Is het niet verplicht dat de afstudeeropdracht een expliciete onderzoekscomponent bevat. Vaak is er wél een onderzoekscomponent aanwezig, maar worden aan dit onderzoek minder strenge eisen gesteld t.o.v. de Bachelor.
 • Kan de opdracht dus meer uitvoerend van aard zijn, maar vereist de opdracht wel een gestructureerde en methodische aanpak waarover de student zich ook expliciet dient te verantwoorden. Ook gemaakte keuzes hierin dienen duidelijk te worden verantwoord in het afstudeerverslag.
 • Wordt de professionele ontwikkeling (PO) beoordeeld op basis van een eigen AD-kader.

De vraagstelling tijdens de verdediging, de waardering en de beoordeling bij een AD-afstudeerzitting dient in verhouding te gebeuren tot bovengenoemde verschillen.

4. Onvoorziene omstandigheden

De student dient alles in het werk te stellen zodat de afstudeerzitting plaats kan vinden op het moment zoals afgesproken en ingepland (Bij voltijdopleidingen na 20 weken, bij deeltijdopleidingen kan anders overeengekomen worden). Indien een student door bijzondere en/of onvoorziene omstandigheden niet op de afstudeerzitting aanwezig kan zijn meldt deze zich af bij de 1e assessor en dient tegelijkertijd een individueel verzoek in bij de afstudeercommissie onder vermelding van redenen en het overleggen van bewijsstukken, zoals bij ziekte bijvoorbeeld een decanenverklaring.

De afstudeercommissie kan besluiten de afstudeerzitting te verdagen, als de redenen legitiem bevonden worden. Als de redenen niet als legitiem worden beoordeeld, wordt geen beoordeling vastgesteld en geven de assessoren een advies aan de afstudeercommissie over de vorm van de herkansing.

Uitgangspunt: de afstudeerzitting vindt doorgang, ook al zijn de (oorspronkelijke) assessoren of extern deskundige niet voltallig aanwezig. Mogelijke situaties:

 • De extern deskundige of bedrijfsbegeleider is afwezig; in dat geval is er formeel geen probleem aangezien die slechts adviserend is in de beoordeling.
 • De 2e assessor is ziek; hij meldt dat z.s.m. via de Student Desk aan de verantwoordelijke PLOU, en die regelt een vervanger; dat kan een willekeurige andere afstudeerdocent zijn; ingeval die vervanger pas last minute geregeld kan worden, is het mogelijk dat weliswaar het assessment doorgang vindt maar dat de vaststelling van de beoordeling wordt opgeschort (de 2e assessor heeft namelijk nog geen tijd gehad om zich inhoudelijk voor te bereiden);
 • De 1e assessor is ziek bij de afstudeerzitting; hij meldt dat z.s.m. via de Student Desk aan de verantwoordelijke PLOU, en die regelt een vervanger;
  • Ingeval het tijdig is gemeld neemt de vervanger de taken integraal over: vooroverleg met het bedrijf, doornemen en beoordelen portfolio, kalibratie, enz.
  • Ingeval last minute en de 1e assessor is niet in staat voor een adequate overdracht aan de vervanger, dan wordt het assessment alsnog uitgesteld. Dit is dan de enige situatie waarbij we niet kunnen vasthouden aan het gestelde uitgangspunt.

De Student Desk fungeert als meldpunt bij ziekte van een van de assessoren, de bedrijfsbegeleider of extern deskundige. Van daaruit wordt de betrokken PLOU geïnformeerd zodat hij bovengenoemde acties kan uitzetten.

5. Doelgroep, status en verspreiding

De informatie op deze pagina is bedoeld voor belanghebbenden bij beoordelingen van Associate degree afstudeerstages van Fontys ICT. De informatie over de afstudeerzittingen worden door de Student Desk verspreid naar studenten, extern deskundigen, bedrijfsbegeleiders.