Criteria voor stage en afstuderen

Samenvatting
Beschrijving van de criteria voor stage en afstuderen voor een opdracht bij een extern bedrijf of instituut, bij een eigen bedrijf of bij een Fontys Lectoraat.

Introductie

Een student kan kiezen uit drie vormen van stage of afstuderen:

 1. Bij een extern bedrijf of instelling;
 2. In een eigen bedrijf of;
 3. Bij een FICT lectoraat.

Stage en afstuderen dienen wel in fundamenteel verschillende contexten te worden uitgevoerd. Hieronder worden eerst de algemene criteria gegeven geldend voor alle vormen van stage en afstuderen. Daarna worden de extra criteria voor stage en afstuderen in eigen bedrijf en voor stage en afstuderen bij een FICT lectoraat1) gegeven.

Algemene criteria voor stage of afstuderen

Bij stage en afstuderen worden er voorwaarden gesteld aan de opdracht, aan het bedrijf of instelling en aan de begeleider van de stage biedende organisatie. In deze paragraaf worden de criteria die gelden bij ieder van deze elementen beschreven.

Criteria opdracht

Een stage- of afstudeeropdracht moet altijd gezien worden in relatie tot het bedrijf of de instelling waar de stage plaatsvindt. De algemene criteria voor een stage zijn als volgt:

 • De te vervullen opdracht moet passen binnen het vakgebied HBO-ICT. De slaagkansen zijn het grootst als de opdracht aanleunt tegen het eerder door de student gekozen profiel of de specialisatie.
 • De opdracht is van voldoende omvang en complexiteit.2)
 • De probleemanalyse is duidelijk beschreven.
 • De opdracht is duidelijk omschreven en vereist onderzoek (voor het afstuderen in alle fasen van de levenscyclus).
 • De opdracht is niet bedrijfskritisch (geen risico voor de bedrijfsvoering of de klantrelatie).
 • De opdracht past bij de leerdoelen voor professionele ontwikkeling (zoals beschreven in het projectvoorstel).

Criteria bedrijf

De criteria voor het bedrijf zijn de volgende:

 • In het algemeen mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling tussen de stagiair (student) en het afstudeerbedrijf (voorbeeld: geen familiebedrijf).3)
 • Het bedrijf moet voldoende groot zijn om voldoende kwaliteit en kwantiteit te bieden in de begeleiding van de student (bijvoorbeeld: geen eenpersoonsbedrijf).4)
 • Het bedrijf moet in staat zijn om de stagiair continuïteit te bieden om het risico op voortijdige stopzetting van de opdracht te minimaliseren (voorbeelden: geen voorzienbaar faillissement of reorganisatie, geen startende ondernemer of startende bedrijven).
 • Het bedrijf moet zorgen voor voldoende faciliteiten voor de student om bij het bedrijf te werken.
 • De student moet in staat zijn om te overleggen en te communiceren met alle relevante belanghebbenden in het project.
 • Het afstudeerbedrijf moet de student kunnen voorzien van de nodige bedrijfsinformatie om de afstudeeropdracht uit te voeren.
 • De student moet kunnen rapporteren over het afgeronde afstudeerproject zodat de jury zich een gefundeerd oordeel kan vormen over de inhoud en het niveau van het project. In geval van gevoelige informatie kan de rapportage vertrouwelijk worden behandeld. Zie de Canvas course Confidentiality.

Criteria bedrijfsbegeleiding

Het afstudeerbedrijf moet een bedrijfsbegeleider aan de student toewijzen. De criteria voor de bedrijfsbegeleider zijn:

 • De bedrijfsbegeleider heeft minimaal een afgeronde bachelor (HBO) opleiding met werkervaring in het betreffende ICT-domein.
 • De bedrijfsbegeleider moet voldoende tijd (minimaal 2 uur per week) hebben om de student te begeleiden.
 • De begeleider dient minimaal vier dagen per week beschikbaar te zijn zodat de student advies kan vragen op het niveau dat nodig is voor het afstudeerproject.
 • De begeleider van de student voldoet aan dezelfde taaleisen die gelden voor de student zoals omschreven in de OER.

De beoordeling van bovenstaande criteria en eventuele andere kenmerken van een bedrijf of bedrijfsbegeleider wordt door de stage- of afstudeercoördinator op grond van zijn/haar kennis en inzicht gedaan. Bij twijfel of meningsverschil tussen student en coördinator wordt een tweede stage- of afstudeercoördinator geraadpleegd en is de gezamenlijke mening van de coördinatoren doorslaggevend.

Extra criteria voor stage of afstuderen

Voor een stage of afstuderen bij een eigen bedrijf of lectoraat van FICT zijn een aantal extra voorwaarden verbonden zoals hieronder zijn beschreven.

Criteria stage of afstuderen binnen eigen bedrijf

Voor stage lopen of afstuderen binnen een eigen bedrijf gelden naast de reguliere FICT criteria voor de stage/afstudeeropdracht en bedrijfsbegeleiding verder de volgende criteria:

 • De stabiliteit en continuïteit van het bedrijf moet gewaarborgd zijn binnen de termijn van het afstuderen.
 • Van (ingehuurde) bedrijfsbegeleiding moet de kwaliteit positief beoordeeld worden door de stage- en / of afstudeercoördinator.
 • Het Centrum voor Ondernemerschap is geconsulteerd en de student heeft de status “student-ondernemer”. Als deze status (nog) niet is verstrekt dient de student duidelijk te maken waarom de status niet is verleend en te motiveren waarom afstuderen in eigen bedrijf toch kan. Dit dient goedgekeurd te worden door de stage- of afstudeercoördinator.
 • Als al een stage in een eigen bedrijf is uitgevoerd, is afstuderen in eigen bedrijf niet meer toegestaan.
 • Bij stage of afstuderen in eigen bedrijf is een portfolio vereist.
 • De Examencommissie beslist na advies van de 2 stage- en / of afstudeer coördinatoren over het wel of niet toestaan van de stage of het afstuderen.

Criteria stage of afstuderen binnen FICT lectoraat

Voor stagelopen of afstuderen binnen een lectoraat gelden naast de reguliere FICT criteria voor de stage- of afstudeeropdracht en bedrijfsbegeleiding verder de volgende criteria:

 • De rol van de bedrijfsbegeleider wordt ingevuld door een docent-onderzoeker. De docent-onderzoeker heeft minimaal HBO niveau, en heeft expertise over het domeingebied van afstuderen (bij Open Learning).
 • De afstudeeropdracht is onderdeel van een thema of programma binnen het lectoraat en heeft bij voorkeur een link naar meerdere stakeholders waaronder Partners in Innovation.5)
 • De afstudeeropdracht is beschikbaar voor alle afstudeerders en binnen het lectoraat is een sollicitatie en selectieprocedure gedefinieerd.
 • Als eerder een stage bij het lectoraat is uitgevoerd, is afstuderen binnen het lectoraat niet meer toegestaan.
 • Bij aanname en stagevergoeding geldt de procedure over stage met FICT opdracht.
1)
zie deze link voor een overzicht van alle Fontys-lectoraten
2)
Om te bepalen of de complexiteit van de opdracht voldoende is, kan je gebruik maken van de “HBO-i Domeinbeschrijving”. Hier vind je de activiteiten die van een ICT-professional worden verwacht (zoals analyse, ontwerp, etc.), en de architectuurlagen (zoals bedrijfsprocessen, software, gebruikersinteractie). Per architectuurlagen zijn de niveaus gedefinieerd in de domeinbeschrijving, wat je een leidraad geeft voor het vereiste niveau voor je afstudeerproject.
3) , 4)
Met uitzondering van de stage- of afstudeeropdracht in het eigen bedrijf, aangezien dit door andere criteria wordt gecompenseerd.
5)
Mogelijk wordt over PiI binnenkort een lemma of paragraaf aangemaakt. red.