Toetscommissie

Samenvatting
Deze pagina licht het doel, de samenstelling en de wijze waarop dit orgaan binnen Fontys ICT verankerd is toe. Ook wordt beschreven waar de toetscommissie voor staat.

1 De toetscommissie

De toetscommissie bestaat uit een delegatie van leden die representatief zijn voor alle curricula en diens uitvoeringsvormen binnen Fontys ICT . De Toetscommissie heeft een ondersteunende en adviserende taak met betrekking tot toetsen en beoordelen. Zowel kwaliteit alsmede de nieuwste innovaties op het gebied van toetsing staan hierbij centraal.

De toetscommissie:

 • denkt mee over de visie op onderwijs en toetsing
 • is een actieve gesprekspartner voor alle gremia binnen Fontys ICT
 • bestaat uit toetsdeskundigen (SKE gecertificeerd) die als kennispartner adviseren aan de Examencommissie en de CurriculumCommissie (OO)
 • vormt een kenniskring binnen de organisatie om toetsing, toetskwaliteit, innovaties binnen toetsing en de koppeling tussen didactiek en toetsing naar een hoger niveau te tillen.
 • geeft coaching en training over toetsing volgens de visie van Fontys ICT en het toetsbeleid
 • draagt onze visie op toetsing uit en helpt teams met de ontwikkeling en vertaling naar de praktijk
 • is onderdeel van het Fontys Netwerk Toetsing

2 Doel

Het doel van de toetscommissie is om binnen Fontys ICT toetsing naar een hoger niveau te tillen. De toetscommissie wil innoveren op het gebied van toetsing en didactiek en daarbij antwoorden vinden waarbij betrouwbaarheid, validiteit en transparantie geborgd blijven. De toetscommissie gelooft in de meerwaarde van woorden t.o.v. cijfers en draagt dit uit binnen de organisatie door middel van een visie op formatieve toetsing. Het inbedden van het toetsbeleid in de organisatie is geen doel op zich, maar een gevolg van het inspireren van collega’s om met toetsing aan de slag te gaan.

3 Adviesrol

De toetscommissie bestaat uit een delegatie van leden die representatief zijn voor alle curricula en diens uitvoeringsvormen binnen Fontys ICT en is het aanspreekpunt voor alle docenten met kleine en grote toetsvragen. Docenten(teams) kunnen bij de toetscommissie terecht als het gaat om gericht advies over toetsen en beoordelen. De leden zijn regelmatig betrokken bij onderwijsontwikkeling, aangezien het ontwerp van toetsing daarbij vaak het vertrekpunt is. De actuele samenstelling van de toetscommissie is te vinden op de Fontys ICT Portal.

4 Taken- en Activiteitenpakket

Gedurende het jaar onderneemt de toetscommissie de volgende activiteiten:

 • het meten van de conformiteit van de toetsing aan het toetsbeleid en de visie van Fontys ICT. Dit gebeurt per semester
 • controleren steekproefsgewijs toetsdossiers
 • rapporteren aan de beleidskamer, per semester
 • regelmatig afstemmen met beleidskamer
 • professionaliseren collega's d.m.v. coaching, workshops, studiedagen en lunchbijeenkomsten
 • coachen collega’s bij BKO en MKO op het gebied van toetsing en didactiek
 • communiceren en publiceren over nieuwe ontwikkelingen richting de rest van de organisatie
 • ondersteunen, adviseren en evalueren op het gebied van de inrichting van kwalitatief hoogwaardige en student nabije toetsing
 • deelnemen aan workshops en intervisiesessies binnen het Fontys Netwerk Toetsing

Toetscommissieleden worden aangewezen door het management. De toetscommissie rapporteert aan de Examencommissie en aan de lijn (de directeur). Op vraag van de examencommissie kan de toetscommissie ingezet worden om bepaalde taken uit te voeren. De toetscommissie opereert hierbij onafhankelijk en heeft de mogelijkheid om, indien er aanleiding toe is, bij te sturen in overleg met de examencommissie en de directeur.

5 Professionalisering

De eigen professionalisering van de toetscommissie bestaat o.a. uit:

 • congresbezoeken
 • behalen van SKE
 • intervisie en workshops onderling en binnen het Fontys Netwerk Toetsing
 • bijhouden van artikelen en literatuur over toetsing

6 Meer weten over de toetscommissie?

Op de Fontys ICT-portal staat een overzicht met informatie over en van de toetscommissie. Hier staan ook de notulen van de vergaderingen van de toetscommissie.